uitpunt

Asielzoekers blijven van Gemeente Oisterwijk voorrang krijgen op sociale woningen


We wisten het al, en hadden het al geschreven, maar nu is het ook vanuit de gemeente formeel bevestigd. Gemeente geeft voorrang aan asielzoekers met een verblijfsvergunning bij woningtoewijzing.

Ondanks het ontbreken van een wettelijke verplichting, geeft gemeente Oisterwijk voorrang aan asielzoekers bij het toewijzen van een woning. Meer genuanceerd: ‘In de jaarlijkse prestatieafspraken met de corporaties staat opgenomen dat er maximaal 15% van hun vrijgekomen woningen aan bijzondere doelgroepen met voorrang wordt aangeboden. Vergunninghouders zijn slechts een deel van deze bijzondere doelgroepen, waaronder bijvoorbeeld ook de uitstroom van beschermd wonen valt. Verder hebben wij de halfjaarlijkse taakstelling vanuit de provincie. Uiteraard proberen wij deze taakstelling te realiseren binnen de eerder genoemde 15%, met daarnaast voldoende aandacht voor de andere bijzondere doelgroepen.’

Bouwen, bouwen en bouwen…  (Bron: Gemeente Oisterwijk).

Dit laatste blijkt in de krappe woningmarkt de laatste tijd onhaalbaar (klik hier), zo is zowel op gemeentelijk als landelijk niveau gebleken. Het is daarom niet vreemd dat hierover vragen komen vanuit de samenleving, en uiteindelijk ook vanuit de politiek. ‘Is het college voornemens om in het kader van de nijpende woningmarkt deze keuze (t.w. het voorrang geven aan vergunninghouders) te heroverwegen en bespreekbaar te maken met de raad?’ In een antwoord op deze raadsvraag, gesteld door Inge van Beers van partij Algemeen Belang, stelt het college (burgemeester en wethouders): ‘Wij blijven met woningcorporaties in gesprek om voldoende (tijdelijke) woonruimte te realiseren voor de opvang van bijzondere doelgroepen, waaronder vergunninghouders…’

Ook geeft het college aan ermee bekend te zijn dat ‘sinds 1 juli 2017 vergunninghouders niet automatisch voorrang hoeven te krijgen.’ Opgemerkt moet worden, dat de gemeente bij het niet halen van de opgelegde aantallen woningentoewijzingen, daartoe uiteindelijk gedwongen kan worden. De wettelijke verplichting is er niet meer, maar indien de overheid daar noodzaak toe ziet, kan die verplichting alsnog opgelegd worden. Meerdere Oisterwijkse raadsleden hebben recent laten weten geen voorrang meer te willen geven aan huisvesting van vergunninghouders (klik hier). Oplossing zou zijn; bouwen, bouwen, bouwen…

Lees hier meer berichten over opvang en huisvesting van vluchtelingen in Oisterwijk