bosch car service

College Oisterwijk negeert gemeenteraad en inwoners


Partij PRO is verbaasd dat het college van burgemeester en wethouders in Oisterwijk zonder overleg een vergunning afgeeft voor de bouw van 1300 vierkante meter zonnepark.

PRO is verbaasd en de regerende coalitiepartijen PGB, D66 en VVD ‘zouden dat volgens hun eigen akkoord ook moeten zijn’, zo stelt PRO. ‘Het college en ook de eigenaar van dit bedrijf weet dat de omwonenden kritisch kijken naar verdere bebouwing van hun woonomgeving. De buurt waakt over de natuurwaarden en het historisch karakter van dit buurtschap. Ook het college weet dat bewoners zich zorgen maken over dit gebied, dat bleek ook tijdens de recent gevoerde discussie over de Bedrijfsweg.’

Het gebied waar de 1.300 m2 panelen moeten komen te staan (Bron: Google Maps).

Door niet vooraf in gesprek te gaan met bewoners bij een ontwikkeling, of dit nu een goede of een slechte is, neem je omwonenden volgens PRO niet serieus. ‘Wij vinden dat inwoners invloed moeten kunnen hebben op ontwikkelingen in hun woonomgeving. Daarom moet er altijd minimaal een dialoog gevoerd worden, zodat belangen van inwoners gehoord en meegewogen kunnen worden.’ Nu laat de gemeente de dialoog over aan de initiatiefnemer, en controleert de gemeente niet of de juiste personen zijn bevraagd, en of de reacties die veelal meegezonden worden met een aanvraag ook echt juist zijn. Dat kwam bijvoorbeeld in beeld bij de huisvesting van arbeidsmigranten in Heukelom.

Het gaat er in Oisterwijk overigens al jaren over, dat inwoners onvoldoende of te laat worden betrokken bij de besluitvorming, en de raad vooraf geïnformeerd moet worden bij voor de omgeving gevoelige projecten. Dit nalaten zorgt ofwel voor extra langdurige bezwaarprocedures, of heeft voor inwoners ongewenste uitvoer tot gevolg. De nu regerende partij PGB heeft er zelfs haar verkiezingspromotie op gebaseerd; de eveneens regerende partij VVD meent eerder dat het geregeld is in de bezwaarmogelijkheid.

Raad

Met bewoners uit de omgeving van het nu te realiseren zonnepark was recent een dialoog over andere bouwplannen, maar toen is het zonnepark  – ondanks de vraag ‘of er nog verdere plannen waren’ – volgens PRO niet vermeld. Ook de raad wordt met de nu afgegeven vergunning buiten spel gezet. Het plan past niet binnen het huidige bestemmingplan en wordt middels een tijdelijke vergunning van 10 jaar buiten de raad om alsnog mogelijk gemaakt. ‘Dat terwijl de raad nog moet starten met het ontwikkelen van een visie op het buitengebied, waarin ook het wel of niet toestaan van zonneweides (en de voorwaarden waaronder) vastgelegd gaat worden.’ Volgens PRO maken Brabantse milieuorganisaties zich zorgen over zonneweides naast gebieden die vallen binnen het natuurnetwerk Brabant, zoals dat ook hier het geval is.

PRO is van mening dat het college vooruitloopt op de beslissing van de raad én voorbijgaat aan de belangen van de natuur, en de wensen van inwoners en raad.