banner

Wethouder Dankers: Parkeerplaats nog niet van de baan


Een teleurgestelde wethouder Dion Dankers, afgelopen donderdagavond in de Commissie AZ, voor een eveneens teleurgestelde commissie, die wel het initiatief kon waarderen om de parkeerdruk in het centrum aan te pakken, maar het plan zelf nog niet voldoende rijp vond.

Dankers nam het voorstel tot de realisatie van een parkeerterrein voor ambtenaren in het centrum van Oisterwijk terug en liet zich daarbij een duidelijk teleurgestelde indruk ontvallen. Hij was van mening dat hij alles had gedaan om de plannen te onderbouwen, en de bezwaren van de politici weg te nemen. De wethouder zag niet in wat hij nog meer kon doen, anders dan de inwoners op te roepen problemen in hun straat kenbaar te maken, zodat de gemeente in ieder geval daar op kon aanpakken met bijvoorbeeld een blauwe zone.

Nog niet van de baan

Hoewel de indruk uit de vergadering wel ontstond, dat het hiermee klaar was, laat Dankers ons desgevraagd weten dat nog niet bekend is of het plan definitie van de baan is: ‘Het college moet zich hier nog over beraden.’ Het college (Burgemeester en Wethouders) waar Dankers onderdeel van uitmaakt, kan het plan opnieuw indienen, en daarbij de vragen van de politici meenemen.

Misser

In geval er een tweede poging volgt, kan Dankers meteen ook de mening van de omwonenden benoemen. Hij moest volmondig bekennen en zijn excuus aanbieden voor het feit dat de voor hem en zijn partij (PGB) zo belangrijke inwonersbetrokkenheid bij dit plan de mist in was gegaan. Direct aanwonenden hadden het plan via de media moeten vernemen. ‘Ik ga dat goed maken,’ was de belofte van Dankers die met zijn partij dit speerpunt hoog op de agenda had staan. Komende week volgen er gesprekken met de inwoners.

Bezwaren

Van zowel omwonenden als politici kwamen er donderdag een flinke reeks bezwaren boven. Onder andere de toename van verkeersbewegingen achter de tuinen, het verstenen en wegnemen van groen, het beperkte effect op verminderen parkeerdruk in woonstraten, ontmoedigen autogebruik en tot slot leegstand van parkeerterreinen elders. Het waren argumenten die Dankers direct kon weerleggen, behoudens de nog niet gesproken omwonenden, en die staan nog niet allen te juichen.

Nieuwe straat?

Rechtsboven (rood) het gemeentekantoor, midden (oranje) bestaande parkeerplekken, linksonder (groen) de nieuw voorziening.

Toch was dat voor een meerderheid van de politici niet voldoende, en vroegen deze om een nadere uitwerking van het voorliggende plan. Daarbij werd ook de wens uitgesproken verder te kijken dan alleen de ‘postzegel’ (zie afbeelding groene stuk) van het gemeentelijk stukje grond, maar daarbij ook de al of niet gewenste mogelijkheden van de omgeving mee te nemen in een visie. Want met het realiseren van deze nieuwe parkeerplek, en de weg ernaartoe, zou er ook een bijna volledige straat achterom komen,  zoals die in het verleden ook bij de Vloeiweg is ontstaan, met aldaar later ook toename van bebouwing.

Die straat juist wel of juist niet doortrekken, andere eigenaren juist wel of juist geen toestemming geven ook een parkeerterrein te realiseren, al of niet voor eigen gebruik of voor de commerciële verhuur?

Er waren nog al wat vragen die Dankers niet erg zinvol achtte of volgens hem al voldoende waren onderzocht. Het warrige welles-nietes eindigde in een – voorlopig – rode streep door dit voorstel.

Het plan

Op dit moment parkeren veel ambtenaren op veelal gratis openbare parkeerplekken en in woonstraten, die daarmee niet beschikbaar zijn voor bewoners, personeel en bezoekers van het centrum. Om de parkeerdruk te verminderen, wil de gemeente op een nu niet gebruikt stuk eigen grond een parkeergelegenheid realiseren voor het personeel.

De beoogde locatie voor het nieuwe parkeerterrein ligt net iets voorbij de huidige parkeerplaats achter het voormalige postkantoor. Hier kunnen volgens de gemeente maximaal 80 parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Een speciale plek dus voor de ambtenaar, dicht naast het gemeentehuis.