lezing goed oud worden

Dorpsraad Moergestel laat niet veel heel van woningbouwplan pastorie


De gemeente heeft overeenstemming bereikt met de ontwikkelaar, over de locatie Postelstraat 15 in Moergestel, met daar de oude pastorie en omliggende tuinen. De pastorie is aangemerkt als rijksmonument en is gelegen in het beschermd dorpsgezicht van Moergestel. Het perceel ligt ingeklemd tussen enerzijds de begraafplaats en de Reusel en anderzijds tussen het Antoniushuis aan de Raadhuisstraat en een woonperceel aan de Postelstraat.

Het plan voorziet in twee vrijstaande bouwvolumes in de pastorietuin. Het ene bouwvolume telt één bouwlaag met daarin 6 appartementen. Het andere volume bestaat uit drie bouwlagen met ten hoogste 24 appartementen. In de te restaureren pastorie is volgens de initiatiefnemer ruimte voor 4 tot 8 zorgappartementen.

Bezwaren Dorpsraad

De pastorie in Moergestel (Foto: Marnix Versteegh).

De Moergestelse Dorpsraad heeft een flinke lijst met bezwaren; we hebben ze hieronder geplaatst, zodat eenieder daar zelf een mening over kan vormen. Duidelijk is in ieder geval dat de Dorpsraad niet tevreden is over het door de gemeente goedgekeurde plan, en verzoekt de gemeente om niet in te stemmen:

1. Het plan bestaat uit het realiseren van 38 dure appartementen en voldoet daarmee niet aan het vastgestelde bestuursakkoord waarbij sprake is van 35% sociale woningbouw. Uit het bestuursakkoord; “We gaan (gedifferentieerd) bouwen naar behoefte, maar wel met specifieke aandacht voor betaalbare woningen voor starters en senioren in verband met de ontgroening en de (dubbele) vergrijzing. Daarbij zetten we onverminderd in op tenminste 35% sociale woningbouw in de gehele gemeente”.

Om te komen tot een evenwichtige bevolkingsopbouw zou prioriteit gegeven moeten worden aan de bouw van woningen voor jongeren en starters. De gemeente heeft immers afgesproken alles te doen wat in haar vermogen ligt om te sturen op een evenwichtige leeftijdsopbouw in de bevolkingssamenstelling. Met voorliggende plannen (in het kader van het bouwcontingent binnen de gemeente) zou volstrekt het tegenovergestelde bewerkstelligd worden. Dit plan sluit daarom niet aan bij een gewenste ontwikkeling.

2. Voor Oisterwijk is op 6 oktober 2016 de herijkte Woonvisie door het college vastgesteld. De hoofddoelstelling van het woonbeleid in Oisterwijk is “zorgdragen voor een zodanig groot en gedifferentieerd aanbod van woningen dat dit aansluit bij primair de vraag van de Oisterwijkse woonconsument en secundair de vraag van woonconsumenten elders uit de regio”. Onderhavig plan voldoet niet aan deze doelstelling omdat uit diverse onderzoeken blijkt dat er behoefte is aan betaalbare koop en huurwoningen.

3. Op 25 november 2014 (bijlage 1) heeft de gemeente Oisterwijk het Brabants Manifest ondertekend (zie bijlage). In dit document wordt gewezen op het belang van participatie en het betrekken van de burger bij initiatieven. Onderhavig plan voldoet niet aan deze uitgangspunten omdat de plannen al in een ver gevorderd stadium zijn en de burgers hierover nauwelijks zijn geïnformeerd laat staan medezeggenschap hebben gekregen over de invulling van de locatie. Ik wijs u ook nog op het rücksichtsloos slopen van al het groen en bomen op deze locatie hetgeen ook in strijd is met uw eigen omgevingsvisie.

4. De parkeernorm van de gemeente Oisterwijk komt op 76 te realiseren parkeerplaatsen. Door een sterk beroep te doen op de mogelijke toekomstige ontwikkelingen en vermeende parkeercapaciteit in de omgeving mee te rekenen wordt dit onterecht weggeredeneerd tot 48 parkeerplaatsen. Waarbij 6 daarvan aangewend worden voor het aanbieden van deelmobiliteit. Feitelijk wordt het parkeerprobleem ongewenst afgewenteld op de omgeving.

5. Wij verwachten een toenemende verkeersproblematiek en druk op de omgeving/dorpskern. In de kern Moergestel met een grondoppervlak van ruim 28 km2 en ongeveer 6000 inwoners is dit volstrekt onnodig. In de Raadhuisstraat, Rootven en Tilbugseweg wordt de grens van de maximale toelaatbare intensiteit overschreden.

6. De antidubbeltelbepaling is van toepassing. Er wordt met deze plannen niet gehandeld in de geest zoals deze bepaling bedoeld is. Ook treedt er met deze plannen ongewenste zichtbare verdichting op.

7. Bij de oppervlakteverdeling neemt de ruimte die voor groen voorzien wordt, af met 43 % ten opzichte van de huidige situatie, van 8336 m2 naar 4463 m2. De verharding daarentegen neemt fors toe door daken en infrastructuur. Er is sprake van een verdrievoudiging. Dit vormt een ernstige aantasting van de groene omgeving. Daarnaast tast deze verharding het dorpse karakter, met voornamelijk laagbouw en een geringe bouwdichtheid, sterk aan. Het plan is dan ook in strijd met het “Parel in ’t groen” beleid en de gemeentelijke visie waarin Cultuurhistorische waardevolle elementen (zoals monumenten en beschermde dorpsgezichten) in hun context beschermd dienen te worden.

Graag wijzen wij ook op de ongewenste precedentwerking van kolossale/niet-dorpse bebouwing in een kern als Moergestel. We moeten ervoor zorgen dat het dorpse karakter voor deze en volgende generaties behouden blijft, zeker nu het wonen in een dorp weer in populariteit toeneemt!

8. De bouwhoogte van de op het terrein te realiseren woontorens van 4 verdiepingen wijkt sterk af van de door de gemeente gehanteerde norm voor nieuwbouw. De beoogde bouwhoogte is dan ook bezwaarlijk, zowel gezien vanuit het wandel-/buitengebied (o.a. over extensieve recreatie en regionaal gezondheidsbeleid) als vanuit het dorp. Het gebied wordt bij realisatie van dergelijke stadse bebouwing gedomineerd door bebouwing en verharding waardoor het dorpskarakter ernstig zal worden aangetast, specifiek in het deel van Moergestel (met monumenten en beschermde dorpsgezichten) dat als de “ziel van het dorp” gezien wordt. Volgens de gemeentelijke visie/het gemeentelijke beleid dient dit karakter juist behouden te blijven.

9. De omgevingsdialoog waarnaar verwezen wordt dateert van 2019, onder de toenmalige projectontwikkelaar is onder Zuydervest is destijds een presentatie gegeven. De opzet was toen nog om een combinatie van zorg en wonen op het terrein tot stand te brengen. Deze oorspronkelijke plannen zijn voldoende gewijzigd om opnieuw een omgevingsdialoog op gang te brengen.

10. Wij wijzen u nog op de raadsinformatiebrief van 21 november 2018 (bijlage 2) waaruit duidelijk wordt dat de doelstelling zodanig is gewijzigd dat er sprake is van een nieuw plan (punt 9).

11. Ontwikkelingen dienen vormgegeven te worden vanuit een totaalvisie voor de gehele kern. Daar is geen sprake van, hetgeen onwenselijk is en de belangen van Moergestel schaadt. Is er bijvoorbeeld al nagedacht over waar een Oisterwijkwaardige hoeveelheid centraal gelegen (gemeentelijk)groen is gepland in de kern Moergestel?

12. Onderzoeken en gegevens om tot evenwichtige ontwikkelingen te komen ontbreken. Onderzoeken en gegevens mogen ook niet meer dan 2 jaar oud zijn.

13. Het in bezit hebben van een Rijksmonument brengt verplichtingen met zich mee over onderhoud van het monument. Wij gaan er vanuit dat de gemeente erop toeziet dat aan deze verplichtingen wordt voldaan. Deze verplichtingen geven geen recht op het plaatsen van stadse bebouwing in de groene context van dit Rijksmonument. Het behoud van “Parels in het Groen” staat in onze gemeente immers voorop!