anytime

Tarieven milieustraat Oisterwijk worden aangepast


Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor de tweede wijziging van de Verordening Afvalstoffenheffing 2021 vast te stellen. Concreet betekent dit aanpassing van de tarieven bij de milieustraat in Oisterwijk. Het voorstel is het vervolg op de analyse die het college de afgelopen maanden uitvoerde op verzoek van de gemeenteraad.

De milieustraat in Oisterwijk (Foto: Rens van de Plas).

De tarieven van de milieustraat in Oisterwijk worden aangepast om te zorgen dat de milieustraat kostendekkend is en om beter aan te sluiten bij de tarieven van de milieustraat in Haaren. Ook is beoogd de tarieven overzichtelijker en transparanter te maken voor inwoners, door tarieven die berekend werden op basis van een vast bedrag terug om te zetten naar berekening per 0,5 m3.

Haaren

Een en ander is het gevolg van de samenvoeging van Haaren bij Oisterwijk, waar in dit geval de inwoners van Oisterwijk veranderingen in ervaren. Er zullen zo komende jaren nog meer veranderingen volgen, in voor- of nadeel, van ofwel inwoners van Haaren, of die van Oisterwijk, Moergestel en Heukelom, of allen. In Haaren wordt het afval gewogen, in Oisterwijk gaat het met inschatting op omvang. Dat verschil in beide systemen blijft.

Analyse
Tijdens de raadsvergadering van 7 januari 2021 verzocht de raad het college een analyse uit te voeren naar de verschillen in tarieven tussen de milieustraten in Haaren en Oisterwijk. In de analyse is gekeken naar de kostendekkendheid en de onderlinge verschillen in wijze van berekening. Een meer uniforme en transparante wijze van berekenen moet leiden tot meer duidelijkheid over de kosten. Ook is in de analyse gekeken naar de verschillen ten opzichte van milieustraten in de omgeving. Grote verschillen in tarieven kunnen leiden tot afvaltoerisme, waarbij inwoners van de ene gemeente het afval naar de milieustraat in de andere gemeente brengen. Hierdoor stijgen de kosten voor de gemeente waar meer afval wordt ingeleverd onevenredig.

Toekomst
Op 3 juni heeft de gemeenteraad de ‘Startnotitie toekomstbestendige milieustraat gemeente Oisterwijk’ vastgesteld. Hierin wordt het toekomstperspectief van de milieustraten geschetst. Achter de schermen wordt nu gewerkt aan de concrete uitwerking van de startnotitie, die later aan de raad zal worden voorgelegd. Om in de tussentijd te zorgen dat beide milieustraten evenredig worden belast, zijn de tarieven zo goed mogelijk in balans gebracht, blijven er voorlopig verruimde openingstijden en wordt strenge toegangscontrole toegepast. Hiervoor wordt gekeken naar de mogelijkheden en toepasbaarheid van een pasjessysteem.