banner

Inwoners Oisterwijk willen niet langer in de stank zitten


De raadsleden van Oisterwijk krijgen binnenkort het nieuwe geurbeleid voorgelegd, en gaan daarover met elkaar in debat om tot nieuwe normen te komen.

Inwoners uit de wijk Westend hebben hierover hun mening verwoord in onderstaande ingezonden brief:

We willen niet langer in de stank zitten!

Verantwoorde geurnormen moeten een goede bijdrage leveren aan een gezonder en duurzamer Oisterwijk. Uit de Evaluatie geur en veehouderij van 2018 blijkt dat de gemeente Oisterwijk maar liefst 691 woningen telt met een matige tot slechte milieu- kwaliteit en 34 woningen met zeer slechte milieu-kwaliteit.

De grote stankemissie in het buitengebied gaat ook gepaard met veel ammoniak-uitstoot. Dat zien we terug in de natuurgebieden rond Oisterwijk: die liggen er belabberd bij. De Kampina is veranderd in een steppengebied. De ammoniakconcentratie op de Kampina behoort tot de hoogste van alle Natura-2000 gebieden.

In 2007 werd de Wet Geurhinder Veehouderij ingevoerd. Drie jaar na invoering van deze wet regende het al honderden klachten van stankoverlast en zagen we de oprichting van tientallen belangenverenigingen van omwonenden. Bij een enquête onder 28.000 huishoudens op het platteland bleek de helft daarvan stankoverlast te ervaren.

Staatssecretaris Mansveld benoemde in 2015 een commissie die moest adviseren ten aanzien van verantwoorde geurnormen. Deze commissie adviseerde een maximale geurnorm van 2 odeur voor de bebouwde kom (een beetje stank)  en 5 odeur voor het buitengebied (veel stank). De staatssecretaris neemt echter geen beslissing en geeft aan dat Provincie en gemeente het met een eigen geurverordening moeten oplossen.

Oisterwijk

Een eerdere actie tegen stankoverlast in de wijk Westend (Foto: Rob Rokven).

En nu komt ons College (Burgemeester en Wethouders) met een voorstel van 3 odeur voor de bebouwde kom. Dat betekent de helft meer stank en meer fijnstof dan bij 2 odeur! Dit is de reinste discriminatie! Tweederde deel van Nederland kent immers een geurnorm van 2 odeur voor de woonkern.

Voor het buitengebied stelt ons College een geurnorm van 10 odeur (=stankoverlast) voor! Een woning op 300 meter van een varkensbedrijf moet 10 odeur stank accepteren. Hoeveel dagen van het jaar zit dit gezin dan in de stank?

Bij dat geurniveau, op 300 meter van de stal, moet de stank en ammoniak-concentratie in die stal verschrikkelijk zijn. Wat betekent dit voor het dierwelzijn en de werkomstandigheden van medewerkers?

Alleen met strenge geurnormen kan de intensieve veehouderij gedwongen worden om stank- en ammoniakemissie aan de bron aan te pakken. Rechtvaardige geurnormen zijn een absolute voorwaarde voor een gezonde leefomgeving: omwonenden willen niet voor verrassingen komen te staan om vervolgens machteloos in de stank te zitten.

Ons voorstel voor een verantwoord geurbeleid in de gemeente Oisterwijk is dan ook: 2 odeur voor de kern, 5 odeur voor het buitengebied en een maximale achtergrondbelasting van 8 odeur, conform de GGD-normen voor een gezonde leefomgeving.

Elke omwonende heeft recht op een gezonde leefomgeving!

Namens de Vereniging Westend en Omwonenden Oisterwijk (VWOO),
Ger van Venrooij
vwoo@ziggo.nl