bosch car service

Lintjesregen in Oisterwijk volgt deze week


Deze vrijdag krijgen vijf inwoners van Oisterwijk uit handen van burgemeester Hans Janssen alsnog hun Koninklijk onderscheiding

Burgemeester Hans Janssen, voorzien van oranjetompoes, mag de betrokkenen ‘digitaal’ decoreren (Foto: Masja Vlaminckx)

De decorandi zijn reeds op 24 april jl. telefonisch op de hoogte gebracht van het feit, dat ze een lintje zullen ontvangen. De daadwerkelijke uitreiking mocht op dat moment niet plaatsvinden in verband met de Coronamaatregelen. De lintjes zullen op 3 juli uitgereikt worden tijdens een huisbezoek,
maar mogen in verband met de Coronamaatregelen niet daadwerkelijk opgespeld worden door de burgemeester.

 

De waardering werd toegekend aan:

Martien Bergman uit Oisterwijk

Decorandus ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1978 – 2004 Vrijwilliger bij de EHBO Vereniging Oisterwijk.
1989 – 2010 Vrijwilliger bij de Oisterwijkse Zwem- en Poloclub OZC ’57 te Oisterwijk.
2004 – heden Vrijwilliger bij het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Oisterwijk.
2012 – heden Vrijwilliger bij het levensliederenkoor De Molenzangers te Oisterwijk.

De heer Bergman volgde in 1978 een EHBO cursus bij EHBO vereniging Oisterwijk. Trouw heeft hij de herhalings- en bijscholingslessen gevolgd. Hierna wist hij zich verder te bekwamen door de reanimatiecursus en het inzetten van AED te halen. Ook haalde hij de aantekeningen sport en verbandleer. Op vrijwillige basis heeft hij gedurende 25 jaar eerste hulp verleend. Hij draaide diensten bij evenementen. De heer Bergman had samen met zijn vrouw een verbandpost aan huis, waarvandaan hij en zijn vrouw hulp boden aan mensen die een beroep op hen deden.

OZC’57 is blij en trots voor Martien.

Tevens is de heer Bergman als vrijwilliger verbonden geweest aan de Oisterwijkse zwem- en poloclub OZC ’57 van 1989 tot en met 2010. In de eerste jaren was hij als coach actief van het jeugdteam. Hij verzorgde vervoer voor het team. Daarnaast was de heer Bergman de hele periode wedstrijdofficial bij waterpolowedstrijden, waarvoor hij een opleiding van de KNZB had genoten. Hij verzorgde mede het jaarlijkse kamp van de zwemclub en nam daarbij tijdens het kamp de EHBO taken op zich.

Sinds 2004 is de heer Bergman vrijwilliger bij Het Nederlandse Rode Kruis locatie Oisterwijk. Hij heeft vele EHBO diensten gedraaid. Ook heeft hij zich ingezet als chauffeur voor sociaal vervoer. Tevens heeft hij zijn beroepskennis gedeeld in een aantal EHBO lessen die betrekking hadden op letsels door ongedierte (wespen, eikenprocessierups etc.). De heer Bergman is verantwoordelijk voor de portofoons en mobilofoons. Hij verzorgt hiervoor ook de cursussen voor de vrijwilligers en aanvragen bij de grotere EHBO diensten. De laatste jaren is de heer Bergman voorzitter van de ontspanningsvereniging die als doel heeft de sociale contacten van de plaatselijke Rode Kruis vrijwilligers te bevorderen.

Martien is ook vanaf het begin actief bij de Oisterwijkse Parelkwis.

De heer Bergman zet zich sinds 2012 als niet meezingend lid van levensliederenkoor De Molenzangers in voor alles wat met het faciliteren van het materieel te maken heeft. Om de kooroptredens en de repetities mogelijk te maken zorgt de heer Bergman ervoor, dat geluidsapparatuur, microfoons, opstapjes en tekstborden aanwezig zijn en correct opgesteld worden. Verder zorgt hij er altijd voor, dat het de zangers aan niets ontbreekt.

 

Peter Deen uit Oisterwijk (Film onder)

Decorandus ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1971 – 2011 Bestuurslid van de Jongerenorganisatie Trappaf te Oisterwijk.
1972 – heden Toneelgroep Trappaf te Oisterwijk.
2000 – heden Hij levert een actieve bijdrage aan diverse events op het gebied van cultuurhistorie en toneel.
2013 – heden Vrijwilliger bij de Stichting Prisma.

In 1971 is de heer Deen lid geworden van jongerenorganisatie Trappaf. De heer Deen werd hoofdverantwoordelijke voor de disco op de zaterdagavond voor de jeugd van 18 jaar en ouder. Samen met een collega DJ had hij de verantwoordelijkheid voor de aanschaf van het muziekrepertoire. Elke zaterdag draaide hij muziek en vermaakte hiermee het jonge publiek. In 1972 nam de heer Deen plaats in het hoofdbestuur van Trappaf. Van 1975 tot 1979 was de heer Deen secretaris van de organisatie Trappaf en had zitting in het dagelijks bestuur. Daarna vertegenwoordigde hij in het hoofdbestuur de afdeling Toneel. Enkele jaren had hij een functie in de redactie van Trappaf koers. Een ledenblad voor de vrijwilligers. Als hoffotograaf leverde hij een grote bijdrage aan dit blad maar niet alleen daaraan. Bij alle activiteiten die de verschillende afdelingen organiseerden was hij aanwezig om te fotograferen. Ook verzorgde hij de publiciteit middels aankondigingen en affiches. Naast de opzet van allerlei activiteiten was hij jaarlijks actief bij de culturele week. Een week met activiteiten voor jong en oud.

Peter Deen bij Puk en Muk in het Natuurtheater van Oisterwijk.

In 1972 werd de heer Deen lid van de toneelgroep Trappaf. De toneelgroep heeft zaalstukken, locatiestukken en wagenspelen gespeeld waaraan de heer Deen heeft bijgedragen. Dit bij diverse gelegenheden in Oisterwijk alsook daarbuiten. Vele rollen in zowel boerenblijspelen, komedies en dramastukken. Als secretaris van het bestuur van Toneelgroep Trappaf organiseerde hij vele activiteiten mee voor de groep. De heer Deen vervult deze bestuursfunctie nog steeds. Samen met andere toneelverenigingen werd er gespeeld in het Natuurtheater van Oisterwijk onder de naam V.O.S. (Vereniging van Oisterwijkse Spelers). Van 1989 tot 1993 was de heer Deen secretaris van het bestuur van de V.O.S. Ook nam hij de publiciteit van de V.O.S. voor zijn rekening. Tevens is hij een actief speler geweest bij de Oisterwijkse Operettevereniging. Verder verzorgt toneelgroep Trappaf al jarenlang de Sinterklaas voorstellingen in Haaren. In 2011 verzelfstandigde de toneelgroep en ging verder als Theatergroep Trappaf. De publiciteit voor alle toneelactiviteiten zijn mede van de hand van de heer Deen. Zowel het verzorgen van de affiches, de toneelboeken, entreebewijzen als programmaboekjes.

Vanuit het bestuur van de theatergroep Trappaf heeft hij zitting gehad in de Kunstkring. De Kunstkring is een samenwerking tussen Theatergroep Trappaf, VOS, De Ghesselen van de Spele en de Revue. Doel is om de samenwerking te vergroten tussen de amateurtoneelgezelschappen van Oisterwijk. In 1987 is de theatergroep Trappaf begonnen met kindertoneel in het Natuurtheater Oisterwijk aan de Gemullehoekenweg. Inmiddels doen ze dit al 33 jaar en de heer Deen heeft aan alle 33 stukken zijn bijdrage geleverd. Inmiddels zijn de voorstellingen in het Natuurtheater uitgegroeid tot familietheater met zang en dans. Nog steeds speelt hij hierin graag een rol van betekenis.

De heer Deen zette en zet zich nog steeds zoveel mogelijk in voor de Oisterwijkse gemeenschap. Hij maakt zich verdienstelijk door bij te dragen aan de voorbereiding en uitvoering van diverse
gebeurtenissen op het vlak van cultuur, cultuurhistorie, toneel, boeken en film.

Tot op de dag van vandaag is de heer Deen vrijwilliger bij het activiteitencentrum van Stichting Prisma in Waalwijk. Hier is hij op de woensdagen en soms ook op de donderdagen te vinden. Vanuit zijn grafische opleiding heeft hij kennis van ontwerpen en opmaak van brochures, tijdschriften, boekwerk, uitnodigingen, lesboeken, etc. Hij werkt er samen met cliënten van Prisma die in staat zijn om daarbij te helpen en te ondersteunen. De heer Deen doet ook veel voorbereidend werk zodat cliënten hier ook zelfstandig aan kunnen werken. De heer Deen is altijd bereid om een steentje bij te dragen aan feestactiviteiten.

Gerard van der Kaa uit Oisterwijk

Decorandus ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1972 – heden medeoprichter, penningmeester en bestuurslid van en vrijwilliger bij de Vogelwerkgroep Midden-Brabant.
1980 – heden vrijwilliger bij en coördinator van het Brabants Landschap.
1993 – heden vrijwilliger bij de Joannesparochie te Oisterwijk.
2004 – heden medeoprichter en vrijwilliger bij de Gierzwaluwwerkgroep Oisterwijk.

In 1972 is de heer Van der Kaa betrokken geweest bij de oprichting van de vogelwerkgroep Midden-Brabant. Deze werkgroep heeft als doel alle in het wild levende vogels te beschermen en daar
maatregelen voor te nemen. Dit in overleg met de landelijke vogelbescherming en gericht op het werkgebied. Jarenlang was de heer Van der Kaa penningmeester en nu is hij nog steeds bestuurslid. Vanaf het eerste begin heeft de heer Van der Kaa nestkasten ontworpen en gebouwd voor kerkuilen. Ten behoeve van nestkastprojecten heeft hij in de Oisterwijkse bossen vele soorten nestkasten gemaakt. Verder heeft hij samen met andere vrijwilligers een werkschuur gebouwd. De vleermuiskelder bij kasteel De Strijdhoef te Udenhout heeft hij mee gerenoveerd. Een jaar geleden heeft de heer Van der Kaa timmerwerkzaamheden verricht voor de nieuwe vergaderlocatie en gezorgd voor de inrichting. De heer Van der Kaa onderhoudt contacten met landelijke clubs zoals Sovon Vogelonderzoek Nederland. Ook nu nog inventariseert hij broedvogels, waarbij de gegevens worden opgestuurd naar Sovon.

Sinds 1993 verricht de heer Van der Kaa veel vrijwilligerswerk voor de H. Joannesparochie in Oisterwijk. Hij is jarenlang koster geweest, maar het vrijwilligerswerk verrichtte hij naast zijn werk als koster. De heer Van der Kaa is erg handig en heeft rond de kerk en pastorie veel gemaakt en/of gerepareerd.

Sinds 2004 zet de heer Van der Kaa zich in voor de Gierzwaluwwerkgroep in Oisterwijk. Dit werk bestaat bijvoorbeeld uit het creëren van broedruimtes voor de gierzwaluw. In een kerk werden
16 broedruimtes gemaakt, wat vele uren werk op een lastig toegankelijke, hete plek betekent. De jaren daarop werd het aantal broedruimtes uitgebreid en voorzien van camera’s. Dat betekent grotere kasten maken, kabels aanleggen en alles installeren. Deze beelden worden gemonitord en allerlei gegevens genoteerd. Enorme hoeveelheden data over de gierzwaluw zijn daardoor verzameld voor Sovon (vogelonderzoek Nederland). Daarnaast maakte de heer Van der Kaa gierzwaluwkasten voor particulieren, oude kasten werden vervangen en inventarisaties uitgevoerd. Bij de renovatie van het Ketelhuis van de leerfabriek in Oisterwijk, heeft de heer Van der Kaa een complete trap en broedruimtes gebouwd.

De bouw van een zwaluwtoren in Moergestel

Tussen de werkzaamheden door zorgt de heer Van der Kaa voor promotie van de gierzwaluw door lezingen, kraampjes op natuurmarkten maar vooral door zijn enthousiaste verhalen. Het hoogtepunt was de bouw van een zwaluwtoren die ruimte bood aan huis- en gierzwaluwen, vleermuizen en insecten. Deze 10 meter hoge toren werd in 2 jaar tijd gerealiseerd samen met andere
vrijwilligers. Nog steeds besteedt hij vele uren aan onderhoud van deze toren en het land eromheen, compleet met insectenhotel en bloemenweide. Daarna volgde de bouw van drie huiszwaluwtillen die in de omgeving werden geplaatst en die inmiddels ook gebruikt worden. Er worden steeds nieuwe projecten op touw gezet naast het onderhoud van alle bestaande projecten. Deze projecten zouden niet of veel moeizamer van de grond gekomen zijn zonder de inzet van de heer Van der Kaa. Als gierzwaluwbeschermer heeft hij door zijn inzet op allerlei gebied bijgedragen aan behoud van biodiversiteit en educatie over de gierzwaluw, waardoor het draagvlak voor bescherming van deze soort enorm verbeterd is.

Sinds 1980 zet de heer Van der Kaa zich in voor het Brabants Landschap. Vanuit de vogelwerkgroep bracht de heer Van der Kaa de schrikbarende achteruitgang van de kerkuil onder de aandacht via lezingen en informatieavonden. In 1990 werd besloten een provinciaal overleg in het leven te roepen onder de naam ‘kerkuilenoverleg Noord-Brabant’, zodat het beschermingswerk goed kon worden afgestemd. De heer Van der Kaa was hier coördinator en penningmeester van. Van 1991 t/m 2011 hield de heer Van der Kaa de inventarisatiegegevens bij van de kerkuilen in onze provincie. Mede dankzij deze gegevens kon het provinciaal jaarverslag gemaakt worden, waarmee de ontwikkelingen van de uilenpopulatie in het oog wordt gehouden. Verder heeft hij 20 jaar de kerkuilen in heel Midden-Brabant geringd. Toen Brabants Landschap in 2003 startte met het opzetten van een netwerk voor de vrijwillige uilenbescherming in Brabant, had de heer Van der Kaa zelf al een deel van het netwerk opgebouwd voor de kerkuil. Hij is vanaf het begin betrokken geweest bij de organisatie van een provinciaal netwerk en was vele jaren regiocoördinator kerkuilen Midden-Brabant. Hij heeft er in belangrijke mate aan bijgedragen, dat het goed gaat met de kerkuil in Brabant en dat er een sterke structuur van beschermers staat.

Ruim 20 jaar heeft de heer Van der Kaa onderhoud en renovatiewerkzaamheden gedaan aan het Koetshuis te Helvoirt. Jarenlang heeft de heer Van der Kaa wilgen geknot, bosonderhoud gepleegd,
heideterreinen onderhouden en nestkasten aangebracht op meerdere terreinen van het Brabants Landschap. Dit alles ter verfraaiing van het Brabants Landschap ten behoeve van de vogels die daarin leven.

Bert Klerks uit Oisterwijk (Film onder)

Decorandus ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

2003 – heden vrijwilliger bij de Wijkraad Waterhoef te Oisterwijk.
2006 – heden vrijwilliger bij Biodiversiteitsteam Oisterwijk.
2006 – heden medeoprichter en bestuurslid van de Straatvereniging Peperactief te Oisterwijk.

De heer Klerks en zijn vrouw ontvangen en begeleiden in hun tuincentrum al ruim 20 jaar jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze jeugd heeft altijd veel aandacht en hulp gekregen van de heer Klerks, zodat ze na een tijd een kans hadden op de arbeidsmarkt en daardoor de mogelijkheid een passende baan te vinden. Steeds hebben de heer Klerks en zijn vrouw niet alleen aandacht voor het bijbrengen van de kneepjes van het vak, maar ook tijd voor een sociaal praatje als de jongere het moeilijk heeft of kon men aanschuiven bij het diner.

De heer Klerks is sinds 2003 lid van de Wijkraad Waterhoef in Oisterwijk en zet zich met tomeloze energie in voor wat hij noemt “zijn wijk”. Hij heeft zich bijvoorbeeld ingezet voor de realisatie van een mooie maar vooral ook een groene basisschool “De Tovervogel”. De nadruk ligt op de tuin en bijenhotels en het betrekken van de kinderen bij de natuur. De heer Klerks is altijd bereid zijn handen uit de mouwen te steken voor de wijk en doneert regelmatig planten en helpt mee waar mogelijk. Reeds jarenlang stelt hij zijn kennis en tijd beschikbaar om bij te dragen aan een prettige groene wijk en sociale contacten in de wijk en met andere wijken.

Buurtbewoners samen aan het werk in de Waterhoef.

De heer Klerks is sinds 2006 betrokken bij het B-team Oisterwijk (Biodiversiteit). Allemaal in het kader van leefbaarheid voor de burgers en biodiversiteit in Oisterwijk. Daarnaast is de heer Klerks in diverse uitvoerende werkgroepen actief. Verder heeft hij zich onder andere ingezet voor: inrichten dementievriendelijke tuin, onderhoud van het natuurtheater, tegenhouden van
kap van vredeseik in Oisterwijk, adviseren van inwoners over behoud van bomen etc. Tevens heeft hij in 2011 de allereerste biodiversiteitsmarkt van het B-team in Oisterwijk opgezet. Deze markt was een groot succes en daarom heeft het B-team Oisterwijk opnieuw gekozen voor zo’n biodiversiteitsmarkt in Oisterwijk in 2019 onder leiding van de heer Klerks.

De heer Klerks is initiatiefnemer van de oprichting van straatvereniging Peperactief (Peperstraat in Oisterwijk). Hij is zelfstandig ondernemer van tuincentrum Klerks in de Peperstraat in Oisterwijk. De heer en mevrouw Klerks zetten zich in voor ‘hun’ straat waar mogelijk en zijn bijvoorbeeld gastheer en gastvrouw voor bijeenkomsten/vergaderingen van de straatvereniging. Zij bieden onderdak in huiselijke sfeer bij slechte weersomstandigheden voor de nieuwjaarsreceptie, jaarlijkse bbq avond en (straat)ontbijt. Verder begeleiden ze nieuwe buitenlandse bewoners in de Peperstraat bij hun inburgering en bieden deze bewoners hulp waar nodig.

In de wijk Waterhoef in Oisterwijk is een bijzonder project in gang gezet. Groen voor Grijs heeft als doel meer groen in de wijk, voor een betere kwaliteit van leven voor kwetsbare ouderen (dementie, eenzaamheid, depressie) door vergroening van de directe woon- en leefomgeving. Aanplantdagen, schoffelmomenten, tentmomenten voor overleg, allerlei momenten worden gecreëerd
voor betrokkenheid van de diverse groepen en mensen in de wijk. De heer Klerks zet zich hier als vrijwilliger sinds 2014 enorm voor in.

John Kusters uit Oisterwijk

Decorandus ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1974 – 2007 medeoprichter en voorzitter van het dweilorkest ‘De Böllekes’.
1999 – heden medeorganisator van de grote kerststal te Oisterwijk.
2001 – 2004 lid van de werkgroep ‘kleine monumenten’ van de Gemeente Oisterwijk.
2005 – 2009 vrijwilliger bij en bestuurslid (2007-2008) van de Vereniging Oisterwijkse Spelers (VOS).
2006 – heden vrijwilliger bij de muziekgroep Budding Sound Big Band (BSBB).
2009 – heden vrijwilliger bij en voorzitter (2009-2015 en 2017-heden) van ‘Het Oisterwijks Orkest’ (HOO).
2012 – heden vrijwilliger bij de viering van het Openbaar Carnaval te Döllekesgat (Oisterwijk).
2014 – heden vrijwilliger bij de Stichting Sint Nicolaas Oisterwijk (SSNO).
2014 – heden vrijwilliger bij en voorzitter (2016-heden) van de Stichting Vrienden van Het Oisterwijks Orkest.

De heer Kusters is medeoprichter van muziekkapel de Böllekes in 1974. Onder zijn leiding is de groep uitgegroeid tot een bekend orkest in de regio. Door zijn passie voor muziek en gedrevenheid om het beste uit iedere muzikant te halen, heeft de heer Kusters ervoor gezorgd dat de Böllekes zijn gegroeid tot een dweilorkest van formaat. Hij was niet alleen muzikant maar ook de muzikale leider en voorzitter van het orkest. Door zijn organisatietalent heeft de heer Kusters ervoor gezorgd, dat de Böllekes een groot aantal optredens heeft verzorgd in binnen- maar ook in het buitenland. Hij schrijft carnavalsliedjes en het orkest heeft onder zijn leiding bijgedragen aan het ontwikkelen van de Oisterwijkse carnavalscultuur. Niet alleen muzikaal is de heer Kusters van betekenis voor het orkest, maar ook zijn PR kwaliteiten zijn van waarde geweest voor het succes.

Sinds 1999 zorgt de heer Kusters samen met nog iemand ervoor, dat in de kiosk op De Lind in Oisterwijk een kerststal wordt ingericht met authentiek houten beelden. Hij heeft ervoor gezorgd, dat de kerstbeelden zijn gerestaureerd en dat sindsdien de kerststal weer wordt ingericht. Hiervoor heeft hij zich verdiept in de geschiedenis van de beeldengroep. Elk jaar betekent dat ervoor zorgen, dat de beelden weer toonbaar zijn en dat de kiosk verandert in een kerststal. Hij inspecteert dan dagelijks of de kerstbeelden nog in goede staat en compleet zijn en dat na de kerst de beelden weer in goede staat opgeborgen worden. Daarnaast regelt hij alle financiële en logistieke zaken en de communicatie/PR rondom de stal.

In 2001 is de heer Kusters lid geworden van de werkgroep/commissie kleine monumenten. Hij had de taak op zich genomen om een cultuur-historische inventarisatie te doen van kleine monumenten in de gemeente Oisterwijk. Het betrof 67 kleine monumenten. Het werk bestond uit documentenonderzoek en inventarisatie, bezoeken locaties en fotograferen van de monumenten en het verwerken van de foto’s en de verkregen gegevens. Uiteindelijk is het rapport in 2004 aan de gemeente aangeboden.

De Vereniging Oisterwijkse Spelers, bestaande uit Oisterwijkse amateurtoneelspelers en muzikanten, verzorgt jaarlijks 8 toneelvoorstellingen in het natuurtheater in Oisterwijk. De heer Kusters werd vanaf 2005 verantwoordelijk voor de PR activiteiten van de Vereniging Oisterwijkse Spelers. In 2007 en 2008 was hij tevens als bestuurslid/productiecoördinator actief en zorgde hij
daarmee voor het reilen en zeilen van de vereniging en was hij verantwoordelijk voor de diverse producties. Zijn goede PR capaciteiten zorgden voor aandacht voor de producties.

Sinds 2006 verzorgt de heer Kusters voor de Budding Sound Big Band alle PR en communicatie. Daarnaast is hij medeorganisator van concerten, gaat op zoek naar sponsoren en podia voor concerten. De heer Kusters maakt als aanvullend eerste trombonist zelf ook deel uit van het orkest en zet zich in om het orkest op een hoger niveau te brengen. Hij weet daarin orkestleden met elkaar te verbinden en externen te enthousiasmeren een bijdrage te leveren aan het orkest of concertmogelijkheden te bieden. Tevens zorgt de heer Kusters voor de PR van het orkest door middel van persberichten, affiches en andere PR uitingen. Ook weet hij het orkest middels lokale TV en kranten in de spotlights te zetten. De heer Kusters organiseert nu ook het 40-jarig jubileum van de dirigent en het 40-jarig bestaan van de Budding Sound Big Band.

Het jubilerende orkest Budding Sound Big Band (Foto: Carien van de Pas)

De heer Kusters is in 2009 voorzitter geworden van Het Oisterwijks Orkest. In die periode is het orkest van harmonie-orkest een projectorkest geworden en vervult het orkest haar rol in het culturele leven van Oisterwijk. Hij weet in zijn rol de verschillende Oisterwijkse orkesten met elkaar te verbinden en heeft regelmatig overleg met voorzitters van de andere verenigingen. Hij is de drijvende kracht achter het bestaan van het orkest en zoekt de verbinding met jong en oud. De heer Kusters zorgt voor bekendheid van het orkest en stimuleert muziekonderwijs aan de Oisterwijkse jeugd. Immers, kinderen zijn de toekomst ook in de muziek. De heer Kusters voert daarnaast overleg met de gemeente over diverse projecten, subsidies en de repetitieruimte. Het Oisterwijks Orkest verzorgt bijvoorbeeld altijd de muzikale omlijsting van de 4 mei herdenking bij het herdenkingsmonument in Oisterwijk. Binnen het orkest bespeelt de heer Kusters al jarenlang de trombone.

De heer Kusters is sinds 2012 betrokken bij carnaval in Oisterwijk als organisator en presentator tijdens gala- en sauwelavonden en tijdens het ‘blèrconcours’. Tevens zorgt hij regelmatig voor de vocale ondersteuning tijdens muzikale nummers. De heer Kusters besteedt veel tijd aan een grondige voorbereiding en werkt de avonden gedetailleerd en minutieus uit.

Sinds 2014 is de heer Kusters vrijwilliger bij de Stichting Sint Nicolaas Oisterwijk. Hij speelt hier regelmatig letterlijk een ‘grote rol’.

De Stichting Vrienden van Het Oisterwijks Orkest heeft tot doel financiële steun te verlenen aan Het Oisterwijks Orkest door instrumenten aan te kopen en deze in bruikleen te geven aan muzikanten van Het Oisterwijks Orkest. De heer Kusters zorgt sinds 2014 voor sponsoren en zorgt er tevens voor, dat sponsoren aan hun financiële verplichtingen voldoen. Als een echte netwerker zorgt hij er tevens voor, dat de sponsoren op de hoogte gehouden worden over Het Oisterwijks Orkest. In 2016 is hij ook voorzitter geworden van deze stichting. Instrumentenbeheer behoort ook tot zijn taken. Instrumenten die niet meer worden gebruikt, worden nagekeken en doorverkocht. Daar waar nodig worden nieuwe instrumenten aangeschaft.

Denk je aan muziek in Oisterwijk, dan denk je zeker ook aan de heer Kusters!

Enkele films over de gedecoreerden: