kooplokaal

Inwonersparticipatie in Oisterwijk een dialoog of dooddoener?


De afstand tussen politiek en inwoners wordt groter en groter. Dat is landelijk zo, maar zeker ook in het Oisterwijkse. Daarom voeren de coalitiepartijen PGB, VVD en D66 inwonersparticipatie hoog in het vaandel in hun Bestuursakkoord. De inwonersparticipatie is zelfs één van de randvoorwaarden waaraan ze al hun beleid en beslissingen zullen toetsen.

door Jaap Budding  – PIT Onderzoek

Op tijd, dus voorafgaand aan een initiatief, zal de coalitie afspraken maken met betrokkenen over de te volgen inspraakprocedure. Daarbij gaan ze uit van de prestatieladder: per onderwerp wordt bekeken wat het inspraakniveau zal zijn. Dat kan variëren van “geen inspraak” tot “laten meebeslissen door de burgers”.
Reden voor ons om na te gaan bij de coalitiepartijen hoe zij concreet invulling willen geven aan de inwonersparticipatie.

Visie coalitiepartijen
De coalitiepartijen PGB en VVD vallen daarbij terug op hun eigen partijprogramma’s. Dat de inwoners zo vroeg mogelijk worden betrokken bij alle besluiten, die zich lenen voor inspraak, is belangrijk voor PGB. De partij wil per geval bekijken op welk niveau kan worden ingesproken. Wél wil PGB zoveel mogelijk samen met de inwoners realiseren.

VVD wil vooraf bekijken of participatie noodzakelijk, gewenst of onnodig is. Dit wijkt af van wat PGB vindt. PGB wil altijd inspraak, maar vooraf wel zelf beslissen hoe het inspraakproces zal verlopen. Voor de VVD is vooral van belang, dat inspraak niet gaat leiden tot onnodige vertragingen. Aan de andere kant staan zij positief tegenover innovatieve en creatieve ideeën vanuit de samenleving. Deze ideeën worden door de VVD graag gestimuleerd en gefaciliteerd.

D66 wil de inwoners betrekken bij zo veel mogelijk beslissingen. Zij willen per onderwerp aangeven op welk niveau inwoners mogen participeren. De democraten willen het simpel mededelen van beslissingen zoveel mogelijk beperken en in plaats daarvan de burgers op een zo hoog mogelijk niveau mee laten praten en beslissen. Inwonersparticipatie moet wel door de overheid serieus worden opgepakt. Inwoners moeten zich ook gehoord voelden natuurlijk.

De raadszaal vol met betrokken inwoners (Foto: Joris van der Pijll).

Dorpenportefeuilles
De coalitiepartijen blazen de dorpenportefeuilles van het College nieuw leven in. PGB ziet wel een verband met de inwonersparticipatie. De houder van de dorpenportefeuille is het eerste aanspraakpunt voor inwoners, maar ook niet meer dan dat. Volgens de VVD leidt de dorpenportefeuille tot een betere interactie tussen gemeente en de burgers. Via de dorpenportefeuille heeft de burger een laagdrempelige toegang tot de bestuurders. Volgens de VVD benadrukken de dorpenportefeuilles dat de gemeente Oisterwijk bestaat uit de vier kernen.
D66 ziet ook een verband tussen de dorpenportefeuille en inwonersparticipatie. De dorpenportefeuille is een aanspraakpunt binnen de Gemeente dat de toegang tot het gemeentelijk bolwerk makkelijker moet maken.

Inmiddels zijn de dorpenportefeuilles ook verdeeld:
Heukelom: Burgemeester Hans Jansen
Haaren: Wethouder Dion Dankers
Oisterwijk: Wethouder Anne Cristien Spekle
Moergestel: Wethouder Eric Logister

De praktijk
Het is voor de coalitiepartijen nog een vraag of en hoe de inspraak ingebouwd gaat worden in de voorbereiding van besluiten. Een paar recente voorbeelden geven een inkijkje hoe in de praktijk wordt omgegaan met inspraak:

Beleidsregels evenementen: de regeling is afgestemd met “enkele organisatoren” en kent een ter inzage legging van 6 weken. Reacties worden verwerkt in de beleidsregels (voor zover van belang!). In dit geval is het inspraakproces niet vooraf bepaald en zijn de inwoners slechts geïnformeerd over de te nemen beslissing.

Herbestemmingslocatie Bienekebolders: de Gemeente kondigde aan dat de buurt en direct belanghebbenden betrokken zullen worden bij de verdere ontwikkeling van het plan. Op welk niveau de buurt en de belanghebbenden zullen worden betrokken is (nog) niet bekend gemaakt.

Raadpleging oppositie bij Bestuursakkoord: opvallend is dat de oppositiepartijen, laat staan de inwoners, niet betrokken werden bij de samenstelling van het Bestuursakkoord. Zo werd de oppositie geen inspraak gegeven op dit “besluit”. PGB, VVD en D66 voerden tijdgebrek als excuus daarvoor aan. VVD voegde daar het argument aan toe dat de verkiezingen de ultieme inspraak voor dit besluit vormde.

Conclusie
De inspraak staat bij de Gemeente Oisterwijk nog in de kinderschoenen. Op papier is de wil aanwezig om de inwoners meer en proactief te betrekken bij de Gemeentelijke besluiten. De partijen gaan zoekend over de weg van de inwonersparticipatie. Er zal dus nog heel wat water door de Voorste Stroom gaan voordat de inspraak optimaal is. Daarom zullen wij de stand van zaken over inwonersparticipatie nauwgezet blijven volgen.

Wil jij ook een bijdrage leveren aan de lokale media? Mail@PITOnderzoek.nl