bosch car service

Wat wil Gemeente Oisterwijk met Haarendael?


Om aan de betrokkenen bij de herontwikkelingen en andere geïnteresseerden aan te geven hoe gemeente Oisterwijk tegenover de toekomst van Haarendael staat, is een notitie van uitgangspunten opgesteld.

De notitie van uitgangspunten bestaat uit een toekomstbeeld en vier hoofduitgangspunten. Deze zijn gebaseerd op bestaand beleid, de inbreng van inwoners tijdens de door de ontwikkelaar georganiseerde dialoogsessies in 2020 en de ambitie van het college. De Structuurvisie Landgoed Haarendael uit 2012 blijft vanuit het ruimtelijk beleid een belangrijk toetsingskader en bij het opstellen van de notitie is onder andere geput uit: Herijkte Woonvisie 2011-2021, Woningbouwprogrammering 2019-2028, Economische Visie Oisterwijk 2018-2022, Beleidsvisie Toerisme en Recreatie 2014-2020, Koers Sociaal Domein 2019-2030 en de Erfgoedvisie Gemeente Oisterwijk 2021-2026.

Brand sloeg letterlijk een gat in het historisch monument (Foto: Toby de Kort)

Het toekomstbeeld voor Haarendael schetst een streefbeeld waarbij de kernwaarden: materiële en immateriële historie van het gebied, een samenredzame samenleving, toegankelijkheid en toekomstbestendigheid, hoog in het vaandel staan. Dit vergezicht is vertaald naar vier concrete uitgangspunten voor de planvorming: 1. Eer de rijke historie van het landgoed; 2. Maak verbinding met de gemeenschap van Haaren; 3. Creëer de omstandigheden voor een levendige, samenredzame gemeenschap; 4. Maak stapsgewijs een toekomstbestendig gebied.

De notitie van uitgangspunten is vanuit de gemeente het vertrekpunt voor het gesprek met de ontwikkelaar en andere betrokken partijen. De eerste stap in het proces zal de aanvraag van een sloopvergunning zijn voor het afgebrande deel van de gebouwen door de ontwikkelaar. Daarbij is behouden wat behouden kan worden uitgangspunt. Vanwege de rijke historie van het gebied en de monumentale status zullen de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de provincie en de Monumentencommissie hier nauw bij worden betrokken. Parallel hieraan werkt de ontwikkelaar verder aan een plan voor de toekomst van het gebied. De raad zal bij elke belangrijke stap in het proces worden geïnformeerd.

Lees hier de volledige omschrijving van uitgangspunten.