banner

Over de lokale omroepen in de gemeente Oisterwijk


Stichting OHM zoekt uitbreiding van haar bestuur. Hoezo OHM? De lokale radio- en tv-programma’s in de gemeente Oisterwijk worden toch wekelijks gemaakt door LOVO (Lokale Omroep Vereniging Oisterwijk) in de kern Oisterwijk en MTV (Moergestel TV) in Moergestel? Is er dan een nieuwe programmamaker bijgekomen?

Nee, dat is niet het geval. De Stichting OHM bestaat al sinds 1997. De oprichting vloeit voort uit de fusie van Moergestel en Oisterwijk. Beide dorpskernen kenden een goed functionerende lokale omroepvereniging met ieder een eigen zendmachtiging. Beide omroepen wilden graag binnen hun eigen omgeving de bewoners blijven voorzien van lokale informatie. Maar omdat volgens de Mediawet per gemeente slechts één zendmachtiging kan worden toegekend, is de Stichting OHM in het leven geroepen. Aan OHM is de gemeentelijke zendmachtiging toegekend. Het doel van OHM is om hiermee lokale omroep te realiseren: het uitzenden van radio- en tv-programma’s bestemd voor de gemeente en haar inwoners. LOVO en MTV hebben de opdracht om dit te concretiseren in hun eigen werkgebied. OHM heeft ook een onafhankelijke programmaraad, die onder meer als eigenstandige taak heeft om een programmabeleid vast te stellen en te toetsen of de uitzendingen ook voldoen aan de hierin verwoorde uitgangspunten.

Mediawet

Registratie en uitzenden van de carnavalsoptocht

De Stichting OHM is dan wel onbekender dan LOVO en MTV, maar neemt wel een eigen positie in in het lokale omroepveld. Als zendgemachtigde is OHM de gesprekspartner van de Gemeente Oisterwijk op bestuurlijk gebied en verzorgt zij ook de jaarlijkse aanvraag en verdeling van de gemeentelijke subsidiegelden die voor het lokale omroepwerk beschikbaar worden gesteld. Jaarlijks doet OHM verslag van de bestuurlijke en financiële resultaten aan de Gemeente (als subsidiegever) én aan het Commissariaat van de Media (dat namens de overheid erop toeziet dat de Nederlandse omroepen zich houden aan de Mediawet).

Ontwikkelingen
Wat zijn belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de lokale omroep? De lokale omroepen hebben in het omroepbestel als taak om verslag te doen van belangrijke gebeurtenissen binnen hun werkgebied. Als zodanig doen zij bijvoorbeeld ook verslag van de lokale politiek en zij vormen op die manier ook een belangrijke schakel in ons democratisch systeem. Enkele jaren geleden is een ontwikkeling in gang gezet die gericht is op meer samenwerking tussen lokale omroepen. Doel hiervan is om te waarborgen dat zij zowel organisatorisch als financieel ook op langere termijn een lokaal toereikend media-aanbod kunnen blijven verzorgen. Nederland is hierbij opgedeeld in een aantal regio’s waarbinnen overleg wordt gevoerd over het toegroeien naar een streekomroepmodel. LOVO en MTV zijn samen met Omroep Tilburg, LOG (Goirle), HalloGilzeRijen en VLOH (Hilvarenbeek) ingedeeld in één regio. Samen zijn deze omroepen op zoek naar de balans tussen de gewenste lokale betrokkenheid (het bestaansrecht) en de schaalvoordelen van een grotere regionale organisatie.
Daarnaast speelt in de komende tijd specifiek voor Oisterwijk ook de aansluiting van de dorpskern Haaren bij de Gemeente (per 1-1-2021). Daarvoor worden in 2020 vanuit OHM voorbereidende gesprekken en activiteiten opgestart.

Vacatures
Wat is de samenstelling en werkwijze van het OHM bestuur? Het bestuur van OHM bestaat sinds de oprichting in 1997 uit zes personen; drie van hen worden voorgedragen door MTV en drie door LOVO. De OHM bestuursleden hebben een overkoepelende doelstelling en moeten dan ook niet gezien worden als een directe belangenvertegenwoordiger van de betreffende werkmaatschappij.

Door omstandigheden zoekt het bestuur drie collega’s waarvan één penningmeester, communicatief vaardig, nieuwsgierig naar de werking van de lokale media, bij voorkeur uit de kern Oisterwijk. Wie interesse heeft kan contact opnemen met Adrie Jonkers via ohmomroep@gmail.com of 06-53579758 of voor de functie penningmeester met de binnenkort aftredende functionaris Jan van Lith via 06-27070988.

Delen: