anytime

Gevoelige kruimelgevallen eerst naar Oisterwijkse raad?


De kruimelregeling geeft het college (Burgemeester en wethouders) de mogelijkheid af te wijken van bestemmingsplannen, en zonder inspraak van inwoners en raad een vergunning te verlenen aan bijvoorbeeld een verbouwing of bedrijfsvestiging. Het is een verkorte procedure.

Niet op zichzelf staande, maar wel een voorbeeld van zo’n toepassing waar veel discussie over is geweest, was de huisvesting van The Inside in het voormalige Insaid pand. De toenmalige wethouder was, met zijn ambtenaren, van mening dat deze invulling voldoende klein was en dermate weinig invloed had op de woonomgeving, in relatie tot het aanwezige bestemmingsplan, dat dit toegestaan mocht worden zonder een uitgebreide vergunningsproces. Later heeft de raad, destijds in meerderheid van AB en VVD, dit bevestigd. het voorbeeld was voor de huidige raad aanleiding hier nieuw beleid op te maken.

Kruimelregeling

De raad bespreekt het binnenkort, in dit mooie raadhuis (tekening van Pierre Lombarts).

De afweging wordt in beginsel gemaakt door de behandelend ambtenaar; het college en de raad komen hier niet aan te pas. In afwachting van de nieuwe omgevingswet, die ingevoerd gaat worden in 2021, stelt het college voor dat alle gevallen die voor de kruimelregeling in aanmerking komen, zover het ‘een bestuurlijk/politiek gevoelig plan betreft’ worden voorgelegd aan het college. Deze kan dan beoordelen welke stappen nodig zijn, bijvoorbeeld de raad hierover informeren. Het college gaat er vanuit dat ‘Van de ambtelijke organisatie verwacht mag worden dat zij gevoel heeft voor bestuurlijk/politiek gevoelige zaken. Daarnaast ligt er een belangrijke rol voor teamleider(s) en afdelingshoofd(en) om dergelijke gevoelige zaken te signaleren.’

Omgevingswet

Een dergelijke rol zullen ze vanaf 2021 meer gaan krijgen. Vanaf 2021 zal de nieuwe omgevingswet aan overheden ‘door een actieve en flexibele aanpak meer afwegingsruimte bieden om doelen voor de leefomgeving te bereiken. Met de inwerkingtreding van deze wet wordt niet alleen het omgevingsrecht ingrijpend vernieuwd (de raad krijgt bijvoorbeeld meer dan nu de mogelijkheid te bepalen waarvoor een vergunningplicht geldt), maar wordt ook een heel andere werk–en denkwijze gevraagd van overheden, burgers en bedrijven,’ zo laat de gemeente weten.

Aangezien niet alle situaties aan college en raad worden voorgelegd, blijft het ook nu voor inwoners belangrijk aan de bel te trekken, als ze vinden dat hun woonomgeving of anderszins dreigt te worden aangetast, en blijft er uiteraard ruimte voor het indienen van zienswijzen en bezwaar.