genieten

Ambtenaar beslist over arbeidsmigranten Heukelom en gemeente weigert uitleg


Uit een afgelopen weekend ingezonden brief van bewoners in Heukelom, ontstaat de indruk dat een ambtenaar op het gemeentehuis van Oisterwijk eigenhandig de vergunningaanvragen voor huisvesting van arbeidsmigranten in Heukelom heeft goedgekeurd. Dit ondanks het feit dat zowel de gemeenteraad als het college (burgemeester en wethouders) eerder hebben aangegeven dat gevoelige onderwerpen met de wethouder besproken moeten worden. Ook blijkt dat deze omstreden huisvesting afwijkt van het vorig jaar door de raad ingestelde verbod.

Wethouder Eric Logister.

Verbod

Op 5 oktober 2020 heeft er een geheime vergadering plaats gevonden waarin de gemeenteraad heeft besloten huisvesting van arbeidsmigranten te weren. Dit is gedaan omdat er een nieuw beleid voor dergelijke huisvesting in ontwikkeling is. Uitzonderingen zouden mogelijk zijn, maar wie daarover beslist is desgevraagd niet bekend gemaakt. Op die 5e oktober was het college al op de hoogte van de betreffende vergunningsaanvragen. Uit een schrijven van partij PrO blijkt dat die aanvragen daar niet zijn besproken.

Ambtenaar

Opvallend is dat de in januari van dit jaar benoemde wethouder Eric Logister op 17 maart tegen bewoners uit Heukelom heeft verklaard van niks te weten. De vergunningen voor de twee locaties zijn echter in februari en maart uitgegeven en gepubliceerd, ten tijde dat deze wethouder al in dienst was. Hiermee kan het niet anders dan dat de ambtenaar deze gevoelige kwestie niet bespreekbaar heeft gemaakt met de wethouder, maar wel deze vergunningen heeft afgegeven. Vergunningen die commotie veroorzaken bij de buurtbewoners én die afwijken van het in oktober genomen raadsbesluit.

Dialoog

Dat het een omstreden besluit zou zijn, was voldoende bekend op het gemeentehuis, temeer omdat inwoners uit Heukelom dit reeds daar kenbaar hadden gemaakt. Dan zou men toch mogen verwachten dat zo iets via de wethouder gaat, en dat deze eerst ruggespraak heeft met de buurt?! Zo’n gesprek kan onrust wegnemen en mogelijke bezwaren voorkomen, of zelfs aanleiding geven tot een ander besluit. Iets wat de wethouder ook aan de inwoners kenbaar heeft gemaakt; hij had hun mening graag meegenomen in de besluitvorming.

Er is echter geen gesprek geweest en door de wethouder bij de buurtbewoners geen navraag gedaan.

Note
De gemeente heeft geweigerd ons op dit moment van informatie te voorzien, zowel in de vorm van toezenden van documenten als in het geven van uitleg of beantwoorden van vragen. Nadat het onderwerp vorige week openbaar in de raad is besproken, nadat wij afgelopen zaterdag vragen hebben gesteld, nadat de gemeentelijk woordvoerder aangaf dat de beschikbaar informatie afgelopen woensdag aan ons zou worden toegezonden… heeft het college de beantwoording aan ons tegen gehouden. Dit tot nadat de vragen van partij PrO beantwoord zijn. Een dergelijke proces duurt meestal 4 tot 6 weken. Waarom dergelijke beantwoording in zo’n geval plots zo lang moet duren, als de informatie reeds beschikbaar is, is ons niet bekend.