bosch car service

Ook Provincie tegen beoogde bouw Merodelaan in Oisterwijk


Uit een schrijven van Provincie Brabant aan partij Groen Links, blijkt dat ook de Provincie bezwaren ziet tegen de beoogde bouw op een open veld tussen twee langgevelboerderijen aan de Merodelaan in Oisterwijk.

Recent kwamen het B-team en ook omwonenden met bezwaren tegen het plan om het volgens hen landschappelijk en natuurlijk van belang zijnde stuk groen tussen twee boerderijen aan de Merodelaan te bebouwen. De omwonenden aan de Merodelaan Zij zijn van mening dat de boomgaard achter/ naast de voormalige boerderij van oud-burgemeester Kortmann niet bestemd was, en mag worden voor bebouwing. De locatie is een leefgebied voor plant en dier, en vormt ook een overgangsgebied van bebouwing naar groen. In het straatbeeld, met name op deze plek, is tevens een historisch landschappelijke inrichting zichtbaar. De voorgenomen bouw van een 9,5 meter hoog pand, zou hier niet passen.

De historische boerderij van voorheen burgemeester Kortmann, met het huidige historisch landschappelijke straatbeeld, waar achter / naast in de boomgaard een bouwwerk van 9,5 meter geplaatst zou gaan worden (Bron: Google Maps).

In eerste instantie was de Provincie kritisch, maar heeft deze de nadere toelichting van de gemeente gevolgd. Na vragen van Groen Links, blijkt de Provincie te constateren dat daarbij een uitspraak van de Raad van State waar Groen Links naar verwijst, ‘niet de aandacht heeft gekregen die
het verdient.’ En geeft aan: ‘Hoewel naast de twee langgevelboerderijen in het gebied ook andere bebouwing en functies aanwezig zijn, zetten wij thans
vraagtekens bij de gemeentelijke conclusie dat sprake is van een kernrandzone.’

Geen partij

Omdat de Provincie geen zienswijze heeft ingediend is deze geen partij meer binnen de lopende procedure. ‘Wel zijn de gerezen vraagtekens omtrent de locatie ambtelijk onder de aandacht van de gemeente gebracht. Het is thans aan de gemeenteraad om een besluit te nemen.’