baderie

Burgemeester Oisterwijk wist van arbeidsmigranten in Heukelom


Burgemeester Hans Janssen heeft aan inwoners van Heukelom toegezegd een vergunning tot huisvesting arbeidsmigranten in het college te behandelen, en daarmee het mandaat weg te halen bij de ambtenaar. Dat is in het nieuwe college niet voldoende gecommuniceerd. Ook is een door de aanvrager ingediend verslag van een omgevingsdialoog als volledig en juist aangenomen, zonder dit bij omwonenden te toetsen.

Wethouder Eric Logister.

Volgens omwonenden van enkele omstreden huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten zou de Oisterwijkse burgemeester Hans Janssen op de hoogte zijn, en aan hen beloofd hebben dat het college de aanvraag zou behandelen, en niet de ambtenaar. Hij zou hiervoor het mandaat naar de ambtelijke organisatie intrekken. Uit navraag bij de gemeente blijkt dit te kloppen. Deze afspraak is echter in de overdracht van de vorige naar de huidige wethouder Eric Logister niet doorgekomen. De ambtenaar, zo blijkt uit uitleg van de gemeente, heeft deze gevoelige kwestie wel met de wethouder besproken, en kreeg daarop toestemming over te gaan tot een tijdelijke vergunning voor maximaal twee jaar.

Woonhuizen

In tegenstelling tot wat in agrarische gebieden gebruikelijk is, betreft het hier geen huisvesting van arbeidsmigranten bij het eigen bedrijf, maar huisvesting van arbeidsmigranten in voormalige woonhuizen die werkzaam zijn voor een bedrijf op het Oisterwijkse industrieterrein. Een situatie die volgens omwonenden niet passend is, en ook ter discussie staat in het lopende raadsproces. Uit dat lopende proces, moet nog nieuw beleid volgen, en in afwachting daarvan heeft de raad dergelijke huisvesting tijdelijk verboden, met echter ook ruimte voor uitzonderingen. Volgens de wethouder is er sprake van een passende huisvesting, met voldoende parkeergelegenheid en is er ook sprake geweest van een dialoog met de omwonenden.

Dialoog

Een hekel punt bij veel omstreden projecten, is de dialoog met de omgeving. De gemeente laat een dergelijk voorbereidende gesprek aan de ondernemer over. Die ondernemer maakt daarvan verslag. Het is niet de eerste keer, en volgens bewoners in Heukelom ook hier het geval, dat in zo’n verslag zaken staan waar zij het niet mee eens zijn, of de aanwezigen geen representatieve vertegenwoordiging vormen van de buurtbewoners. De gemeente voert geen controle op de juistheid van en bekendheid bij de genodigden, en toetst ook niet de juistheid van het door de ondernemer opgestelde verslag. Volgens de gemeente is het doel van zo’n dialoog ‘het informeren van omwonenden over de beoogde plannen.’ Uiteraard kunnen zij bij aanwezigheid hun bezwaren uiten, maar de ondernemer kan die bezwaren negeren. Inwoners rest dan niets anders dan formeel bezwaar te maken, desnoods de weg naar de rechtbank te zoeken.

De gemeentelijke organisatie leest een dergelijk verslag en neemt hetgeen daarin vermeld mee in de afweging over te gaan tot vergunningsverstrekking. ‘Voor de gemeente was het aannemelijk dat omwonenden in voldoende mate zijn betrokken en geïnformeerd en in de gelegenheid zijn gesteld om hun bezwaren kenbaar te maken.’ Inwoners ontkennen dat, hetgeen heeft geresulteerd in vragen in de raad en bezwaren van omwonenden via de lokale media. Een gesprek van de wethouder en omwonenden volgt nu alsnog.