ondernemers

AZC Oisterwijk open of dicht?


Afgelopen weken hebben wij onze lezers gevraagd te reageren op een bevraging over de toekomst van het AZC in Oisterwijk. Hieronder leest u de uitkomst van deze bevraging.

Open of dicht?
De bevraging is door 481 personen ingevuld**. Op de vraag ‘Bent u vóór of tegen verlenging van het AZC in Oisterwijk’ werd als volgt gereageerd:

327 (68%) is tegen openhouden van het AZC in Oisterwijk; waarvan 88 (18%) in de vervolgvragen aangeeft onder voorwaarden hun mening bij te stellen;
154 (32%) is voor openhouden van het AZC in Oisterwijk; waarvan 93 (19%) in de vervolgvragen aangeeft daar een voorwaarde bij te stellen;
Als we de voorwaarden meenemen in de open-dicht afweging, dan is 13% voor open houden; 50% tegen open houden; 38% laat dit afhangen van de afspraken.
(Maximaal 1% afwijking vanwege afronding)

Vervolgvragen
In de vervolgvragen werd aan respondenten voorwaarden en argumenten gevraagd voor respectievelijk het open houden, of tegen stemmen door de raad. Onderstaande is een samenvatting van de inhoudelijke reacties die respondenten hebben gegeven. Naast door respondenten gestelde voorwaarden, waren er bij zowel voor- als tegenstemmers ook veel reacties zonder voorbehoud. Bij voorstanders is dat hoofdzakelijk uit humanitaire overwegingen om de mensen in nood te helpen; bij tegenstanders is dat met name vanwege de duur en herhaalde verlenging van voorgaande jaren en de mening dat andere gemeenten ook een tijd deze verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Veiligheid en overlast
Een groot deel van respondenten geeft aan dat de veiligheid op en buiten het AZC gewaarborgd moet worden; betere / strengere controles en maatregelen bij overlast. Het bekende ‘lik-op-stuk’ en ook ‘zerotolerance’ beleid komt vaak voor in de reacties. Ook zou men moeten zorgen voor goede begeleiding, leefbare woonomstandigheden en vermaak, mede om overlast en incidenten te voorkomen. Het COA zou hiervoor verantwoordelijk moeten zijn; de gemeente zou bij niet naleven de overeenkomst moeten kunnen eindigen.

Samenstelling

De woningen op het AZC in Oisterwijk zijn aan vervanging toe

Overduidelijk blijkt de wens van respondenten, om te komen tot een opvang die niet groter is dan de huidige, met uitsluitend kansrijke asielzoekers, bestaande uit gezinnen. Veel respondenten geven aan geen alleenstaande jongeren en/of alleenstaande mannen te willen opvangen. Woorden als ‘echte vluchtelingen’ en ‘goudzoekers’ komen veelvuldig voor als argument voor respectievelijk voor en tegen. Ook zijn er respondenten die stellen dat de gemeente moet bepalen welke doelgroepen op het AZC mag verblijven, en niet het COA.

Woningnood en nieuwbouw
Regelmatig komen er opmerkingen over de heersende woningnood, in relatie tot de opvang en vervolgens huisvesting van vluchtelingen. Veel respondenten willen de tijdelijke opvang alleen dan, als er ook voldoende woningen zijn, waarbij met name jongeren uit de samenleving worden genoemd die voorrang zouden moeten krijgen op statushouders. Betreffende de voorgenomen nieuwbouw van het AZC in Oisterwijk, merken enkele respondenten op dat dit alleen kan als er geen nadelige invloed is op het Natura 2000 gebied. Tevens wordt geopperd om het nieuwe AZC te plaatsen in een andere gemeente.

Communicatie
De voorwaarden die respondenten stellen over de communicatie gaat om zowel een open en juiste informatie vanaf het AZC, politie en gemeente richting de inwoners, maar ook andersom. Veel respondenten stellen dat de gemeente niet doet wat de inwoners willen; de raadsleden luisteren onvoldoende naar de wensen van inwoners.

Looptijd
Het COA vraagt een contractduur van 25 jaar, maar veel respondenten zien liever een periode van 2 of 5 jaar. Dit wordt mede beargumenteerd op het niet of niet volledig nakomen van eerdere afspraken, en gaat er om als gemeente invloed en zeggenschap te houden op toekomstige ontwikkelingen die niet te voorzien zijn.

Conclusie
68% van de respondenten wil geen verlenging van het AZC in Oisterwijk; 32% wil dat wel. Mocht de raad daartoe besluiten, dan is dat volgens 38% alleen gewenst onder strenge, controleerbare afspraken. Kort samengevat gaat dat over: goede leefomstandigheden en begeleiding voor kansrijke asielzoekers gezinnen; controle en handhaving; ruim voldoende woningaanbod en goede communicatie. Alleen als aan al die voorwaarden wordt voldaan, komt het voor-tegen in deze bevraging op 50-50.

De gemeenteraad gaat hierover 7 februari in gesprek; inwoners zijn uitgenodigd bij deze vergadering in te spreken of schriftelijk hun zienswijze te geven via griffie@oisterwijk.nl. Daarnaast staat het iedereen uiteraard vrij een mening te geven via onze Facebookpagina of mail@oisterwijknieuws.nl.

Rest ons alle respondenten te bedanken voor hun deelname!

 

**Alleen uitslagen van respondenten die hebben aangegeven uit Oisterwijk te komen en de bevraging volledig hebben afgerond zijn meegenomen in de uitkomst. Net als bij andere digitale bevragingen, is dit geen volledig beeld van wat de lokale samenleving wenst en is enige beïnvloeding door manipulatie door ons zo goed mogelijk afgeremd en uitgefilterd, maar niet uit te sluiten. Samen met andere bevragingen, feitelijke informatie, onderzoeken en zienswijzen draagt het bij aan het totaalbeeld waaruit de gemeenteraad een afweging kan maken om tot een besluit te komen.

Klik en lees hier meer berichten over AZC Oisterwijk