koopzondag

Nieuw proces naar al of niet bewoning op De Noenes in Haaren


Gemeente Oisterwijk stemt in met de start van een nieuw onderzoek en proces om te komen tot een bestemmingsplan voor De Noenes in Haaren.

RecreatiePark De Noenes bij Haaren, sinds 21 januari grondgebied van Oisterwijk (Bron: Google Maps).

Enerzijds is dit gebied aangemerkt als recreatiegebied; tegelijk zijn er mensen die aldaar hun vaste woonplek hebben. Gedeeltelijk is dat gedoogd en daarbij voor de toekomst ook gewenst door de bewoners. De gemeente heeft in het verleden aangegeven dat men niet wil overgaan tot het herbestemmen naar woongebied, mede omdat ook andere parken in Oisterwijk die woonbestemming niet zouden krijgen. De voormalige Gemeente Haaren was wel voornemens die omzetting in gang te zetten, maar heeft dat op aangeven van Gemeente Oisterwijk destijds niet gedaan.

‘De meeste percelen binnen dit buurtschap kennen op grond van het vigerende bestemmingsplan de bestemming “Beperkte verblijfsrecreatieve doeleinden”. Binnen de als zodanig bestemde gronden is seizoensverblijfsrecreatie toegestaan, waarbij expliciet is bepaald dat permanente bewoning niet is toegestaan. In de praktijk wordt het buurtschap De Noenes echter voor het overgrote gedeelte en reeds voor geruime tijd permanent bewoond. De mismatch tussen het feitelijke gebruik en de vigerende planologische situatie, alsook het feit dat sprake is van een erg verouderd bestemmingsplan, maakt dat het is vereist dat het huidige planologische kader wordt geactualiseerd en een nieuw bestemmings- of omgevingsplan wordt vastgesteld,’ zo staat vermeld.

In het collegebesluit staat verder vermeld dat nog niet besloten is wat die bestemming moet of kan worden. Het proces dat nu wordt gestart moet er uiteindelijk naartoe werken, dat men tot die bestemmingskeuze kan komen. Het zou daarmee in de toekomst voor een duurzame en te handhaven situatie moeten zorgen, waarmee ook voor de eigenaren duidelijk is wat er kan en mag.