banner

Raad moet stevigere rol pakken bij Tiliander Oisterwijk


De Oisterwijkse gemeenteraad moet een stevigere rol pakken, meer en beter kaderstellend op beleidsgebied, bij Tiliander en Den Boogaard. Dat concludeert de Rekenkamer in haar onderzoek naar de situatie van beide cultuurcentra, na de diverse investeringen van afgelopen jaren. Er is veel gericht op financieel beleid, maar te weinig op wat men daarvoor krijgt.

Tiliander Oisterwijk (Foto: Iris de Groot)

De theaters ontvangen jaarlijks subsidie van de gemeente om de cultuur te organiseren en te bevorderen; tegelijk betalen ze huur voor het gebruik van de gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente. Afgelopen jaren zijn er diverse investeringen gedaan in aanpassingen van gebouwen, kwijtschelden van huur, organisatie advies en herschikken van gebruikers.

Kort samengevat enkele conclusies uit het onderzoek:

De exploitatie laat sinds 2015 een verbetering zien, maar is nog niet blijvend sluitend. De eerste helft van 2019 is positief afgesloten (€ 14.685) terwijl 2018 nog een negatieve exploitatie liet zien van € 76.286. Door minder horecaomzet dan verwacht en de verlate start van de verbouwing en verhuur van de eerste verdieping is de kans groot dat het resultaat voor heel het jaar 2019 negatief uitvalt. Voor het hele jaar 2019 was een negatief resultaat van € 10.500 opgenomen in de meerjarenprognose.

Of vanaf 2020 gekomen gaat worden tot een sluitende exploitatie, is twijfelachtig. Per 2021 wordt namelijk de huurprijs verhoogd met € 26.100 wat het resultaat negatief beïnvloedt. Wat de exploitatie kwetsbaar maakt, is de verhuur van de ruimtes in vooral de Tiliander en het leegstandsrisico. De raad heeft hierbij de sleutel in handen om het grootste structurele probleem in de exploitatie op te vangen door te besluiten over de wijze waarop met het leegstandsrisico wordt omgegaan.

Het ontbreekt aan duidelijke afspraken over rolverdeling en -invulling en de daarmee samenhangende samenwerking. Dit schept onduidelijkheid, zeker ook bij de raad. De raad is zoekende naar de eigen positie. Wie kunnen zij waarop aanspreken, hoe verhouden zij zich tot de stichting COM en de Exploitatie BV?

De gevolgen van de coronacrisis zijn niet meegenomen in het onderzoek; wel bevestigt de Rekenkamer de kwetsbaarheid van de cultuurcentra die door dergelijke situaties extra geraakt worden.