genieten

Klokkenluider over start opvang van probleemjeugd op AZC Oisterwijk (Update)


De gemeenteraad is niet geïnformeerd, inwoners zijn niet geïnformeerd. De klokkenluider: AZC Oisterwijk start dinsdag met de opvang van jongeren die 1 op 1 begeleiding nodig hebben.

De klokkenluider (naam bij redactie bekend) stelt: ‘Bij het AZC vertrekken de AMV- jongeren, maar komen er jongeren voor terug die speciale begeleiding nodig hebben. Het is de omgekeerde wereld. Eerst wordt toegezegd deze jongeren zoveel mogelijk te weren en elders een centrum voor deze jongeren te openen en nu gaan de goeie weg en komen deze er voor terug.’ Burgemeester Hans Janssen en zijn beleidsmedewerker waren volgens hem voor de zomervakantie al op de hoogte.

Stil houden!

Een zeer betrokken medewerker, werkzaam met de jeugd op het asielzoekerscentrum in Oisterwijk, die zich altijd inzet juist voor de goed gedragende hulpzoekende asielzoekers, heeft het uiteindelijk nodig gevonden bij onze redactie aan de bel te trekken:  ‘Ik wil niet met mijn naam genoemd worden, dan ben ik mijn baan kwijt!’ Vooral was de aanleiding, omdat nu na 6 weken,  niemand is geïnformeerd over de aankomende veranderingen. Intern werd zelfs een mail gezonden aan het personeel, om dit project vooral stil te houden.

Weet de raad hiervan?

Volgens deze medewerker was al voor de zomervakantie, in ieder geval ruim voor 13 juli, intern bekend dat dit project zou starten. Die 13e juli zouden omwonenden geïnformeerd worden, maar dat is niet gedaan. Ook is rond die tijd contact opgenomen met de burgemeester en de ambtenaar van de Gemeente Oisterwijk. De woordvoerder van de burgemeester stelt vrijdagavond op onze vragen: ‘Wij zijn geïnformeerd over het voornemen van het COA om een pilot te organiseren. Het definitieve plan heeft ons nog niet bereikt. Voor het overige verwijs ik naar het COA.’ Zover wij deze vrijdag hebben kunnen nagaan is ook de gemeenteraad hierover nog niet geïnformeerd. Een van hen laat weten geen idee te hebben, en dat de onderste steen boven moet komen. We zullen komende week de raadsleden om hun reactie vragen.

Opvang jeugd

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (justitie en veiligheid) bracht in maart een bezoek aan AZC Oisterwijk en gaf uitleg over de aard van de opvang, en de voorgenomen omgang met probleem jongeren  (Foto: Gerben van den Broek)

Wat gaat er 1 september veranderen? Om daar duidelijkheid over te krijgen hebben we uitleg gevraagd aan de woordvoerder van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Deze geeft aan dat in plaats van de Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMV) die er tot nu verbleven, aanvullend op de landelijk bestaande mogelijkheden voor de omgang met probleemjongeren, in Oisterwijk een proef komt met tien minderjarige asielzoekers die een intensieve opvang nodig hebben met een 1 op 1 begeleiding. ‘Het gaat om jongeren die in een grotere setting moeilijker te begeleiden zijn omdat er niet altijd ruimte is om iemand intensiever te begeleiden als dat nodig is.’ Het COA wil voor hen de juiste begeleiding bieden en kan bijvoorbeeld bestaan uit ondersteuning bij hun problemen met emotieregulatie. ‘Er is COA-breed onder medewerkers een belangstellingsinventarisatie gedaan voor wie er affiniteit heeft met deze doelgroep en aan deze pilot wil meewerken.’ Er wordt speciaal voor deze groep een personele bezetting samengesteld.

De woordvoerder van COA laat weten, dat het voornemen was om bij de start direct omwonenden per mail te informeren, om vervolgens later meer inhoudelijk uitleg te geven, ‘om te voorkomen dat er onduidelijkheid ontstaat over wat we gaan doen. We zijn bezig geweest de pilot inhoudelijk goed in de stijgers te zetten.’ Volgens het COA is Gemeente Oisterwijk geïnformeerd; volgens de gemeente is bij hen geen definitief plan bekend.

Nog meer?

Eerder dit jaar werd na stevige discussie in de samenleving en gemeenteraad, een nieuw contract afgesloten tussen de gemeente en het COA. Onze redactie geconstateerde begin juni dat het COA en Gemeente Oisterwijk deze contractuele afspraken over onder andere communicatieplan en meldpunt niet tijdig waren nagekomen.

Enkele weken terug werd door onze redactie een overzicht gevraagd met zaken die niet, of niet tijdig volgens contract waren nagekomen. Na tweemaal vragen gaf de woordvoerder van de burgemeester aan: ‘Op dit moment ontbreekt het aan tijd om op deze vragen in te gaan.’ Het mag duidelijk zijn dat bovenstaande pilotproject een van de kwesties is die in een dergelijk overzicht hadden mogen staan. Of er nog meer onderwerpen zijn die niet zijn nagekomen is niet bekend.

Update: Raadsvragen voor burgemeester Janssen

Oisterwijkse raadsleden zijn verrast, wisten van niks, en vragen het college/ de burgemeester om opheldering. Ook is er zaterdag spoedoverleg geweest door de leden van het presidium. Dit overlegorgaan van de fractievoorzitters van alle partijen heeft ook contact  opgenomen met burgemeester Hans Janssen.

De burgemeester heeft volgens de raadsleden maandag overleg met het COA, waarna hij uitleg zal geven. Dinsdag zullen de fractievoorzitters aan de burgemeester om uitleg vragen in het presidium. Die vragen zullen gaan over twee hoofdonderwerpen: Of de voorgenomen pilot in Oisterwijk past, en waarom de raad niet is geïnformeerd. Daarna wegen de diverse partijen af wat ze met deze kwestie gaan doen.

Update: Wie vertelt de waarheid?

Volgens Burgemeester Hans Janssen is de door ons vermelde startdatum van 1 september niet juist; zijn woordvoerder verklaarde dat zondag tegen het Brabants Dagblad. Vrijdag werd die specifiek genoemde ingangsdatum echter niet bestreden, niet door het COA én niet door de woordvoerder van de burgemeester! Het COA stelt desgevraagd deze zondag: ‘Wij gaan uit van 1 september’.

Janssen gaat er verder vanuit dat hij ‘bijzondere plannen mag beoordelen.’ De vraag is of het COA de inspraak van de Oisterwijkse burgemeester serieus mee kan nemen, als dit plan een dag later al van start gaat? Ook is de vraag, of het COA in het geval er tegenspraak komt het project nu alsnog stop gaat zetten?

Tot slot: Zou het COA inderdaad tot letterlijk een dag voor de start wachten om de gemeente hierover inhoudelijk te informeren? Welke nuance zit er tussen enerzijds de gemeente, die verklaart: ‘…we hebben er over gesproken… …nooit een definitief inhoudelijk plan gezien…’  en anderzijds het COA, die verklaart:  ‘… in samenspraak met de gemeente… …het is wel gedeeld met de gemeente…’ ? Mogen we van twee van deze professionele organisaties een beter afstemming verwachten?