glasvezel

Vacature: Voorzitter Sociale Raad Oisterwijk


In de gemeente Oisterwijk brengen drie organisaties, op basis van een wettelijke regeling of convenant, advies uit aan het College van B&Wover de wijze van uitvoering van drie sociale wetten: de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. Inmiddels is een proces in gang gezet om deze drie adviesorganen, te weten de Wmo-raad, de Stichting Seniorenplatform Oisterwijk en de Klankbordgroep Wet werk en bijstand, te integreren tot één Sociale Raad. Voor deze nieuwe Sociale Raad zoeken wij een voorzitter.

 

De Sociale Raad Oisterwijk i.o. zoekt een voorzitter (m/v)

Het werkterrein van de nieuwe Sociale Raad is het gemeentelijke beleid in het gehele sociale domein. De Sociale Raad is onafhankelijk en brengt zowel gevraagd als ongevraagd advies uit aan het College van B&W. Gevraagd advies heeft meestal betrekking op de inhoud van beleidsplannen of uitvoeringsregelingen. Daarnaast heeft de Sociale Raad de opdracht na te gaan hoe het beleid in de praktijk uitwerkt. De ervaringen van inwoners die gebruik maken van de sociale regelingen en de ervaringen van de partijen die actief zijn in het sociale domein (professionele organisaties, vrijwilligersorganisaties, mantelzorgers) vormen de basis voor ongevraagd advies.

De nieuwe Sociale Raad zal circa 9 leden tellen, grotendeels afkomstig uit de oorspronkelijke adviesorganen, ieder met ervaring en deskundigheden op deelterreinen. De Raad staat voor een aantal uitdagingen. Zo zoekt de Raad enerzijds naar nieuwe wegen om een goed beeld te krijgen van de effecten van de uitvoering van het beleid in de praktijk en anderzijds naar manieren om de binding en het contact met de inwoners te intensiveren. Daarnaast is op steeds meer terreinen binnen het sociaal domein is sprake van intergemeentelijke samenwerking, in ons geval met de negen Hart van Brabant gemeenten. De sociale adviesraden van deze gemeenten zijn bezig daarin hun plaats te vinden. Tenslotte wil de Sociale Raad zelf een geïntegreerde manier van werken ontwikkelen. Van de nieuwe voorzitter wordt gevraagd, behalve aan de reguliere werkzaamheden van de Raad, aan deze ontwikkelingsprocessen leiding te geven.

De voorzitter en de leden van de Sociale Raad zijn vrijwilligers.

Profiel

Wij zoeken kandidaten die zoveel mogelijk aan het volgende profiel voldoen:

–     maatschappelijke betrokkenheid en affiniteit met sociaal overheidsbeleid;

–     bestuurlijke ervaring en inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur;

–     verbindende en resultaatgerichte stijl van leidinggeven;

–     heldere mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;

–     kennis van de Oisterwijkse samenleving en zo mogelijk beschikkend over een relevant netwerk binnen de gemeente en de regio;

–     flexibel beschikbaar en goed bereikbaar voor interne en externe contacten.

Daarnaast dient de kandidaat aan de volgende formele vereisten te voldoen:

–     is inwoner van de gemeente Oisterwijk;

–     is geen lid van de gemeenteraad of van een raadscommissie en niet in dienst van de gemeente Oisterwijk;

–     is niet werkzaam voor een zorg- of welzijnsaanbieder die actief is in de gemeente Oisterwijk en heeft geen commerciële relatie met de gemeente in het sociaal domein.

U kunt uw reactie tot 10 februari 2019 richten aan Leo Versteeg, secretaris van de Sociale Raad i.o., via het mailadres: secretariaat@wmoraadoisterwijk.nl

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Wouter Verschuur, waarnemend voorzitter van de Sociale Raad i.o., via het mailadres: wouter.verschuur@wmoraadoisterwijk.nl

 

Uw vacature op Oisterwijk Nieuws!!

Plaats uw personeelsadvertentie op deze website, en toon uw sociale betrokkenheid met de lokale samenleving. Gun uw baan aan iemand uit uw eigen woon-/ werkomgeving! Wie gunt u een baan? Voor meer informatie over het verspreiden van uw personeelsadvertentie in Oisterwijk, omliggende dorpen en de regio: Mail@oisterwijknieuws.nl

 

DTZ logo low