banner

Adviesraad uit zorgen over bezuinigingsplannen gemeente Oisterwijk (Update)


De Adviesraad Sociaal Domein Oisterwijk heeft de bezuinigingsplannen van Gemeente Oisterwijkse onder de loep genomen. Onze redactie heeft het advies via via weten te bemachtigen, zodat ook u er tijdig kennis van kan nemen en zo gewenst op kan reageren.

Zorgen

Zo scherp als de afkeurende woorden van partij AB, en de One Woman Show nominatie van de VVD brengt de adviesraad het niet. In keurig nette woorden en met een uitgebreid en genuanceerd verslag geeft de adviesraad aan het college aan waar zij nut en noodzaak zien, maar ook waarover zij zich zorgen maken. Ook zien zij maatregelen waarbij zij informatie missen om een goed oordeel te kunnen geven.

Sociaal

Duidelijk is dat de adviesraad zich richt op de mensen die hulp nodig hebben; begrip is er voor acties die zijn gericht op mensen die die hulp heel goed zelf kunnen regelen, of betalen. ‘Maar vanwege het ingrijpende karakter van de voorgestelde maatregelen zijn wij toch bezorgd dat de hulp aan degenen die het echt alleen niet redden, in de knel kan komen. Wanneer het “nieuwe normaal” voor de echt kwetsbaren een niet haalbare situatie is, moet individueel maatwerk mogelijk blijven.’

Net als de politiek, heeft ook de adviesraad twijfels over de effectiviteit, of vindt dat minstens niet goed in te schatten: ‘In het raadsvoorstel ontbreekt een analyse van de kostenoverschrijding die door een maatregel moet worden ingeperkt… …Dit alles leidt ertoe, dat wij het realiteitsgehalte van de ingeschatte besparingen niet goed kunnen beoordelen.’

(On)mogelijkheden

De bezuiniging kan ieder uit het gezin raken die gebruik maakt van WMO en Jeugdzorg.

Inhoudelijk geeft de adviesraad per onderdeel aan welke mogelijkheden en zorgen zij zien. Soms zijn ze akkoord, soms onder voorwaarden, soms duidelijk niet. Het college (Burgemeester en wethouders)  is voornemens diverse voorzieningen op andere wijze in te vullen. De adviesraad stelt daarbij in ieder geval duidelijk dat die voorzieningen dan goed geregeld moeten zijn. Ofwel samengevat: niet eerst het ene afbouwen, voordat het andere werkelijk en goed geregeld is.

U leest het verslag van de adviesraad hier volledig. Wilt u een mening geven aan de raadsleden, zodat zij uw mening kunnen meewegen? Dan kan dat per mail naar griffie@oisterwijk.nl.

Update

Het college heeft een reactie gegeven op het advies van de adviesraad.  U lees die reactie hier.