Krekul

Gemeente Oisterwijk gaat coronaschade herstellen


Het college van Oisterwijk heeft in haar vergadering van 7 september ingestemd met het coronaherstelplan en legt dit voor aan de raad in de vergadering van 14 oktober. Vooruitlopend op die besluitvorming wordt de subsidieregeling COVID-19 2021 al opengesteld.

Wethouder Anne Cristien Spekle legt uit: “Na de vruchtbare bijeenkomst met de raad in juli voor de inhoud van het coronaherstelplan is het college blij het plan op 14 oktober aan de raad voor te kunnen leggen. Veel inwoners, ondernemers en instellingen hebben namelijk ondersteuning nodig. Tempo is daarom van belang. Het college vindt het belangrijk het herstel zo snel mogelijk in te zetten. Het college wil met dit herstelplan zorgen dat de financiële middelen voor preventie en herstel worden ingezet waar ze het hardst nodig zijn.”

Diverse acties, waaronder deze van de O’pkikker, konden veel verzachten, maar niet alle problemen wegnemen. De gemeente heeft hiertoe nu een herstelplan opgesteld.

Het coronaherstelplan is gericht op het herstellen van sociale en economische schade. Daarnaast zet het college erop in om sterker uit de crisis te komen. Dat kan met een financiële impuls maar het plan omvat ook acties om groepen weer opnieuw met elkaar te verbinden. Samenwerken is het sleutelwoord. Voor de coördinatie van de uitvoering en de monitoring van het coronaherstelplan is intern een projectleider aangesteld.

In het plan staan de uitgangspunten voor het coronamaatregelenpakket voor de gemeente Oisterwijk. Dit maatregelenpakket zet zowel in op preventie als herstel. Herstel voor de korte en middellange termijn. Ook wordt een financieel kader geschetst waarbinnen dit herstelplan uitgevoerd moet worden. In totaal is ruim 1,2 miljoen euro beschikbaar. Een gedeelte van deze middelen wordt gereserveerd voor onontkoombare, onuitstelbare en onvoorziene effecten van corona.

Communicatie
Het college hecht veel belang aan goede communicatie over de steunmaatregelen. Afgelopen jaar is gebleken dat inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen niet altijd op de hoogte zijn van regelingen waar zij een beroep op kunnen doen. Dat vraagt meer aandacht. Een maatwerkaanpak moet ervoor zorgen dat doelgroepen directer worden benaderd en geïnformeerd over mogelijke ondersteuning.