banner

Selectieve informatie bij Oisterwijkse Kruimelregeling


Inwoners en raadsleden missen mogelijk voor hen belangrijke informatie, als het college (burgemeester en wethouder) of namens hen de ambtenaar beslist welke aanvraag zij te zien krijgen. Het gaat hier om aanvragen volgens de zogenaamde Kruimelregeling.

Inwoners rekenen er op dat de gemeente de afspraken in een bestemmingsplan naleeft. De Kruimelregeling kan worden toegepast als een vergunningaanvraag niet past in een bestemmingsplan, maar wel zou kunnen passen in de omgeving. Die inpassing zou dan relatief ‘klein’ moeten zijn, dit naar beoordeling van de gemeentelijke organisatie. In dit geval volgt er geen uitgebreide procedure tot aanpassing van het bestemmingsplan, is er geen inspraak vooraf, wel kunnen omwonenden eventueel achteraf bezwaar maken.

Kruimelregeling
Bij omvangrijke aanpassing van bestemmingsplannen, volgt er allereerst een uitgebreide procedure, met informatie en inspraak vooraf. Inwoners en politici krijgen in die procedure ruim gelegenheid hun zienswijze op het plan te geven. Deze informatie en het overleg vooraf kan vertragende, kostbare en tot frustratie wekkende bezwaarprocedures helpen voorkomen.
Bij de Kruimelregeling is er geen gelegenheid tot informatie en inspraak voorafgaande aan het besluit. Er kunnen dan besluiten worden genomen, zonder dat raad of inwoners daar vooraf weet van hebben.

De raad spreekt in dit mooie raadhuis (tekening van Pierre Lombarts).

Om te voorkomen dat er ‘gevoelige’ besluiten worden genomen zonder dat de gemeenteraad daar weet van heeft, heeft het college, op verzoek van de raad, een nieuwe procedure voorgesteld. In die procedure, is in eerste instantie de ambtenaar aan zet om te beoordelen welke aanvraag eventueel ‘gevoelig’ ligt, daarna bekijkt het college die selectie, om vervolgens te beoordelen of de raad geïnformeerd moet worden.

Eén per week
Ambtenaar en daarna college beslissen dus wat aan de raad openbaar bekend gemaakt moet worden. Raad en inwoners zijn hierdoor afhankelijk van die selectiekeuze, en kunnen niet zelf beoordelen welke informatie voor hen relevant is. Uit navraag bij de gemeente blijkt dat het in Oisterwijk de afgelopen drie jaar gaat om 50 tot 57 aanvragen per jaar, gemiddeld één aanvraag per week. De vraag die we aan het college hebben gesteld, is of er een reden is om niet alle situaties waar de kruimelregeling wordt toegepast openbaar te maken. Zo krijgen inwoners vroegtijdig informatie, kunnen ze zelf beoordelen wat voor hen van belang is, en kunnen raadsleden zelf afwegen wat ‘gevoelig’ ligt.

Politiek
‘Dit lijkt me op het eerste gezicht een goed idee. Bovendien klinkt het ook als een verhoging van de transparantie van ons bestuur. Lijkt me altijd wenselijk,’ aldus raadslid Stefanie Vulders. Ook Guus Mulders (CDA) vindt het een goed idee, maar behoed met name de griffie voor extra werk ‘die is toch al zwaar belast momenteel vanwege de samenvoeging met Haaren.’ Daarbij is Mulders het eens met Jan Jonkers (AB), die verwacht dat: ‘het college en de ambtelijke organisatie een goed gevoel heeft voor bestuurlijke/politiek gevoelige zaken. Wanneer zich dat voordoet, wordt de raad geïnformeerd.’ Van het college kwam desgevraagd geen inhoudelijke reactie.

Delen: