banner

Corona protocol ministerie niet in Oisterwijk


Gemeente Oisterwijk ziet geen aanleiding het landelijke protocol van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te volgen. Het protocol reguleert maatregelen op de openbare weg, om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dat is volgens het ministerie nodig op drukke plekken in alle gemeenten van Nederland. Gemeente Oisterwijk ziet die noodzaak nog niet.

Bij de supermarkt staan wat mensen buiten, ze komen en gaan of staan te wachten en te kletsen, ze krioelen om elkaar heen. Een scooterrijder komt de stoep op, stopt direct naast een oudere mevrouw die haar boodschappentas op haar fiets hangt. Er is geen scheiding van ingaand en uitgaand verkeer; 1,5 meter is niet haalbaar … Op een fietspad komt een gezin aanfietsen, vanuit de andere kant een drietal jongeren, ze passeren elkaar zoals ze dat altijd doen op dit tweerichtingsfietspad. Er is geen scheiding van fietsverkeer; op 1,5 meter passeren is niet mogelijk…

Communicatie
Veel mensen houden rekening met elkaar, het is duidelijk zichtbaar, in een boogje om elkaar heen. Toch kan op drukke plekken onbedoeld een te korte afstand voorkomen; daar waar mensen elkaar kruisen, passeren of tegemoet komen. Juist hiervoor heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenwerking met wegbeheerders, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten op 7 mei het ‘Protocol – Stedelijke Mobiliteit in een 1,5 meter samenleving’ vastgesteld. Bedoeld voor alle gemeenten in Nederland om per 11 mei uitvoering aan te geven. ‘Communicatie is hier essentieel, ’ zo stelt het ministerie.

Voet en fiets

Een dergelijke boodschap op de stoep draagt volgens het ministerie bij aan voorkomen van verspreiding van het coronavirus (Bron: Ministerie Infrastructuur en Waterstaat).

Voor scholen, kinderopvang en sportverenigingen is het nadrukkelijk de bedoeling om kinderen te voet of op de fiets te brengen. Diverse andere voorzieningen gaan weer open en worden drukker bezocht. ‘Ook mogen we ervan uitgaan dat het reguliere fietsgebruik weer gaat stijgen,’ zo vermeld het ministerie. Met deze toename van drukte zijn aanvullende maatregelen volgens het ministerie nodig. Het doel is te voorkomen dat voetgangers en fietsers bij elkaar in de buurt komen, vooral bij kruisend verkeer of passeren.

Ingaande per 11 mei, zou volgens het protocol de eerste week gericht zijn op het aanbrengen van korte boodschappen op straat. Bijvoorbeeld met een sjabloon en krijt of een hogedrukspuit. Misschien kent u dat van de ‘doe je licht aan’ acties, in het najaar te zien op fietspaden. In de tweede week stelt het protocol onder andere dat tweerichtingsfietspaden één richting gemaakt moeten worden, drukke voetpaden voorzien worden van looprichting en in- en uitgaand verkeer gescheiden moet worden. Dit alles gericht op het ruimte bieden aan tegengesteld of elkaar passerend loop- en fietsverkeer.

Oisterwijk
‘De gemeente ziet er vooralsnog geen aanleiding toe om boodschappen aan te brengen op de openbare weg. We verwachten dat mensen elkaar – ook in de openbare ruimte – letterlijk de ruimte geven. Als blijkt dat er knelpunten ontstaan, bekijken we of actie noodzakelijk is. Samen zullen we op een veilige manier de ‘anderhalvemeter samenleving’ vorm moeten geven,’ zo is de mening van het college (Burgemeester en wethouders).

De extra communicatie op straat en het scheiden van fietspaden en stoepen wordt in Oisterwijk nog niet toegepast. De mate van drukte is hier een afweging, waarbij het begrip ‘drukte’ door verschillende mensen anders wordt ingeschat en ervaren.