glasvezel

Wat vinden inwoners Oisterwijk van toezicht op de zorg?


Recent hebben 434 inwoners via het Oisterwijkse Burgerpanel aangegeven hoe de gemeente de toezicht in de zorg zou moeten uitvoeren. Vrijwel alle panelleden vinden het belangrijk dat de gemeente toezicht houdt op de kwaliteit van de zorg en toezicht houdt dat zorggelden worden besteed waarvoor ze zijn bedoeld. Met name toezicht houden op de juiste besteding van zorggeld vindt men heel belangrijk.

Melding
De ruime meerderheid (84%) van de panelleden is nooit in aanraking gekomen met onjuiste besteding van zorggelden of zorg die niet voldeed aan de kwaliteitseisen. Het merendeel van de panelleden die wel met onrechtmatigheden in de zorg in aanraking zijn gekomen maakten hiervan geen melding. Voornaamste redenen om geen melding te maken zijn dat panelleden dit niet als hun taak zien of dat zij het bewijs niet afdoende vonden. Panelleden die wel een melding maakten deden dit veelal omdat geld dat bedoelt is voor de zorg ook hieraan zou moeten worden besteed.

Casussen
In het onderzoek werden aan de panelleden drie casussen voorgelegd waarin verschillende soorten fraude door verschillende personen/instanties aan bod kwamen. Het overall beeld is dat panelleden het belangrijk vinden dat de gemeente optreedt tegen verschillende vormen van fraude. Indien een bekende van het panellid slachtoffer zou zijn van fraude door een zorgverlener, zou zo’n 90% hiervan een melding maken. Wanneer men het slachtoffer niet kent zou de helft een melding maken. Indien een bekende van de panelleden zelf zou frauderen, met bijvoorbeeld een persoonsgebonden budget (PGB), zou driekwart hier een melding van maken, waarvan de meerderheid anoniem.

Fraude
De belangrijkste redenen waarom panelleden wel een melding zouden maken is dat fraude in hun ogen onacceptabel is en vaak ten koste gaat van anderen die baat hebben bij deze zorg. Daarnaast geven veel panelleden aan dat het van belang is of zij de persoon in kwestie persoonlijk kennen of niet. Wanneer zij de persoon wel kennen zijn zij sneller geneigd tot het maken van een melding. Panelleden die bij de verschillende casussen aangeven geen melding te willen maken, geven hier vaak als reden voor dat ze zeker willen zijn van hun zaak als ze een melding maken. Een andere groep geeft aan dat zij alleen een melding zouden maken als de anonimiteit gegarandeerd kan worden.

Toezicht
De panelleden zijn van mening dat de gemeente op dezelfde manier toezicht zou moeten houden op de kwaliteit van de zorg als op de juiste besteding van zorggelden. In beide gevallen is 80% van mening dat de gemeente zowel moet reageren op directe signalen (reactief) als zelf actief controles moet uitvoeren (proactief).