banner

Oisterwijkse wethouder teleurgesteld over uitspraken VVD


VVD Oisterwijk stelt onze huidige regering verantwoordelijk, noemt wethouder Dion Dankers daarbij in persoon, maar komt niet met een oplossing. De VVD wil geld uitgeven ‘zónder plafonds’, maar spreekt tegelijk de gemeente aan op een miljoenentekort. Na wat doorvragen komt de bekende ‘aap uit de mouw’: Het gaat over iets heel anders!

‘VVD hamert op maatregelen miljoenentekort jeugdzorg’, zo kopte de partij in een persbericht. ‘Het uitblijven van effectieve maatregelen om de alsmaar oplopende tekorten in de jeugdzorg te beheersen, baart de VVD Oisterwijk grote zorgen… … Vooral nu de gemeente sinds begin dit jaar ook de rekening van de jeugdhulp op het AZC op haar bordje krijgt,’ aldus VVD fractievoorzitter Anne Cristien Spekle. De VVD geeft een ‘aan de noodklok trekkend’ signaal af richting de lokale regering over tekorten van miljoenen in de jeugdzorg. Ernstig dat ze ontstaan, zorgelijk dat het nodig is. Opmerkelijk is dat de VVD zelf, komende met deze noodkreet, gevraagd en ongevraagd geen oplossing biedt. Hoe kan de jeugdzorg beter, efficiënt en toch goed? Of als er bezuinigd moet worden, waarop? VVD schuift die verantwoordelijk af op het college, de burgemeester en wethouders.

Dikke vette pech

Was het jarenlang een VVD wethouder die de kas bewaakte; dit jaar was de eer aan wethouder Dion Dankers van PGB om de nieuwe begroting voor 2019 te presenteren (Foto Gemeente Oisterwijk)

Het bericht vervolgt met: ‘ “Dikke vette pech” noemde wethouder Dankers onlangs de afloop van de gevolgde procedure en verdelingssystematiek. De VVD ziet echter liever dat het college spoedig werk maakt van het beheersen van de kosten. Zeker nu de gemeentelijke begroting in 2019 tekorten vertoont, het weerstandsvermogen in 1 jaar tijd van 3,6 naar 1,8 daalt en de algemene reserves met ruim 50% naar een bedenkelijk laag niveau terugzakken.’ Tegelijk met de wens tot beheersen van deze tekorten, laat VVD collega Bianca Taapken weten ‘dat de VVD zich hard maakt voor adequate jeugdzorg zónder plafonds, voor alle kinderen in Oisterwijk die deze hulp hard nodig hebben.’

Jammer
Wethouder Dion Dankers(PGB) geeft graag uitleg: ‘Allereerst vind ik het jammer dat de VVD zich op mij persoonlijk richt. Mijn uitspraak over “vette pech” richtte zich in de betreffende commissievergadering op de karige tegemoetkoming vanuit het Rijk, en niet op de tekorten.’ Het tekort op de jeugdzorg is volgens Dankers, destijds raadslid van de oppositiepartij PGB, ontstaan in de periode vanaf 2015 tot en met 2018. In die periode stond de VVD samen met partij Algemeen Belang aan het roer van de lokale regering, en was het daarmee deze lokale partij die zelf mede aan de wieg stond van de oplopende tekorten in de jeugdzorg.

Volgens Dankers zijn er al stappen ondernomen, en wist de VVD daar al van: ‘Er zijn nu binnen de regio Hart van Brabant vele maatregelen ingezet die moeten leiden tot meer controle en grip op vooral de toegang van de zorg. Deze maatregelen gaan niet ten koste van de zorg.’ Het bevreemd de wethouder dat de VVD schrijft dat er geen verbetermaatregelen zijn. ‘Immers, ze hebben in de derde week van december 2018 een Raadsinformatiebrief Ontwikkeling Jeugdhulp 2018-2019 ontvangen met een lijst van verbetermaatregelen. Deze zijn vervolgens mede op verzoek van de VVD in een presentatie tijdens de commissie Inwoners Zaken op 17 januari mondeling toegelicht.’

Potverteren
De grote vraag is, of deze noodkreet van de VVD echt gaat om de jeugdzorg. Enerzijds de noodkreet over de tekorten, tegelijk ‘zonder plafond’ geld uitgeven aan die zo belangrijke jeugdzorg, en vervolgens geen maatregelen benoemen om die tekorten te beperken. Het blijkt meer te gaan om ‘ophangen aan een kapstok’ van een grotere ergernis die bij de VVD heerst: potverteren, het opmaken van de tot nu toe gespaarde reserves. ‘Wij maken ons enorm veel zorgen dat er momenteel zo veel geld wordt uitgegeven aan andere zaken dan kerntaken van de gemeente. Resultaat hiervan is dat het weerstandvermogen met maar liefst 50% daalt. Die reserves zijn nodig om financiële tegenslagen op te vangen, zoals zich nu voordoen in de jeugdzorg.’