vacature

Overschrijding giftreinen is in Tilburg wel en bij Gemeente Oisterwijk niet bekend


Eerst lang wachten op ‘externe partijen’, en dan vervolgens een gedeeltelijk antwoord krijgen, waaruit bovendien geen duidelijk standpunt volgt richting het ministerie.

Partij PGB heeft net als eerder partij PrO vragen gesteld over de veiligheid op het spoor. In dit geval over het aantal treinen met gevaarlijke stoffen. Een deel van de informatie werd eerder door Gemeente Tilburg al gegeven, maar Burgemeester en Wethouders (het college) in Oisterwijk willen hiertoe nu eerst ProRail uitnodigen tot het geven van informatie. Er is blijkbaar bij de lokale ambtenaren geen duidelijke informatie beschikbaar over of hetgeen ProRail op ‘ons’ spoor uitvoert voldoet aan de maximale eisen. Ook valt op dat er volgens Tilburg wel, en volgens Oisterwijk geen maximale aantallen zijn afgesproken (zie onder **).

Treinbrand

Hulpdiensten overleggen over de stoffen in de wagons achter een brandende locomotief  (Foto: Toby de Kort)

Na het incident vorig jaar met een brandende trein met brandbare stoffen, in het centrum van Oisterwijk, zijn er bij inwoners en diverse politieke partijen zorgen over de risico’s en het voorkomen van ongelukken. Destijds liep het goed af, maar onbekend is of die risico’s zijn toegenomen door een teveel aan goederenvervoer over het spoor door Oisterwijk. Daarbij komt de toegenomen overlast. Onder andere gesloten overwegen en trillingen.

Meer goederentreinen, dus vaker de slagboom dicht, dus meer stilstaande auto’s voor de overweg, en meer trillingen … (Foto: Joris van der Pijll)

Het college laat weten dat het treinverkeer aan strenge Europese en nationale wetgeving moet voldoen. Opvallend is dat de gemeente in haar antwoorden op vragen van politieke partij PGB aangeeft de aantallen te monitoren en ProRail aan te spreken als daar aanleiding toe is, maar tegelijk er dus geen feitelijke cijfers paraat zijn. Ook niet na bijna twee maanden, de tijd die men aangaf nodig te hebben om met externe partijen overleg hierover te voeren. Eveneens opvallend is dat de gemeente wel aangeeft overleg te voeren met het ministerie, of aan het ministerie signalen te geven als ze vindt dat er een te hoge toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen is, maar daarmee het aantal niet afneemt. Er zijn daarna wel aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen, maar die zorgen niet voor minder vrachttreinen, niet voor minder trillingen en afgesloten overwegen, en niet voor minder giftige stoffen door onze Parel in ’t Groen…

**Gemeente Tilburg stelt:

Volgens de raadsinformatiebrief van Gemeente Tilburg, zijn er in het kalenderjaar 2018 en 2020 circa 9.000, in 2019 circa 11.000 ketelwagens vervoerd met brandbare gassen. Dat is ruim 6.000 teveel. ‘In het landelijke netwerk van het vervoer gevaarlijke stoffen (Basisnet spoor) is vastgelegd dat over het spoor dat door Tilburg loopt jaarlijks 4.350 ketelwagens met brandbare gassen mogen worden vervoerd (of een vergelijkbaar equivalent aan containers)… … Er is hiermee sprake van een structurele overschrijding van het wettelijk vastgelegde risicoplafond. We vinden deze structurele overschrijding van het wettelijk risicoplafond volstrekt onacceptabel en niet uit te leggen aan onze inwoners.’

**Gemeente Oisterwijk stelt:

‘In de Wet Basisnet zijn géén maximale aantallen wagons vastgelegd van een bepaalde stofcategorie zoals brandbare gassen, er is óók geen maximum vastgelegd voor het totaal aantal wagens met gevaarlijke stoffen. Wel zijn er risicoplafonds. Die plafonds zijn afhankelijk van een aantal variabelen. Naast de soort stof dat vervoerd wordt zijn dat: de genomen veiligheidsmaatregelen, de kenmerken van de infrastructuur, de dichtheid van bebouwing en de afstand tot het spoor. Gelet op het complexe karakter van deze materie nodigen wij ProRail uit voor een toelichting op de risicoplafonds.’