bosch car service

Haarendael loopt vertraging op door Oisterwijkse wethouder


Haarendael loopt vertraging op door Oisterwijkse wethouder, dat is de mening van Stichting Maatschappelijk Platform Haarendael (SMPH), die daarover onderstaande brief heeft ingezonden:

SMPH is een burgerinitiatief. Deze onafhankelijke stichting is opgericht in 2013 met als tot doel het bijzondere karakter van landgoed Haarendael blijvend te beschermen door een wezenlijke bijdrage te leveren aan een maatschappelijk verantwoorde ontwikkeling ervan. SMPH komt daarmee op voor de belangen van landgoed Haarendael. Zo heeft SMPH met Lithos Bouw & Ontwikkeling plannen ontwikkeld voor een duurzame toekomst van het landgoed dat ook gedragen wordt door de bevolking van Haaren

Vanuit de lucht is goed te zien wat de brand heeft aangericht (Foto: Peter Franken)

Na de drie uitvoerige klankbordsessies in het gemeentehuis in Haaren in 2020 zijn de diverse mogelijkheden met de bewoners van Haaren besproken. De uitkomst is: Haarendael tot landgoed te ontwikkelen waarin een combinatie van wonen, zorg, educatie en bedrijvigheid wordt gerealiseerd.

Helaas is het na de klankbordsessies stil geworden. Na de opheffing van de gemeente Haaren op 31-12-2020 is nu de gemeente Oisterwijk verantwoordelijk voor dit dossier. Daar kwam meteen een ‘lijk uit de kast’ rollen. Door nalatigheid van de voormalige gemeente Haaren bleek een vergunningaanvraag van de eigenaar voor de huisvesting van 260 arbeidsmigranten voor de periode van 10 jaar van rechtswege verleend. Reden voor velen om hier bezwaar tegen aan te tekenen.

Inmiddels is door gemeente Oisterwijk de Stuurgroep Haarendael opgericht onder voorzitterschap van wethouder Logister. Helaas dreigt nu nog meer vertraging op te treden. De wethouder wil het gehele voortraject opnieuw laten uitvoeren door een externe partij. Nog afgezien van de nodeloze kosten, zal dit niet tot een andere uitkomst leiden. Er is al heel gedegen voorwerk gedaan, dat op enkele punten alleen nog aangevuld en verdiept moet worden. Kortom, nut en noodzaak om alles opnieuw te laten doen, ontgaat SMPH volledig. Dit leidt alleen maar tot ongewenste vertraging.

Het is meer dan twee jaar geleden dat een brand het hoofdgebouw grotendeels heeft verwoest. Het is nu echt tijd om in actie te komen. Van opnieuw werkgroepen en workshops organiseren wordt niemand beter en het landgoed helemaal niet. Want wat van het ooit zo prachtige complex Haarendael resteert gaat steeds verder achteruit en de door de brand erg vervuilde grond moet snel schoon en veilig gemaakt worden.

Kortom, nut en noodzaak van deze stap van de wethouder ontgaat SMPH volledig. Het is meer dan twee jaar geleden dat en brand het pand grotendeels heeft verwoest. Wat van het ooit zo prachtige complex Haarendael resteert gaat steeds verder achteruit en de door de brand ernstig vervuilde grond moet snel schoon en veilig gemaakt worden. Daarom roept SMPH roept op tot voortvarendheid en durf vanuit het gemeentebestuur. De Haarense bevolking zal dat zeker waarderen! De volgende acties acht SMPH op korte termijn noodzakelijk:

– De bestaande stuurgroep uitbreiden met SMPH, en een raadslid vanuit elke partij bij voorkeur met wortels in de voormalige gemeente Haaren.
– Uiterlijk 1 juni 2022 een ontwerp bestemminsplan gereed hebben, zodat na de zomer kan worden gestart met de uitvoering van het project Nieuw Haarendael.

Ten slotte is het van belang te weten dat zodra het nieuwe bestemmingsplan is afgerond, Lithos de nieuwe eigenaar wordt en er een mooi Nieuw Haarendael ontstaat.

Namens SMPH

Tom de Bok