carnaval 2023

Verplichte huisvesting asielzoekers AZC loopt in Oisterwijk achter


Gemeenten zijn wettelijk niet verplicht voorrang te geven aan andere inwoners, indien zij een woning zoeken. In de praktijk gebeurt het wel. Woningbouwverenigingen spreken dat af met de gemeente. Ze moeten wel, want dezelfde overheid die geen wettelijke verplichting oplegt, geeft wel minimale aantallen toe te wijzen woningen op. Gemeenten die daar niet aan voldoen, komen uiteindelijk onder curatele te staan.

Onhaalbaar 1
Los van de recente oproep om extra vluchtelingen met een vergunning te huisvesten (waarvan nog niet bekend is hoe Gemeente Oisterwijk dat gaat doen), is er ieder half jaar per gemeente een door de overheid vastgesteld aantal woningen dat toegewezen moet worden aan deze doelgroep. Tot afgelopen jaar was dat aantal redelijk haalbaar. Hierbij krijgen deze en andere ‘bijzondere doelgroepen’ met een maximum van 15% voorrang op reguliere woningzoekenden. In dit geval omdat ze uit het AZC weg moeten. Veelal verzorgt Leystromen deze woningen middels de prestatieafspraken die met de gemeente zijn gemaakt. Afgelopen half jaar is de taakstelling niet behaald. Volgens de gemeente waren er onvoldoende corporatiewoningen beschikbaar. De taakstelling is gebaseerd op het aantal vluchtelingen; niet op het aantal beschikbare woningen.

Onhaalbaar 2

Wil de gemeente aan de vraag voldoen, zowel voor reguliere, jeugdigen als vluchtelingen, zal er enorm veel en enorm snel gebouwd moeten worden  (Bron: Gemeente Oisterwijk).

Rekening houdende met de toegenomen toestroom en de stagnerende woningmarkt, zal er in de toekomst een nog hogere taakstelling volgen, en is het aanbod aan woningen (15% van totaal aanbod in de sociale huur) te laag. Het gevolg bij het niet nakomen van de taakstelling, is dat er na waarschuwingen en pogingen het probleem op te lossen, een opgelegde maatregel volgt vanuit de Provincie. In dat uiterste geval kan de gemeente gedwongen worden op haar kosten de vluchtelingen te huisvesten. Dus toch verplicht!

Wens
Het college (burgemeester en wethouders) heeft in een brief aan de gemeenteraad laten weten dat er een reele kans is dat het ook in de komende periode niet lukt de taakstelling te halen. ‘We werken aan het inlopen van de opgave, maar dit wordt lastig.’ Echter geeft het college ook aan, dat het ‘onze prioriteit heeft om de taakstelling in te lopen én om de taakstelling voor de tweede helft van 2021 te behalen. De omstandigheden waarom wij de taakstelling in de eerste helft van 2021 niet hebben behaald zijn echter niet verdwenen.’

Of en hoe?
De grote vraag is ‘hoe’, en ook ‘of’?  Immers is het aan de gemeenteraad om al of geen instemming te geven aan de mogelijke plannen (die nog niet bekend zijn) tot het met een extra impuls huisvesten van vluchtelingen . Hiertoe wil de gemeente een werkgroep samenstellen. ‘Aangezien dit thema veel onderwerpen binnen onze gemeente raakt, is het belangrijk er in de breedte wordt samengewerkt. Het behalen van de taakstelling heeft hoge prioriteit, en wordt daarom ook in dit bredere overleg belegd.’ Vanuit de politiek is al informatie ontvangen, dat niet alle partijen de voorrangspositie voor vluchtelingen in stand willen houden.

Recent liet vluchtelingenwerk weten voorkeur te hebben voor realisatie van woningcomplexen in een mix van zowel reguliere, jongeren als vluchtelingen.