banner

Herstel Moergestels Broek voor bescherming van weidevogels


In het Moergestels Broek, een natuurgebied ten zuidoosten van Moergestel worden aanpassingen gedaan.  In oktober starten Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer met de uitvoering van een project dat het leefgebied van weidevogels gaat verbeteren. De weilanden worden weer natter en de openheid in het gebied neemt toe. Hiermee wordt het grootste weidevogelgebied in Noord-Brabant verbeterd. De werkzaamheden worden in februari 2020 afgerond, net voor terugkeer van de weidevogels uit hun winterverblijf.

Tureluur in het grasland (Foto: Natuurmonumenten)

Een hogere waterstand, kuikenbruggetjes en andere maatregelen
Het Moergestels Broek ligt aan twee zijden van de A58. De meeste maatregelen worden uitgevoerd in het broedgebied van de weidevogels ten zuiden van de snelweg. Sloten worden gedempt of krijgen geleidelijk oplopende oevers, waardoor brede drassige plekken ontstaan. Met nieuwe sluisjes in sloten kan het waterpeil straks beter worden gereguleerd. Een hoge grondwaterstand zorgt dat de regenwormen binnen het bereik van de vogelsnavels blijven en dat de graslanden nog gevarieerder worden, wat het voedselaanbod voor kuikens verhoogd. Voordat de kuikens een wormpje meepikken, voeden zij zich eerst enkele weken met insecten. Daarvoor zijn bloemrijke graslanden, die veel nectar aan insecten bieden heel belangrijk. In dit project worden speciaal voor de kuikens bruggetjes aangelegd, zodat ze de wat diepere slootdelen kunnen oversteken om op naastliggende percelen naar insecten te zoeken.

Herstel van de openheid
Grutto, kievit, tureluur en wulp zijn van oorsprong toendravogels, die in Nederland in de open en natte weidegebieden een geschikt leefgebied vonden. Het broedsucces van deze op de grond broedende vogels is gebaat bij openheid, waar ze vossen en roofvogels al van verre zien aankomen. Hoe opener een gebied is, des te groter de dichtheid aan nesten en hoe meer kuikens het overleven. Opgaande begroeiing van bomen, struiken en rietkragen verminderen de geschiktheid van het leefgebied. In de lange gesloten eikenlanen die de graslanden van elkaar scheiden worden daarom openingen gemaakt die voor langere zichtlijnen zorgen. Ter compensatie van de gekapte eiken worden ten noorden van de snelweg nieuwe eiken aangeplant. Dit deel van het Moergestels Broek is geen weidevogelgebied en mag daarom meer begroeid zijn. Er worden hier singels aangelegd met bomen en struiken, die voedsel-, en schuilplekken aan allerlei zandvogels, insecten en kleine zoogdieren gaan bieden.