glasvezel

Gemeente maakt excuus voor onaangekondigde bezoek De Noenes Haaren


Een onaangekondigd bezoek in het donker, op recreatiegebied De Noenes in Haaren, viel bij de bewoners aldaar duidelijk verkeerd.

In het Brabants Dagblad werd het een buurtrazia genoemd, en ook de politiek kwam met vragen over dit bezoek. Vraagtekens werden gesteld bij het onaangekondigde, de uitvoering in het donker, dat met vijf personen uit te voeren, en met name ook BOA’s en politie, ‘uitgerust met wapens en traangas’ zo stond in de vragen van PrO en D66 vermeld. De beantwoording op die formele vragen van de raadspartijen aan het college is nog niet bekend. Wel heeft het college (Burgemeester en wethouders) middels onderstaande brief aan de bewoners uitleg gegeven, en hoopt deze met deze soort van excuses  een deel van het vervelende gevoel weg te nemen.

Geachte heer/mevrouw,

Burgemeester Hans Janssen (Foto: Masja Vlaminckx).

Zoals u weet, heeft er op dinsdag 19 en woensdag 20 oktober een nulmeting/schouw plaatsgevonden op De Noenes. De Vereniging De Noenes (verder: de vereniging) heeft ons er indringend op gewezen dat deze nulmeting/schouw door velen van u als zeer onprettig en intimiderend is ervaren en ook veel vragen opgeroepen heeft. Dat vinden wij erg vervelend om te horen en is absoluut niet onze bedoeling geweest.

Verder is door de vereniging aangegeven dat deze nulmeting/schouw een aanmerkelijke inbreuk is geweest op het groeiende vertrouwen. Ook dat was geenszins de bedoeling. We willen immers samen met de vereniging en met bewoners van De Noenes aan de slag om te komen tot een passende planologische regeling voor dit gebied. We hebben hiervoor samen met de vereniging al flinke stappen gezet en willen dit in de toekomst ook blijven doen met zowel de vereniging als met bewoners van De Noenes.

Na diverse intensieve gesprekken met het bestuur van de vereniging is besloten dat we u als bewoner(s) van De Noenes per brief informeren over de gedane nulmeting/schouw. Met deze brief willen we u graag meenemen in de aanleiding van de nulmeting/schouw, de werkwijze, de resultaten en eventuele vervolgstappen. Hopelijk is het mogelijk om met deze brief een deel van het vervelende gevoel weg te nemen en eventuele vragen te beantwoorden.

Aanleiding

Door de herindeling van de gemeente Haaren, is het gebied De Noenes bij het grondgebied van de gemeente Oisterwijk gevoegd. Voor de gemeente Oisterwijk is het onduidelijk wat de huidige situatie op De Noenes op dit moment is. Zo weten we niet in welke mate en waar er permanent gewoond wordt, wie er woont, wat er staat aan bouwwerken en waarvoor deze worden gebruikt, Vanuit de voormalige gemeente Haaren bleken onvoldoende gegevens beschikbaar.

Daarnaast waren er signalen van mogelijk strafbare feiten en er hebben zich de afgelopen tijd bovendien ook strafbare feiten voorgedaan. Om te inventariseren wat de huidige situatie is en vanwege de eerdere strafbare feiten en de signalen van mogelijke strafbare feiten, is daarom een nulmeting/schouw uitgevoerd. Tijdens een dergelijke nulmeting/schouw sluit ook de politie aan. Dit vanwege de eerdere strafbare feiten en de signalen van mogelijk strafbare feiten, maar ook omdat het ook voor hen een relatief nieuw gebied is. De Noenes viel voorheen namelijk onder een andere politieregio.

Verder geeft de gedane nulmeting/schouw ons de benodigde input voor het proces dat we samen met de vereniging zijn aangegaan. Op 7 september jl. heeft het college namelijk besloten om in principe, met enkele voorwaarden, in te stemmen met het procesvoorstel van Antea waarin het benodigde proces uiteen wordt gezet om te komen tot een passende planologische regeling voor De Noenes. Op 18 september jl. is ook tijdens de algemene ledenvergadering van de vereniging unaniem ingestemd met dit procesvoorstel. Een belangrijk onderdeel van het proces is een verkenning waarin onder meer de juridische mogelijkheden inzichtelijk worden gemaakt voor het gebied én een inventarisatie plaatsvindt van de huidige situatie op De Noenes. De wijze waarop deze inventarisatie plaats zou vinden is niet vastgelegd in het procesplan. Het is echter belangrijk dat de huidige situatie ook in het kader van de uitvoering van het procesvoorstel in kaart wordt gebracht zodat verderop in het proces een weloverwogen keuze gemaakt kan worden voor een passende planologische regeling die vervolgens uitgewerkt kan worden in een omgevingsplan. Dit naast de eerder geschetste aanleiding voor de nulmeting/schouw, zoals in de voorgaande alinea’s is beschreven. Aspecten als aanwezige bebouwing en permanente bewoning zijn onder meer relevant voor dit proces. Gedurende de gedane nulmeting/schouw zijn deze aspecten zo goed als mogelijk in kaart gebracht, hetgeen ons input gaat geven voor het proces om te komen tot een passende planologische regeling voor De Noenes.

Werkwijze/resultaten

Graag brengen wij u door middel van deze brief ook op de hoogte van de resultaten van de controles. Op de percelen waarvan de bewoners niet thuis waren maar wel toegankelijk waren, zijn de bouwwerken opgemeten. Daarbij is geprobeerd te achterhalen waar de aanwezige bouwwerken (niet zijnde de woningen) voor gebruikt worden. De percelen die niet toegankelijk waren ten tijde van de controle worden op een later moment opnieuw bezocht.

Met uitzondering van vier hennepplanten bij een bewoner en een overschrijding van de maximale omvang aan bebouwing op sommige percelen, zijn er verder geen bijzonderheden aangetroffen. De hennepplanten zijn ter plaatse vernietigd. Verder is voldoende informatie opgehaald ter input van de procedure voor een nieuwe passende planologische regeling voor het gebied.

Bij het uitvoeren van een dergelijke nulmeting bestaat helaas het risico dat mensen onaangenaam verrast worden omdat integrale controles niet met dag en tijdstip worden aangekondigd. Een dergelijke nulmeting wordt bewust onaangekondigd uitgevoerd zodat we de feitelijk situatie kunnen beoordelen. Als de situatie erom vraagt, worden controles ook in het donker uitgevoerd. We proberen dit wel altijd tot een minimum te beperken. Vandaar ook dat de controles op de tweede dag enkel bij daglicht hebben plaatsgevonden. De ervaring leert ons dat in het algemeen de reacties op controles variëren van ‘intimiderend vanwege het onverwachte karakter’ tot ‘goed dat er eindelijk actief gecontroleerd wordt’. Controles in een aantal woongebieden, bedrijventerreinen en recreatieparken in de afgelopen periode geven wat dat betreft een vergelijkbaar beeld.

Vervolgstappen

Vanuit de controles die gedaan zijn, bestaat geen aanleiding tot vervolgstappen. We wachten af wat het verloop van de procedure met het omgevingsplan zal zijn, voordat gekeken wordt of er gehandhaafd moet worden op eventuele strijdige situaties.

Verder geeft de gedane nulmeting/schouw ons, zoals hierboven reeds is aangegeven, ook input voor het proces om te komen tot een passende planologische regeling voor De Noenes. Op korte termijn zal een adviesbureau uitvoering gaan geven aan het procesvoorstel. We hopen dan ook samen met de vereniging en met bewoners van De Noenes aan de slag te kunnen gaan met als doel om te komen tot een oplossing voor dit gebied.

Conclusie

Zoals met het bestuur van de vereniging besproken, geven wij met deze brief inzicht in de aanleiding, de werkwijze, de resultaten en de vervolgstappen van de gedane schouw/nulmeting. Hopelijk heeft dit antwoord gegeven op enkele vragen en is hiermee een deel van het vervelende gevoel weggenomen. Wij willen graag nogmaals met klem aangeven dat wij het betreuren dat de nulmeting/schouw door veten van jullie als zeer onprettig en intimiderend is ervaren. Wij hopen namelijk samen met de vereniging en met bewoners van De Noenes stappen in de goede richting te kunnen zetten.

Met vriendelijke groet,

Het college,