ondernemers

Gemeente Oisterwijk en Leystromen negeren prestatieafspraken bij project Wingerd


De Wingerd in Oisterwijk is een project van veertien woningen dat door Gemeente Oisterwijk gepresenteerd werd als project specifiek voor starters. Het is mislukt, het stopt, de bewoners zitten in zak en as. Nu blijkt ook dat de contractueel vastgelegde evaluatie ontbreekt en de ‘tijdelijke contracten voor starters met behoud van inschrijftijd’ al voor aanvang van het contractjaar zijn stopgezet.

Starters

Het was een goed idee en ook toen al hoogst noodzakelijk om starters kansen te geven (zie informatie onder). In de praktijk echter bleek het niet te gaan om specifiek starters, maar om spoedzoekers. Met maximaal 5 inschrijfjaren kregen deze mensen een huis voor maximaal 2 jaar. Daarna moeten ze met dus 7 inschrijfjaren verhuizen naar een reguliere huurwoning. Vooraf had men kunnen weten – achteraf bleek dat ook feitelijk zo te zijn – dat er minimaal 10-11 of meer inschrijfjaren nodig zijn om een betaalbare huurwoning te kunnen krijgen. Het oorspronkelijke plan voor starters werd niet nageleefd, beoogde nieuwbouw voor starters bleef uit en doorstromen blijkt onhaalbaar.

Het woningbouwproject Wingerd in Oisterwijk (Foto: Joris van der Pijll).

Evaluatie

Zowel Leystromen als wethouder Eric Logister kunnen na herhaaldelijk vragen geen evaluatie overleggen van het project dat ze samen zijn aangegaan. Toch heeft Leystromen reeds besloten de contracten met de huurders op te zeggen en het project te beëindigen. Dat deden ze al voor of maximaal een week na ondertekening van de prestatieafspraken met de gemeente, waarin de evaluatie van het project is afgesproken.

Geheim

Saillant detail: De ondertekening van de prestatieafspraken met daarin project De Wingerd vond plaats op 13 december 2021; beëindiging van het project werd ongeveer een week later aan de bewoners gemeld; de prestatieafspraken waarin het project staat vermeld gingen een week daarna in, op 1 januari 2022. Zouden Leystromen en de wethouder ten tijde van ondertekening echt niet al geweten hebben dat het project een week later tot een einde zou komen? Op deze herhaaldelijk gestelde vraag komt geen antwoord. Het is blijkbaar een geheim; van transparant bestuur geen sprake.

Negeren

Op 13 december 2021 ondertekenen wethouder en Leystromen de prestatie afspraken waarin de Wingerd staat vermeld voor evaluatie. Een week later ontvangen bewoners informatie over einde van de huur.

Men zou verwachten, en dat is ook afgesproken, dat een woningbouwvereniging en gemeente de resultaten van een gezamenlijk pilotproject evalueren. Ook mag je verwachten dat men – bij een project waarin je gezamenlijk investeert en afspraken over maakt – dat doet voorafgaande aan het besluit tot beëindigen daarvan. Een dergelijk besluit is immers gebaseerd op ervaringen en resultaten tot aan dat moment (of zou dat moeten zijn).

De woordvoerder van wethouder Logister geeft aan dat dit een verantwoordelijkheid is van Leystromen. Het is echter de gemeente die voor dit project grond tegen lage kosten beschikbaar heeft gesteld, én het zijn gemeente en Leystromen samen die de evaluatie in de prestatieafspraken hebben vastgesteld. Wat hebben die afspraken voor zin, als je ze negeert?

Onderzoek

Daarbij is het op zijn minst vreemd dat gemeente en Leystromen afspreken een onderzoek te doen naar ‘tijdelijke contracten voor starters met behoud van inschrijftijd’, als de lopende proef met dergelijke contracten al voor het betreffende contractjaar is beëindigd, omdat het blijkbaar niet werkt. Ook daarvan kan haast niet anders, dan dat men dat al voor of tijdens bespreking en ondertekening van de prestatieafspraken wist, of in ieder geval had kunnen weten.

Leystromen heeft besloten tot beëindiging van het project, daarvan is geen evaluatie beschikbaar, de gemeente schuift haar verantwoordelijkheid af, en de hierover gezamenlijk ondertekende prestatie afspraken zijn nog voordat ze in werking zijn getreden niet meer van toepassing…


Enkele data en informatie over dit project in afgelopen jaren:

Reactie gemeente op artikel 26 mei 2019

Het artikel van PIT Onderzoek toonde aan dat er in de jaren daarvoor per jaar maximaal 3 woningen voor jongeren waren toegewezen, met als oorzaak het systeem van inschrijfjaren. In reactie daarop liet de gemeente weten: ‘Op de locatie De Wingerd worden 14 sociale huurwoningen in de vorm van een pilot verhuurd aan starters zonder inschrijftijd.’

Uit persbericht gemeente 13 december 2019

‘De pilot heeft als doel ook woningzoekenden met een korte inschrijftijd een kans te bieden, dit is met name voor jongeren interessant.’

Uit persbericht gemeente 27 mei 2020

‘Binnen de pilot gelden daarom bijzondere toewijzingscriteria. Zo zijn er geen specifieke leeftijdsgrenzen … … zijn bedoeld voor zogenaamde ‘spoedzoekers’. … … Doorstroming én woningen voor starters zijn belangrijke thema’s in onze gemeente. Met de pilot doen we ervaringen op …’

Reactie op vragen gemeente 27 mei 2020

‘Ondertussen blijft de gemeente inzetten op de realisatie van woningen voor starters, o.a. op locaties als de Leye en Bienekebolders.’

Uit prestatieafspraken 13 december 2021

Leystromen: ‘We monitoren gezamenlijk de effecten van de doorstroompilot De Wingerd, waarvan de eerste tijdelijk huurcontracten t.b.v. spoedzoekers medio september 2022 aflopen.’

Gemeente:  ‘De gemeente vraagt corporaties een bijdrage te leveren aan het vergroten van de slaagkansen voor starters op de sociale huurmarkt. Het gaat daarbij m.n. om jongeren die niet in de gelegenheid zijn geweest om inschrijftijd op te bouwen. Verschillende opties kunnen hiervoor onderzocht worden zoals … … speciale tijdelijke contracten voor starters met behoud van inschrijftijd.’

Mondeling medio december 2021

Huurders krijgen mondeling uitleg dat het project tot een einde komt. Ze krijgen advies, maar geen garantie op een andere woning of verlenging huidige huurovereenkomst. In de huidige woningmarkt maken ze nauwelijks kans. Lees hierover onder andere: Afspraken over voorkomen dreigende huisuitzetting blijken niet te bestaan