bosch car service

Provincie geeft gemeente Oisterwijk geen toestemming tot bouw woningen op Taxandriavelden


Gemeente Oisterwijk heeft bij de Provincie een aanvraag gedaan voor de bouw van 50 woningen op de sportvelden van Taxandria.

Het groene vlak, nu sportvelden, straks woningbouw? (Bron: Google Maps)

Het betreft de realisatie van een woningbouwproject voor 50 woningen aan de Vennelaan en omstreken, ter plaatste van het voormalig Taxandriaterrein. Dat komt vrij nu deze voetbalclub gefuseerd is tot Trinitas, en aan de Sportlaan haar activiteiten beoefend. De gemeente heeft het gebouw van Taxandria eerder overgekocht en de huur van de velden beëindigd. De woningbouw op die vrijgekomen velden moet voor inkomsten zorgen en zou bijdragen aan de woningbehoefte.

Omdat het gebied tegen een Natura 200 gebied is gelegen, zijn er meerdere natuur-/omgevingsvoorwaarden waaraan de bouw moet voldoen. ‘Gezien de afstand tot het dichtstbijzijnde Natura-2000 gebied ‘Kampina & Oisterwijkse Vennen’ van circa 10 meter, zijn op dit gebied naast effecten van stikstofdepositie als gevolg van de uitstoot van stikstof mogelijk effecten te verwachten van verstoring door oppervlakteverlies en versnippering, verontreiniging, verdroging, geluid en trillingen, licht, optische verstoring en mechanische effecten.’

De Provincie heeft die voorwaarden en te verwachten effecten getoetst, en komt tot de conclusie ‘dat niet is uitgesloten dat de aangevraagde activiteit, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, significante gevolgen kan hebben voor het Natura 2000-gebied Kampina & Oisterwijkse Vennen.’

Update: Raad wist van niks!

Onze redactie had al het gevoel iets te hebben gemist, maar wat blijkt, ook de raadsleden wisten van niks! Dat blijkt onder andere uit een reactie van partij PRO. deze ‘voelt zich overvallen’ en ‘wij kunnen ons niet herinneren dat raad en college hierover al met elkaar een discussie hebben gevoerd.’  Volgens in ieder geval nu al deze partij, volgt het college ‘niet het proces zoals we dat als raad en college met elkaar hebben afgesproken.