lezing goed oud worden

Resultaat van de raad: Jongeren nog niet aan het woord


Jongeren onder de 18 mogen nog niet stemmen, zo bepalen de volwassenen. Deze volwassenen nemen wel tal van besluiten die invloed hebben op die jongeren. Maar kennen de volwassenen hun behoeftes? De raad was het unaniem eens; de jeugd formeel bij het raadswerk betrekken is hen nog niet gelukt.

Door: Inge Dekker /  Pit Onderzoek

Voor AB, PGB en PrO was de jeugd actief bij de politiek betrekken een onderwerp in hun verkiezingsprogramma van 2018. Onder andere schreef Myrte Hesselberth (PrO) daarin: “De gemeente Oisterwijk praat over de jongeren alsof het een groep is waarover men beslissingen moet maken, maar niet mee gepraat wordt. Ik denk dat dat juist iets is wat de jeugd wil.” CDA en VVD hadden dat onderwerp niet in hun verkiezingsprogramma opgenomen.

Resultaat
Een raadswerkgroep, bestaande uit zes jonge raadsleden, houdt zich sinds het najaar van 2018 bezig met deze kwestie. De groep bestaat uit Inge van Beers (AB), Myrthe Hesselberth (PrO), Geertje Mink (CDA), Marieke Moorman (PGB), Stefanie Vulders (Fractie Vulders) en Rowan van Geloven (commissielid VVD). Als gevolg hiervan werd in de zomer van 2019 door de raad unaniem een voorstel aangenomen tot het organiseren van een jongerenavond, kinderburgemeester en kinderraad. Er werd voor 2020 een budget beschikbaar gesteld van € 10.000,-. Hiervan is vanuit de gemeenteraad nog weinig resultaat zichtbaar. We vroegen de partijen hoe dat komt.

Bijzonder is dat iedere partij met een andere verklaring komt: tekort aan ambtelijke capaciteit, te weinig financiën, corona maatregelen en tot slot geen kerntaak van de gemeente. Men mag verwachten dat van een unaniem in opdracht gegeven project dat geen doorgang kan vinden, een eenduidige uitleg wordt gegeven.

Partijen aan het woord

CDA: “Helaas konden deze plannen niet tot stand komen i.v.m. geen financiën. Wel zijn er bijeenkomsten geweest op Durendeal, waarbij een aantal raadsleden aanwezig was. Er ligt een voornemen voor een jongerenavond die in het teken van de verkiezingen staat. Daarmee gaat de uitvoering wel van start. CDA heeft in 2019 een motie ingediend om, vooruitlopend op de samenvoeging met Oisterwijk, Haarense politici en ook jongeren vanaf 17 jaar zitting te laten nemen in Oisterwijkse commissies. Om hen warm te laten lopen voor het raadswerk. Deze motie is door de raad afgewezen.”

De jeugd mag meer betrokken worden bij het raadswerk.

PGB: “Of we meer jongeren bij de politiek hebben betrokken is lastig te meten. De jeugdraad zou starten, maar dat is als gevolg van corona uitgesteld. Wij denken wel dat er mogelijkheden zijn de jeugdraad meer inhoud te geven. Verder hebben leden van PGB aan diverse bijeenkomsten met jongeren deelgenomen, onlangs aan een bijeenkomst georganiseerd vanuit RNewt.”

PrO: “Samen met andere jonge raads- en commissieleden hebben we een plan opgesteld om de jeugd beter te betrekken bij de politiek. We zijn hierdoor regelmatig in gesprek geweest met jongeren om erachter te komen waar zij behoefte aan hebben. Een echte jongerenraad is er niet van gekomen, maar er zijn wel andere concrete moties aangenomen om jongeren beter te betrekken. Deze zijn helaas nog niet uitgevoerd in verband met een gebrek aan capaciteit bij de ambtelijke organisatie. Wel denkt PRO dat we goed hebben ingezet in het betrekken van jongeren, denk hierbij aan 2College Durendael en R-NEWT.”

VVD: “Realiteit is dat het opzetten en onderhouden van dergelijke initiatieven geld en tijd kost. Binnen de politiek moeten er prioriteiten gesteld worden, zeker nu er geen geld is. Dit hoort in onze ogen niet tot de kerntaak van de gemeente, daarom is er vooral ingezet op investeren van tijd van raads- en commissieleden. Ons commissielid Rowan van Geloven. raadsleden Bianca Taapken en Anne Cristien Spekle hebben zich tijdens deze periode regelmatig ingezet voor jeugdparticipatie. Op dit moment is Rowan van Geloven zelfs betrokken bij een actueel initiatief.”

AB: “Algemeen Belang is trots op de successen die zijn behaald als het gaat om jongerenparticipatie. Op initiatief van raadslid van Beers is het eerste jongerenpanel op het VMBO van Durendael uitgevoerd. Daarnaast heeft een afvaardiging van alle partijen uit de raad drie voorstellen ontwikkeld. Denk hierbij aan 1. de jongerenavond die nog voor de verkiezingen wordt georganiseerd door ons commissielid Gortie Bekkers in samenwerking met Marieke Moorman en R-Newt, 2. de kinderraad en -burgemeester die is vastgesteld, wacht op de verordening en 3. het praktijkprogramma voor VMBO leerlingen wordt na de coronaperiode ook uitgewerkt in samenwerking met docenten van Durendael.”

Resultaat van de raad?

Verkiezingsbeloftes zijn mooi, maar worden ze ook waargemaakt? Juist in deze raadsperiode, waarin de raadsleden geen vaste coalitie (vooraf bepaalde samenwerking) zijn overeengekomen, waren zij ongebonden en konden zij hun eigen visie volgen. Hebben ze dat ook gedaan? Om dat te beoordelen is een vergelijk met hun stemgedrag nodig. PIT Onderzoek heeft de partijkeuzes in de stemwijzer van 2018, hun toenmalige verkiezingsprogramma’s én hun stemgedrag van de afgelopen twee jaar vergeleken. Een enorme grote hoeveelheid informatie, waarvan een analyse is gemaakt op totaal zes onderwerpen die wij de komende weken aan u aanbieden.

Heeft u vragen of opmerkingen aan de onderzoeksredactie? Mail dan naar info@PITOnderzoek.nl