banner

Burgemeester Oisterwijk brengt lintje naar Paul Kil (+ Film)


Vanwege zijn afscheid, na bijna 30 jaar als uroloog werkzaam te zijn geweest bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, ontving Oisterwijker Paul Kil vandaag een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Hans Janssen.

Paul Kil ontplooit/ontplooide de volgende activiteiten:

Paul Kil (Foto Masja Vlaminckx).

Van 1991 tot heden is de heer Kil werkzaam als uroloog bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. De heer Kil beschikt zijn gehele carrière al over een buitengewoon hoog verantwoordelijkheidsbesef. Hij toont, dat continue beleidsontwikkeling op meerdere deelterreinen vereist is om kwalitatief verantwoorde hulpverlening aan de patiënt te kunnen blijven waarborgen. De heer Kil zet zich hiervoor bovengemiddeld in.

De heer Kil heeft bijvoorbeeld een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de landelijke norm van het aantal te verrichten prostaatkankeroperaties. De heer Kil heeft altijd de kwaliteit van leven centraal staan, zoals deze ingevuld en ervaren wordt door de patiënt zelf. Leidend is bij hem niet de diagnose en de technisch mogelijke behandelingen. Het koppelen van gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven aan de persoonlijke situatie van de patiënt is zijn streven. Dit streven heeft onder andere vorm gekregen door zitting te nemen in de interne Oncologiecommissie en een veelheid van externe commissies zowel regionaal als landelijk. De heer Kil heeft via de stichting Delectus en met twee boeken een grote impuls gegeven aan de
ontwikkeling van een keuzehulp voor prostaatkankerpatiënten. In dit verband heeft hij in 2015 de Onco Care Challenge gewonnen. Daarnaast hebben ook zijn veelvuldige publicaties en voordrachten op het terrein van oncologie hieraan bijgedragen.

De heer Kil was met zijn sterke aandacht voor de invulling van Decision Making en de daarbij ondersteunende keuzehulp zijn tijd ver vooruit. Per 1 januari 2020 is Decision Making als een wettelijke verplichting verankerd in de WGBO (Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst). Het wordt dus een onderdeel van ieder gesprek tussen patiënt en hulpverlener in geval er sprake is van diverse behandelopties. Een belangrijk aspect hierbij is, dat het aantal operaties hierdoor aanzienlijk is gedaald. Een verlichting voor de patiënten en een aanzienlijke (ook macro-)kostenbesparing. Tevens is een keuzewijzer ontwikkeld voor uitgezaaide prostaatkanker en voor blaaskanker. Een en ander is via een viertal promoties wetenschappelijk vastgelegd en
bewezen.

Daarnaast maakt de heer Kil zich, ook tijdens zijn vakanties, verdienstelijk voor de zorg aan patiënten in die landen die beschikken over een minder goed functionerend zorgstelsel (bijvoorbeeld Suriname en Nepal). Hij heeft in zijn vakanties veel geopereerd in deze landen en gezorgd voor de opleiding van urologen en verpleegkundigen ter plaatse.

De heer Kil is een groot voorstander van delen van de opgebouwde kennis en ervaring met aankomende urologen. Daartoe is hij 22 jaar opleider geweest van arts-assistenten urologie en deelde hij zijn kennis binnen allerlei commissies en verenigingen. Daarnaast realiseerde hij zich, dat geen vooruitgang in de zorg kan worden geboekt zonder gefundeerd wetenschappelijk onderzoek. Na zijn promotieonderzoek heeft hij deelgenomen aan het verrichten van wetenschappelijk onderzoek binnen het ziekenhuis uitmondend in vele publicaties alsook het zitting nemen in commissies die naast opleiding eveneens het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek tot doel hebben.

De heer Kil heeft verder enkele jaren geleden een anatomisch zadel voor een wielrenfiets ontwikkeld voor mannen specifiek ter ontlasting van lopende zenuwbanen. Dit ter voorkoming van lichamelijke klachten bij veelvuldig fietsgebruik door mannen. Dit zadel is ook in productie gegaan en wordt nog steeds gemaakt. Zijn kennis, kunde, bestuurlijke kwaliteiten en vooruitziende blik hebben geleid tot merkbare verbetering van de zorg aan oncologische urologiepatiënten zowel op lokaal niveau als (inter)nationaal niveau.