banner

Klacht burgemeester Oisterwijk gegrond verklaard


Een door de gemeente besloten gehouden klachtbehandeling, lopende vanaf mei 2018, werd afgelopen week afgedaan met een collegebesluit. Dat wil zeggen, de klachtbehandelaars wethouders Dion Dankers en Stefanie Vatta hebben hierop een besluit genomen.

Beslotenheid
Onze redactie heeft het besluit bij de gemeente opgevraagd, maar niet ontvangen. Ook werden vragen niet inhoudelijk beantwoord: ‘We doen geen uitspraken over de inhoud van het besluit en gaan niet in op vragen.’ De informatie blijft vanuit de gemeente besloten.

Het gespreksverslag, het advies van de door de gemeente ingehuurde adviseur, en het door beide wethouders genomen besluit heeft onze redactie wel van de inwoners mogen ontvangen. De inwoners hebben de documenten openbaar gemaakt om een zo goed mogelijke transparantie te krijgen over de afhandeling van deze klacht.

Klachtafhandeling
De klacht komt van een aantal inwoners (vertegenwoordigers namens 140 buurtbewoners) die vinden dat ze door de burgemeester en wethouders benadeeld zijn. Ze werden onvoldoende in hun welzijn beschermd en vragen hierover werden naar hun mening onvoldoende of niet beantwoord. Ze hebben dit in mei 2018 aan de gemeenteraad kenbaar gemaakt.

Na enkele gesprekken met een raadsvertegenwoordiging en vervolgens onder leiding van een externe partij, is de klacht medio 2019 doorgezet naar het college.

Omdat de klacht van toepassing is op het vorige college, en specifiek ook burgemeester Hans Janssen, is deze in behandeling genomen door de twee nieuwe wethouders Dion Dankers en Stefanie Vatta. Huidig wethouder Peter Smit en Burgemeester Hans Janssen waren zelf als beklaagden betrokken en konden in die hoedanigheid niet als klachtbehandelaar optreden.

Om Dankers en Vatta te ondersteunen, is door de gemeente een externe adviseur ingehuurd. Deze heeft gesprekken gevoerd met beide partijen, en daarvan een verslag geschreven.

Deze gemeentelijk adviseur heeft de beide wethouders geadviseerd met een rapport; inhoudelijk opgesplitst in vier hoofdonderwerpen. Het is een advies aan het college, niet te verwarren met een conclusie van een onafhankelijke onderzoeks- of geschillencommissie, dat was niet het geval.

Beide wethouders Dankers en Vatta, hebben als klachtbehandelaar hierop een besluit genomen. Zij benoemen drie van de vier klachten ongegrond; een vierde gegrond.

Een excuus daarvoor, eventuele vervolgstappen of maatregelen zijn niet in het besluit opgenomen. Het lijkt hiermee ter kennisgeving afgedaan…

Inhoudelijk

We lezen in de stukken vooral veel over slechte communicatie, geen of inhoudelijk weinig zeggende reacties, en vanuit de inwoners het gevoel dat de gemeente hen niet serieus neemt. Duidelijk een onmin tussen enerzijds de zich zorgen makende groep inwoners die zich niet gehoord voelen, en aan de andere kant het college (Burgemeester en wethouders) die moeite hebben met de vele vragen en zich formeel opstellen. Er ontstond een verstoorde relatie.

We lezen ook dat die relatie op enig moment hersteld leek. Zo hadden de inwoners bij – de op hun verzoek gevoerde – gesprekken ‘onder leiding van een onafhankelijke externe partij’ een ‘positief gevoel’ en waren ze zelfs ‘on speaking terms’. Helaas, we lezen ook dat ‘de gesprekken op verzoek van de tegenpartij (burgemeester en wethouders – Red.) werden beëindigd’. Waarom is onbekend, het college heeft hierop desgevraagd geen antwoord gegeven.

Vervolgens is de klachtprocedure formeel voortgezet. Of deze klachten formeel gegrond of ongegrond zijn is niet onafhankelijk vastgesteld. De klachtbehandelaars, beide wethouders, verklaren drie van de vier klachten ongegrond. Bij het doorlezen van die drie onderdelen is duidelijk een nuance te lezen, die mogelijk uit eenzelfde verstoorde relatie is ontstaan.

Burgemeester Hans Janssen

De door de klachtbehandelaars gegrond verklaarde klacht betreft een uitlating van de burgemeester. Deze heeft de groep inwoners op enig moment betiteld als ‘volksgericht’. De adviseur noemt dit ‘onnodig grievend’ en ‘in strijd met het beginsel van fatsoenlijke bejegening.’

Het is dit feit waarin de inwoners ook van de klachtbehandelaars gelijk hebben gekregen. ‘Het gebruik van de term ‘volksgericht’ keuren wij, in het licht van de normen die voor een bestuursorgaan hebben te gelden, af.’ De nuance in deze gegrond verklaarde klacht, is door de klachtbehandelaars zelf aangebracht: ‘In het licht van de omstandigheden waaronder deze uitlating is gedaan… … kunnen wij er … … echter wel begrip voor opbrengen…’

Gedragscode
In de gemeentelijke gedragscode staat: ‘Integriteit is niet alleen een kwestie van regels, maar betreft ook de onderlinge omgangsvormen. Van groot belang is een respectvolle omgang met burgers…’ Zodoende zou bij het gegrond verklaarde sprake kunnen zijn van een integriteitsschending.

Volgens het bijbehorende protocol zou deze, waar het de burgemeester betreft, gemeld moeten worden aan de vice-voorzitter van de gemeenteraad. Deze legt dit voor aan het Presidium (fractievoorzitters politieke partijen in de raad) en kan vervolgens overgaan tot het laten uitvoeren van een onderzoek door een onafhankelijke onderzoekscommissie. Zover bekend is dat hier niet gedaan. Of dit alsnog volgt is onbekend.

Hoe verder?
Na het lezen van het besluit blijft de vraag: ‘Hoe nu verder?’ Het besluit lijkt niet meer dan ‘ter kennisgeving aangenomen’. Er staan geen maatregelen in, geen adviezen voor verbetering, geen excuus of te ondernemen stappen. Vragen worden door het college niet beantwoord. Wat dat betreft laten de klachtbehandelaars Dankers en Vatta de lezer, en daarmee de inwoners in het ongewisse.

Inwoners
De inwoners praten wel. In alle redelijkheid willen zij vooral een verbetering in de communicatie, en begrip voor hun aangetast woongenot. Eigenlijk vragen ze niets meer, dan dat er beter naar hun vragen en argumenten geluisterd wordt, en ze daar van de verantwoordelijk wethouder of burgemeester antwoord op krijgen. Hen is met dit besluit nog onduidelijk of hier verbetering in komt en wat ze van dit besluit mogen verwachten.

Ze willen gehoord en serieus genomen worden. Een onderwerp dat regelmatig in verkiezingsprogramma’s en de raad besproken is, waar menig inwoner tegenaan loopt.

Update

De inwonersgroep hebben besloten de raad om een vervolg te vragen, en bestrijden daarbij tevens de door beide wethouders gebruikte argumenten voor begrip. Lees daarover hier meer (klik).

Documenten
Via de hier volgende dik gedrukte aanklikbare linkjes kunt u de documenten inzien. Respectievelijk het gespreksverslag van de adviseur met zowel de vertegenwoordigers van de inwonersgroep als de college leden, het advies van de door de gemeente ingehuurde adviseur, en het besluit van de klachtbehandelaars Dankers en Vatta. De namen van de inwoners, die spreken namens 140 buurtbewoners, zijn zichtbaar met hun instemming. Ook zijn de namen van de betrokken collegeleden zichtbaar. Overige namen zijn uit privacy overweging weggehaald en vervangen door de functies van die personen.