banner

Gemeente Oisterwijk houdt antwoord op klacht besloten


Een klachtbrief van inwoners, over het handelen van het college (burgemeester en wethouders), werd openbaar gemaakt via de gemeentelijke website. Nu een jaar en acht maanden verder is er een besluit genomen, maar is de uiteindelijke uitkomst daarvan niet openbaar gepubliceerd en ook op verzoek niet aan ons toegezonden. ‘We doen verder geen uitspraken over de inhoud van het besluit en gaan niet in op verdere vragen.’

Klacht

Het betreft een aantal inwoners die vinden dat ze door de burgemeester en wethouders benadeeld zijn, ze werden onvoldoende in hun welzijn beschermd en vragen hierover werden naar hun mening onvoldoende of niet beantwoord. Ze hebben dit in mei 2018 aan de gemeenteraad kenbaar gemaakt middels een klachtenbrief (u leest deze hier).

In augustus 2019 werd bekend dat de klachtbrief al ruim een jaar onbeantwoord was. Wethouder Dion Dankers had de klacht namens het college in behandeling, het onderzoek en gesprekken hierover waren gaande en in december zou hierop een reactie komen, zo werd kort daarna toegezegd. Later, zo is nu bekend, zou wethouder Stefanie Vatta als klachtbehandelaar worden toegevoegd.

8 januari van dit jaar kwam er, in reactie op vragen van onze redactie, uitleg over de vertraging: ‘vanwege de complexiteit en omvang van de klacht en de betrokkenheid van een externe adviseur neemt dit nog enige tijd in beslag. Naar verwachting komt hierover in januari informatie beschikbaar.’ Onze redactie heeft ondertussen informatie ontvangen, dat het advies van deze externe adviseur op 18 november 2019 aan het college werd gericht.

Op 16 januari heeft het college een formeel besluit genomen, in reactie op de klachtbrief, de gesprekken, en het advies van de externe adviseur. Hierover schreef de woordvoerder van het college: ‘Vanmorgen heeft het college een besluit genomen ten aanzien van de ingediende klacht. De indieners van de klacht zijn hierover vanmiddag op de hoogte gesteld. We doen verder geen uitspraken over de inhoud van het besluit en gaan niet in op verdere vragen.’

Protocol

De afhandeling van mogelijke integriteitskwesties behoort te verlopen volgens een stappenplan (u leest het hier). Hierin wordt ook omschreven hoe om te gaan met communicatie en vragen van de pers. Het stappenplan stelt hierover: ‘… een balans te vinden tussen enerzijds het belang van het onderzoek en het beschermen van de persoonlijke levenssfeer van betrokkene en anderzijds het belang van transparantie en het voorkomen dat het idee ontstaat dat de zaak ‘in de doofpot’ verdwijnt. Er kan en mag niet te krampachtig worden omgegaan met het verstrekken van informatie…’

Alsnog openbaar

De informatie komt alsnog openbaar, in dit geval via de inwoners. Die hebben laten weten waarde te hechten aan transparantie, zoals ze dat ook aan het begin van de klachtprocedure in hun klachtbrief hebben aangegeven.

Vorige week is gebleken, dat er in eerste instantie gesprekken hebben plaats gevonden met de voorzitters van de partijen uit de raad. Daarna werden ook informele gesprekken gevoerd met de collegeleden. Inhoudelijk mogen de inwoners daar echter geen uitspraken over doen, omdat partijen hierover vooraf een geheimhouding hebben afgesproken. Dit respecteren zij ten volle.

Dat de gemeente ook de hierop volgende formele afhandeling – het gespreksverslag van de hoorzitting, het advies van de externe adviseur en het collegebesluit – niet openbaar maakt, bevreemd de betrokken inwoners. Deze inwoners hebben de documenten wel, en zijn bereid geweest deze met onze redactie te delen én openbaar te maken.

We gaan deze stukken bestuderen, en komen daar in de loop van de week op terug.