genieten

Resultaat van de raad: Cultuurcentra kosten geld


Het mag wat kosten, cultuur in de gemeente Oisterwijk. Hoeveel? Dat wordt bepaald door de gemeenteraad. In de vorige raadsperiode van 2014-2018 liepen de kosten voor Tiliander hoog op. Zo hoog, dat de meeste partijen in de stemwijzer van 2018 aangaven: Geen extra geld meer steken in Tiliander. Is dat nu toch weer gebeurd?

Door: Inge Dekker /  Pit Onderzoek

Wat de partijen in 2018 aan de kiezers hebben beloofd, lezen we terug in de stemwijzer van maart 2018 (zie afbeelding). PrO, CDA en PGB gaven daarin aan een stevigere grip op de knip te gaan houden. AB daarentegen stelde dat er altijd herinvestering nodig is en de VVD was voor het openhouden van de centra en streven naar een sluitende exploitatie. PGB pleitte daarnaast voor het maken van een totaalplan.

Als we iets verder terugkijken, zijn deze standpunten niet vreemd. Bovenop de jaarlijkse subsidie van bijna een miljoen, heeft de gemeente in de vorige raadsperiode een huurachterstand van ruim € 650.000 kwijtgescholden, is er ongeveer €450.000 geïnvesteerd in het aantrekkelijker maken van Tiliander en €115.000 toegezegd voor de toegankelijkheid van het gebouw.

Stelling uit de stemwijzer van 2018, met daarbij de mate van instemming van de partijen (0% is oneens, 100% is eens)

Resultaat
Onze redactie vergeleek de verkiezingsbelofte met de resultaten van de afgelopen raadsperiode. Of er extra geld gestoken is in Tiliander, hangt er vanaf hoe je er naar kijkt. Want wat werd er destijds in de stemwijzer bedoeld met ‘geen extra geld’: minder jaarlijkse subsidie of geen incidentele investeringen meer?

In 2017 werd aanvullend op de jaarlijkse subsidie en de hierboven vermelde investeringen het besluit genomen tot de verbouwing van de eerste verdieping van Tiliander. In 2018 bleek dat de kosten €100.000 hoger uitvielen dan in eerste instantie was begroot. De huidige raad keurde die verhoging goed, tot een totaal van €350.000. Dit krediet betaalt Tiliander terug via de huur die zij ontvangt van de door de gemeente gesubsidieerde organisaties. Zo is het cirkeltje rond en betaalt de gemeente in feite zelf de verbouwing.

Partijen aan het woord
We vroegen de politieke partijen waarom ze extra geld hebben geïnvesteerd in Tiliander en hoe ze vinden dat Tiliander ervoor staat.

PrO: De reden hiervoor is dat we cultuur uitermate belangrijk vinden. Daarom hebben we erg veel moeite gehad met dit raadsvoorstel destijds omdat er veel risico’s waren. De reden dat we uiteindelijk hebben voor gestemd is dat we onze inwoners graag de culturele activiteiten willen aanbieden en wij denken dat cultuur belangrijk is voor de ontwikkeling van inwoners. We vinden onze inwoners enorm belangrijk en aangezien het college de toezegging deed om een integraal plan op te stellen voor de cultuurcentra hebben we het college het voordeel van de twijfel gegeven.

Tiliander Oisterwijk (Foto: Iris de Groot)

CDA: Dat klopt en was een soort laatste kans om de financiën op orde te krijgen. Bovendien zou afwijzing tot stopzetting van de exploitatie leiden, en dan draait de gemeente toch weer op voor de gederfde huurinkomsten, leegstand, alternatieve huisvesting van verenigingen etc. Deze oplossing is dan nog schadelijker voor de gemeente en onnodig als de Tiliander haar zaken weer op de rails krijgt, wat redelijk gelukt lijkt.

PGB: Als hiermee wordt gedoeld op de garantstelling voor een bancaire lening, is dat volgens ons een verkeerde interpretatie. Met deze garantstelling gaat er geen extra geld naar Tiliander, maar staat de gemeente garant voor als Tiliander de aflossingen niet meer kan voldoen, maar de doelstelling van een dergelijke garantie is dit te voorkomen. Tiliander kon hierdoor een lager rentetarief krijgen, maar ontvangt geen geld van de gemeente. We blijven kritisch op gelden voor Tiliander. We hebben niet voor niets gevraagd om een integraal toekomstplan, waaraan nu wordt gewerkt. Wij blijven ons, mede als gevolg van corona, zorgen maken over Tiliander.

VVD: 2019 laat een positief resultaat zien en zelfs een verbetering ten opzichte van 2018. De VVD heeft er vertrouwen in dat we op de goede weg zijn. Helaas lijkt corona roet in het eten te gooien en dreigt er een tekort te ontstaan. Het verbaast ons dat het college visieloos is betreffende het bijstaan van verenigingen en organisaties en dit doorschuift naar de volgende raadsperiode. Dat getuigt niet van daadkracht en respect. Het is namelijk niet reëel dat de gederfde inkomsten nog kunnen worden ingehaald. Wat wij missen, dat is de volgende stap wat ons betreft, is een actuele cultuurvisie.

AB: De rekenkamer heeft in april 2020 een onderzoek gepresenteerd over de exploitatie van de cultuurcentra. Algemeen Belang vindt dit een erg goed onderzoek en steunt de aanbevelingen in dit rapport. We vinden het belangrijk dat dit snel uitgerold wordt en vinden dat er qua snelheid wel meer tempo in mag.

Resultaat van de raad?

Verkiezingsbeloftes zijn mooi, maar worden ze ook waargemaakt? Juist in deze raadsperiode, waarin de raadsleden geen vaste coalitie (vooraf bepaalde samenwerking) zijn overeengekomen, waren zij ongebonden en konden zij hun eigen visie volgen. Hebben ze dat ook gedaan? Om dat te beoordelen is een vergelijk met hun stemgedrag nodig. PIT Onderzoek heeft de partijkeuzes in de stemwijzer van 2018, hun toenmalige verkiezingsprogramma’s én hun stemgedrag van de afgelopen twee jaar vergeleken. Een enorme grote hoeveelheid informatie, waarvan een analyse is gemaakt op totaal zes onderwerpen die wij de komende weken aan u aanbieden.

Heeft u vragen of opmerkingen aan de onderzoeksredactie? Mail dan naar info@PITOnderzoek.nl