carnaval 2023

Wat gemeente wil met arbeidsmigranten in Oisterwijk


Het college van burgemeester en wethouders heeft een discussienota huisvesting arbeidsmigranten vastgesteld ter bespreking met de raad.

Diverse recreatieve verblijfslocaties; op enkele hiervan verblijven arbeidsmigranten (Bron: Google Maps)

Samen met een Burgerpanel onderzoek en een klankbordgroep, moet dit medio 2021 leiden tot een beleidskader huisvesting arbeidsmigranten. Het college heeft vier oplossingsrichtingen in beeld gebracht en gaat hierover op 29 april met de raad in gesprek. De vier opties die het college nu aandraagt zijn: Huisvesting op agrarische bedrijven; huisvesting op of aan de rand van bedrijventerreinen/bebouwde kom; huisvesting in de woonkernen; huisvesting op daartoe getransformeerde recreatieparken. Tijdens de ontmoeting op 29 april kunnen deelnemers nog een andere optie aangeven die eventueel uitgewerkt kan worden. Aandachtpunten als omvang, (woon)kwaliteit en beheer van de verschillende varianten komen ook aan de orde.

Voorafgaand aan de raadsontmoeting vinden nog digitale excursies (12 april) en een digitale informatiemarkt (15 april) plaats. Ook wordt momenteel een klankbordgroep gevormd, die op 21 april een eerste bijeenkomst heeft. Deze klankbordgroep wordt nadrukkelijk gevraagd mee te werken aan een toetsings- en communicatiekader om huisvestingsaanvragen te kunnen beoordelen. Met alle hierboven genoemde input wordt een concept beleidskader opgesteld dat later door de raad zal worden vastgesteld.

Burgerpanel

Uit het onderzoek van PON (klik hier), via het Oisterwijkse Burgerpanel, komt onder andere naar voren dat er zowel positieve als negatieve gevoelens en verwachtingen spelen bij de lokale bevolking. Arbeidsmigranten zijn nodig voor een goede economie; andere stellen juist dat ze werk van lokale inwoners afpakken. De werknemers hebben recht op een goede en veilige woonruimte; tegelijk zouden ze woonruimte in de krappe huizenmarkt bezetten.¬† Er zijn goede contacten en ervaringen; er zijn ook signalen van met name veel alcohol gebruik. Voor de vier genoemde scenario’s worden zowel voor- als nadelen genoemd.