banner

Overlastgevende asielzoekers AZC Oisterwijk per direct toegang ontzeggen


Er zijn ernstige zorgen over de huidige situatie op en rond  AZC Oisterwijk. Partij AB wil overlastgevende azc’ers per direct de toegang ontzeggen. Ook partij PGB maakt zich zorgen over de huidige situatie.

De noodzaak tot opvang van vluchteling is er nog; de groep die de meeste overlast veroorzaakt is er nog; de incidenten en daardoor (gevoel van) onveiligheid is er nog; draagvlak voor opvang van welwillende vluchtelingen is er ook nog. Zonder uitzicht op een snelle en effectieve aanpak van de overlastgevers, maken velen zich zorgen over de veiligheid van inwoners en AZC bewoners. Onderscheid moet hierbij gemaakt worden tussen opvang van vluchtelingen, en huisvesting van overlastgevers. Voor deze laatste groep zijn een jaar geleden door burgemeester Hans Janssen maatregelen afgeroepen; tot heden zijn daarmee de problemen niet weggenomen.

Door Joris van der Pijll

Inwoners blijven zich zorgen maken, de besluiten over AZC zijn uitgesteld, en daarmee is de vraag aan onze volksvertegenwoordigers logisch: ‘Bent u van mening dat deze situatie tot minimaal 2020 kan blijven doorgaan? Is de veiligheid, orde en handhaving op dit moment voldoende gewaarborgd?’ Vier van de zes partijen reageren niet (VVD), geen commentaar (PrO), bespreekt het in de raad (De Laat) of stelt het uit (CDA). Partij Gemeente Belangen (PGB) en Algemeen Belang (AB) maken zich wel ernstig zorgen over de huidige situatie. Hoewel zij beseffen dat het moeilijk is, vinden ze dat de communicatie, informatie en aanpak snel beter moet.

Handhaving

Een aantal asielzoekers zorgen voor overlast op of rond AZC Oisterwijk (Foto ter illustratie  Toby de Kort)

Op gebied van veiligheid, en de eerder vermelde handhavende maatregelen zoals die vanaf medio 2018 zijn ingevoerd, zijn volgens de woordvoerder van burgemeester Hans Janssen geen nieuwe maatregelen voorzien: ‘We blijven investeren in (het optimaliseren van) de maatregelen zoals we die momenteel inzetten. Op dit moment voorzien we – vanuit veiligheid – geen maatregelen die we nog niet eerder hebben ingezet.’ Onbekend is nog wat het effect is geweest van de maatregelen tot nu toe. In de praktijk blijkt dat het aantal en de aard van de incidenten niet afdoende is weggenomen en voorlopig laten alle beschikbare cijfers, ondanks maatregelen, geen afname zien.

Onacceptabel
‘Een situatie waarbij inwoners zowel binnen het AZC als de gemeente zich onveilig voelen door een groep asociale asielzoekers is voor Algemeen Belang onacceptabel,’ aldus Raadslid Inge van Beers (AB). Alle betrokken organisaties zouden hierbij volgens AB moeten samenwerken, ‘waarbij we niet onderbelicht willen laten dat de burgemeester in deze samenwerking een belangrijke rol speelt en initiatief zou mogen nemen. Het is voor ons onduidelijk in hoeverre dit momenteel gebeurt.’ AB betreurt het dat er nog onvoldoende informatie bekend is van buiten het AZC, maar ‘dat er zich binnen het AZC onacceptabele situaties voordoen, is een feit.’ De aanpak voor AB is duidelijk: ‘Overlastgevende azc’ers per direct de toegang tot AZC Oisterwijk ontzeggen en verplaatsen naar aso-azc’s. Het is tijd om te stoppen met pamperen en op te komen voor de belangen van de inwoners.’

Gezinnen met kinderen vertellen over negatieve ervaringen op AZC Oisterwijk (Foto ter illustratie: Joris van der Pijll)

Raadslid Roel van den Bersselaar (PGB) maakt zich ook zorgen: ‘De leefbaarheid op het AZC en in de omgeving moet verbeterd worden, op zo kort mogelijke termijn.’ PGB ziet met de huidige informatie dat de veiligheid, orde en handhaving niet voldoende gewaarborgd is. Op het AZC zou het COA daarvoor moeten zorgen; buiten het AZC een taak voor de Burgemeester, met hem politie en justitie. ‘De vraag is wel in hoeverre er doorzettingsmacht bij de burgemeester zit.’ PGB benadrukt dat de burgemeester niet gaat over de selectie van asielzoekers die in Oisterwijk worden geplaatst. Wel zou volgens PGB het toezicht verscherpt mogen worden.

De raad heeft hier in directe zin weinig invloed op. Toch kan ook een raad zich uitspreken richting een college (burgemeester en wethouders) , zoals er ook burgemeesters in Nederland zijn die zich uitspreken richting de landelijke overheid. AB neemt in de vergadering van 27 juni het initiatief hiertoe.

Meetbaar effect
Eerder werd door de gemeente bekend gemaakt dat er voor en na de in 2018 aangescherpte maatregelen geen cijfers bekend zijn over aard en aantal incidenten waar AZC bewoners bij betrokken zijn. PGB en AB zijn beide van mening dat de gemeente, de burgemeester of namens hem de politie dergelijke cijfers moet bijhouden, zodat effecten van de maatregelen en het aangepaste beleid meetbaar zijn, dat is nu niet het geval. Ook zouden die cijfers openbaar moeten worden gemaakt. Ook hiertoe zal AB via de raad om opheldering en aanpak vragen: ‘Dit is onwenselijk en een onacceptabele situatie.’

Dialoogavond

Op donderdagavond 23 mei om 19.30 uur (inloop 19.00 uur) organiseert de gemeenteraad van Oisterwijk in Den Boogaard in Moergestel een dialoogavond over de verlenging van het asielzoekerscentrum (AZC). Wil je hierover van gedachten wisselen met andere inwoners, organisaties en verenigingen? Meld je dan aan! Dat kan via www.oisterwijk.nl/dialoogavondazc.