lezing goed oud worden

Heukelommers in bezwaar en wethouder wist niets van huisvesting arbeidsmigranten


Een aantal inwoners in Heukelom hebben hun bezwaar kenbaar gemaakt tegen de huisvesting van arbeidsmigranten.Ze vragen buurtbewoners hun bezwaren mede kenbaar te maken.

Wethouder Eric Logister.

Ook schrijven de inwoners (zie onder) dat wethouder Eric Logister pas na de vergunninguitgifte en na de publicatie daarvan, pas bij het daaropvolgende gesprek dat inwoners hebben aangevraagd, op de hoogte was van dit gebeuren. Hij had graag hierover eerder een gesprek gehad.

Omgevingsdialoog

De gemeente vraagt aan initiatiefnemers om het dialoog met de omgeving te organiseren. De begeleiding en uitvoering van de dialoogvorm zoals die in onderstaand schrijven staat beschreven, blijkt bij gevoelige onderwerpen of waar grotere groepen tegenstrijdige belangen hebben, regelmatig onvoldoende onafhankelijk. De gemeente is daarbij niet betrokken, heeft geen of onvoldoende informatie over de diverse meningen van omwonenden, of krijgt informatie die niet onafhankelijk is opgesteld. Er volgt wel een besluit, waarop inwoners die zich onvoldoende gehoord voelen of geheel niet gehoord zijn vervolgens in bezwaar moeten.

Regelmatig volgt dan daarna een nieuw proces om alsnog in een beter dialoog tot mogelijke overeenstemming te komen. Deze min of meer gebrekkige dialoog (klik hier) is al jaren onderwerp van gesprek in de raad, bij herhaalde behandeling van voorgenomen plannen.

De brief publiceren wij voor alle inwoners van Heukelom, zodat deze er voldoende kennis van kunnen nemen; deze zal binnenkort ook op 80 omliggende adressen in de bus vallen.

Heukelom 20-03-2021

Onderwerp:                     

 1. legalisering bewoning bijgebouw Heukelomseweg 30 ,
 2. tijdelijke huisvestiging arbeidsmigranten Heukelomseweg 26 + 30

Beste buurtgenoten,

Op 24-02-21 heeft de  Gemeente Oisterwijk gepubliceerd dat zij voornemens zijn vergunning te verlenen voor het legaliseren van uitbreiding van “het bijgebouw” op Heukelomseweg 30, en dat de aanvraag voor huisvestiging arbeidsmigranten uit de aanvraag is genomen.

Op 10-03-21 heeft de Gemeente Oisterwijk gepubliceerd dat zij voornemens zijn vergunning te verlenen voor tijdelijke huisvestiging van arbeidsmigranten op de locatie Heukelomseweg 26 + 30.

Uit contacten met diverse buurtbewoners hebben wij kunnen vaststellen dat niet elke inwoner van Heukelom op de hoogte is van een dan wel van beide publicaties.

Wij “het virtuele loket” hebben achter de schermen inmiddels vele (in)formele gesprekken en initiatieven ondernomen om de saamhorigheid, potentiële verpaupering, de veiligheid en tot slot het karakter van ons Heukelom onder de aandacht van de Gemeente Oisterwijk en diverse politieke partijen te brengen maar helaas je  voelt hem aan aankomen, wij kunnen je helaas nog geen positief resultaat melden. Het is dus tijd om je als inwoners op te roepen ons te ondersteunen door ook bezwaar aan te tekenen tegen het voornemen van beide af te geven vergunningen.

Even kort onderstaand de feiten op een rij:

  1. Op 05-10-2020 heeft er een bespreking plaatsgevonden tussen de heer de Jonge van Axell Employment en enige willekeurig uitgenodigde buurtbewoners. Deze bijeenkomst is redelijk emotioneel verlopen aangezien over het onderwerp van de bespreking beide partijen een andere mening hadden: Axcell wilde praten over huisvestiging arbeidsmigranten in “het Hoofdgebouw”, buurtbewoners dachten dat het ging over het legaliseren van uitbreiding van “het bijgebouw” beidde gelegen op Heukelomseweg 30. Ter voorkoming van verdere escalatie is deze bijeenkomst vroegtijdig beëindigd.
  2. Op 08-10-2020 is, op basis van verzoek en middels instemming van direct aanpalende buurtbewoners van locatie Heukelomseweg 26 + 30, “het virtueel loket” opgericht. “Het virtuele loket” heeft initiatieven genomen voor een constructief gesprek met vertegenwoordigers van de firma Coppelmans en de door Coppelmans betrokken adviseurs.
  3. Op 14-10-2020 heeft publicatie plaatsgevonden over het voorbereidingsbesluit voor het opschorten van huisvestiging arbeidsmigranten voor een periode van 12 maanden in het buitengebied Gemeente Oisterwijk.
  4. Op 19-11-2020 heeft Axcell Employment, ondanks voornoemde publicatie onder punt 3, gemeend een omgevingsvergunning in te dienen voor huisvestiging arbeidsmigranten Heukelomseweg 26 + 30.
  5. Op 24-02-21 is gepubliceerd dat er vergunning is verleend voor het legaliseren van uitbreiding van “het bijgebouw” op Heukelomseweg 30 , en dat de aanvraag voor huisvestiging arbeidsmigranten uit de aanvraag is genomen.
  6. Op 10-03-21 is gepubliceerd dat vergunning is verleend voor tijdelijke huisvestiging van arbeidsmigranten op Heukelomseweg 26 + 30.
  7. Op 17-03-21 heeft gesprek plaatsgevonden met de verantwoordelijke wethouder Ruimtelijke Ordening , Erik Logister. Hij heeft uitgesproken dat hij tot op heden niet op de hoogte is geweest van het voorbereidingsbesluit genoemd onder punt 2. De eerlijkheid gebied te zeggen dat Erik Logister in de maand januari 2021 tot wethouder is benoemd. Desondanks blijft het vreemd dat de wethouder niet door zijn collega’s in het college van B&W alsmede zijn ambtelijk apparaat is bijgepraat. Informeel is een lid van het college door ons vroegtijdig  geïnformeerd dat de aanvraag vermeld onder punt 4 voor de nodige commotie zorgt in Heukelom. Tot slot  heeft Erik Logister uitgesproken dat het jammer is dat de bespreking van vandaag niet eerder heeft plaatsgevonden waardoor hij de inhoud van deze bespreking had kunnen laten meewegen in zijn besluitvorming.

Dat wij verbijsterd zijn over het voorgenomen besluit(en) moge duidelijk zijn.  Niet enkel  over de “inhoud” maar zeker ook over het “plaatsgevonden proces” van besluitvorming.

Wij gaan dan ook individueel bezwaar aantekenen bij het college van B&W van de Gemeente Oisterwijk.

Als jij van mening bent dat ook jij bezwaar wil aantekenen op een of beide voornemens van de Gemeente Oisterwijk dan zijn daarvoor een 3 tal mogelijkheden:

 • Als je rechtsbijstand verzekering hebt, schakel deze dan in voor hulp en ondersteuning. Zij weten hoe ze juridisch de zaak moeten aanvliegen.
 • Kijk op internet naar voorbeelden van bezwaarschriften omgevingsvergunning
 • Neem contact op met ons virtuele loket middels e-mail famvanrijsewijk@hotmail.com of bel 06-38961053. Hier zijn een of meerdere bezwaarschriften beschikbaar m.b.t. beide in het onderwerp genoemde voornemens. Het staat je vrij uit gedeeltes en het geheel over te nemen.

Bezwaar schriften moeten uiterlijk op vrijdag 16 april 2021 in het bezit van de gemeente zijn. Dit kan met aangetekende post, maar ook kun je de brief afgeven bij de receptie en vraag dan om een ontvangstbevestiging. Per mail is niet toegestaan aangezien de brief voorzien moet zijn van een originele handtekening.