banner

Raadsleden gingen op de koffie bij wethouder veehouderijbeleid Oisterwijk


‘De politieke partijen in de Oisterwijkse gemeenteraad gaan op 6 juli zonder publiek op de koffie bij wethouder Eric ten Brink om met elkaar van gedachten te wisselen over het veehouderijbeleid. Komt er deze raadsperiode dan toch nog een breed veehouderijbeleid in de gemeente Oisterwijk?’

Met die zin kondigde Gerben van den Broek van  Pit Onderzoek een wel heel bijzondere ontmoeting aan. Na vele jaren van discussies, raadsbesluiten, afwijkende college besluiten en omstreden ontwikkelingen bij met name uitbreidingen van veehouderijen in Oisterwijk, en afkeuring van een nieuw geurbeleid door de raad waarmee de raad mogelijk wel enige instemming zou kunnen krijgen in plannen van lokale boeren, gingen een aantal raadsleden ‘soort van’ informeel met de wethouder in gesprek.

De uitkomst daarvan is samengevat als volgt:

Er zijn al jaren protestacties tegen de groei van varkensstallen door inwoners in Oisterwijk.

Ambitie voor Oisterwijk is een toekomstbestendige veehouderij, dit is een combinatie tussen een circulaire en een duurzame veehouderij. Met een circulaire landbouw wordt bedoeld het beter benutten van reststromen, kringlopen sluiten en minder kunstmestgebruik.Onder een duurzame landbouw wordt verstaan een vorm van landbouw die past binnen een duurzame ontwikkelingen dus toekomstbestendig wil zijn, zowel in ecologisch, economisch als sociaal opzicht.

Stip op de horizon

Om de veehouderij toekomst bestendiger te maken vraagt dat veel meer ambitie en sturing vanuit de overheid en van banken, daarom streeft de gemeenteraad naar:

  • het overstappen op duurzame veehouderij met zo min mogelijk uitstoot van broeikasgassen, ammoniak en fijnstof en minimale stankoverlast;
  • het produceren van zo weinig mogelijk afval en alles zoveel mogelijk hergebruiken(gewasresten, voedselresten, procesafval, mest, compost);
  • voorkomen van ziektes, zodat minder antibiotica nodig is. In een duurzame veehouderij gebruiken veehouders minder antibiotica;
  • ruimte voor het natuurlijke gedrag van koeien, varkens en kippen en zorg voor hun specifieke behoeften;
  • eigen keuze over de grootte van de kringloop. Zo kunnen veehouders afval en reststromen verminderen in hun eigen bedrijf. Of dat samen doen met andere boeren, tuinders, vissers, leveranciers en voedselproducenten in hun regio, nationaal of internationaal;
  • minder landbouwhuisdieren binnen de gemeente;
  • minder geuroverlast voor burgers en uitstoot van fijnstof binnen de gemeente;
  • een verlaging van de stikstofuitstoot op de natuurgebieden die daar gevoelig voor zijn;
  • geen uitbreiding meer van dieren in bepaalde gebieden;
  • het aanbod van duurzaam vlees in de supermarkten vergroten. Vanuit winkels is meer vraag naar duurzame producten. Hierdoor gaan veehouders meer duurzaam produceren. Keurmerken zijn hiervoor belangrijk. Het gesprek met ondernemers om het aanbod van duurzame producten in de winkels te vergroten moet op gang komen.

De toekomstbestendige veehouderij wil de raad opnemen in het bredere kader van een visie op het buitengebied, die weer zal landen in de omgevingsvisie. Een toekomstbestendige veehouderij is onderdeel van een toekomstbestendige landbouw, die weer onderdeel is van het totale buitengebied. Van belang is om ook het buitengebied van Haaren bij het opstellen van deze visie mee te nemen; in Haaren denkt men daar overigens anders over.  De visie op het buitengebied, inclusief Haaren, kan beleidsmatig worden verankerd door deze op te nemen in de omgevingsvisie.

Opgemerkt wordt, dat de invloed van de gemeenteraad mede afhankelijk is van landelijke en provinciaal beleid en regelingen en de samenwerking met de sector. De gemeenteraad heeft maar beperkt invloed.

Bovenstaand streven wordt binnenkort in de gemeenteraad verder besproken en vastgelegd.