anytime

Wie pakt vervuilde grond aan bij woningbouw op voormalige Oisterwijkse industrie?


Recent heeft Gemeente Oisterwijk haar principemedewerkring gegeven voor de realisatie van 230 tot 250 woningen aan de Nijverheidsweg, en een herstructurering van het verouderde bedrijventerrein Kerkhoven. Een locatie waar haast zeker vervuilde grond aanwezig is.

Het beoogde bouwproject betreft een grootschalige woningbouwontwikkeling van 230 – 250 woningen en een herstructurering van het verouderde bedrijventerrein Kerkhoven. Er komen onder andere woningen voor starters, senioren en het middensegment. Het initiatief past binnen de door de gemeenteraad vastgestelde gebiedsvisie, die mogelijkheden biedt om een deel van het bedrijventerrein Kerkhoven aan de Nijverheidsweg te transformeren naar woningen. Het zorgt volgens de gemeente tevens voor een mooie afronding van de woningbouw op het aansluitende KVL-terrein, waar de afgelopen jaren een herbestemming heeft plaats gevonden.

Leerfabriek

De eerdere grondsanering op KVL in Oisterwijk.

Op het KVL-terrein werdvoorafgaande aan de bouw vervuiling in de grond aangetroffen, afkomstig van de vroegere leerlooierij. Van dat gebied was al langer bekend dat er vervuiling in de grond zat, en gedeeltelijk nog zit. Op de KVL werden na uitvoerig onderzoek delen uitgegraven, en ook delen afgedekt met een folie. Dat laatste kan gedaan worden bij stoffen die niet in het grondwater terecht komen. Om te voorkomen dat die stoffen naar boven komen, in tuinen van nieuwe bewoners terecht komen, werd na afgraven van de bovenlaag een folie aangebracht met daarop een laag schoon zand.

Zorgen

Het is gezien de historie niet vreemd dat er inwoners zijn die zich zorgen maken over deze vervuiling, en zich in reactie op de berichtgeving over dit project afvragen hoe dat met de industriële locaties zit die – als de plannen doorgaan – vrij komen voor woningbouw. Het valt niet in de verwachting dat bedrijven die daar nu gevestigd zijn vervuiling veroorzaken; de laatste jaren is de regelgeving en controle ter voorkoming daarvan stevig. Het kan wel gaan om vroegere vervuiling van de daar gevestigde bedrijven, of uitloop van de naastgelegen voormalige leerfabriek.

Een woordvoerder van Gemeente Oisterwijk laat desgevraagd weten, dat het hen ‘niet bekend is of daar vervuilde grond aanwezig is.’ En kan de lezer ook geruststellen dat er aandacht voor is: ‘De ontwikkelaar zal zoals bij alle woningbouwplannen een onderzoek hiernaar moeten verrichten. Uit dat onderzoek zal blijken of er gesaneerd moet worden en op welke wijze dat moet plaatsvinden. Dat is namelijk afhankelijk van de soort en hoeveelheid vervuiling.’ Omdat de gemeente niet zelf eigenaar is (zoals dat bij de herbestemming van de KVL wel het geval was) en de gemeente ook niet zelf de herbestemming gaat ontwikkelen, is het aan de eigenaar om in de planontwikkeling rekening te houden met alle kosten die gemoeid zijn met de benodigde saneringswerkzaamheden.