banner

Gemeente Oisterwijk laat voorzieningen op peil


Het voorzieningenniveau blijft op peil, ernstige bezuinigingen blijven achterwege, en de inwoners gaan een paar tientjes per jaar meer belasting betalen. Dat is het voorstel dat het college (Burgemeester en wethouders) doet aan de raad, na diverse gesprekken met inwoners, politici en belangenorganisaties. De besluitvorming vindt plaats op 7 november in de gemeenteraad.

Gemeente Oisterwijk schrijft hierover:

Met de begroting kiest het college voor duurzame ontwikkeling van Oisterwijk, Moergestel en Heukelom door te investeren in toekomstbestendige voorzieningen. Inwoners mogen blijven rekenen op goede zorg voor jong en oud, een aantrekkelijke woonomgeving, promotie van het ondernemerschap, versterking van de infrastructuur, uitstekende sportvoorzieningen, zorg voor biodiversiteit en klimaatbestendigheid, de aanpak van ondermijnende criminaliteit etc. Wethouder Dion Dankers van financiën: “Onze inwoners hebben recht op deze voorzieningen, daar willen we niet aan tornen. Dat is ook wat de raad en onze inwoners ons hebben meegegeven in het ombuigingsproces.”

Zachte landing

Het college stelt de raad voor in 2020 € 1,7 mln om te buigen. Daarnaast wordt voor een bedrag van € 0.7 mln een beroep gedaan op de algemene reserve. Eerder stelde het college de komende jaren structureel € 2,8 mln te moeten ombuigen om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. Het college kiest nu echter, na de brede consultatie, voor een kleinere ombuiging in 2020. Deze ‘zachte landing’ is mogelijk door de ombuiging eenmalig deels uit de algemene reserve te halen en in de verwachting dat er vanuit het Rijk middelen komen om (een deel van) de tekorten op WMO en jeugdhulp op te vangen.

Inwoners en belangenorganisaties geven hun mening over ‘de lijst’ met bezuinigingen (Foto: Andries van den Boom)

Ombuigingsmaatregelen

Om het voorzieningenniveau op peil te houden, wordt vooral gekeken naar extra inkomsten om de tekorten op de begroting op te vangen. Het college stelt daarom voor om de Onroerende Zaakbelasting (OZB) te verhogen met 10% in 2020 en in 2021 nog eens met 10%. Daardoor kan de hondenbelasting vanaf 2021 worden afgeschaft. Een ander voorstel is verhoging van de parkeertarieven. Met onder meer deze maatregelen ontstaat een evenwichtige verzwaring van de lasten voor alle betrokkenen.

Ook naar de uitgavenkant wordt gekeken. Het college kiest voor laaghangend fruit (snelle kansen die eenvoudig tot besparing leiden). Daarnaast worden inkoop en incidentele activiteitensubsidies verlaagd met € 250.000 in 2020 en vanaf 2021 met € 500.000 (van in totaal € 5,5 mln). Langdurig lopende afspraken met partners in het sociaal domein worden hiermee niet geraakt. Verder moeten beheersmaatregelen voor jeugd en WMO leiden tot minder kosten.

Ombuigingsproces
Wat voorligt is een begroting gebaseerd op uitgangspunten die samen met de raad, inwoners, ondernemers en verenigingen zijn bepaald. Wethouder Dankers: “Met een brede lijst van ombuigingsmaatregelen hebben we de raad gevraagd richting aan te geven. De raad heeft de inwoners geconsulteerd. Het college is aan de slag gegaan met een lijst van wensen en bedenkingen met als resultaat een sluitende evenwichtige meerjarenbegroting. Ik vind dit een mooi voorbeeld van bestuurlijke vernieuwing.”