banner

Mensen uitsluiten van avondmaal of eucharistie?


Wim Weren, emeritus hoogleraar Bijbelwetenschappen in Tilburg, presenteert zijn nieuwe boek Rode draden in de evangeliën. Deze bijeenkomst vindt plaats op 31 januari van 19.30-21.30 uur in De Voorhof, naast het Lodewijkskerkje, Kerkstraat 64, Oisterwijk.

De liefdesmaaltijd

Na een korte introductie van zijn nieuwe boek (ongeveer een kwartier) zal Wim Weren aan de hand van een concreet voorbeeld laten zien hoe zijn boek vele mensen kan helpen om door te dringen in de fascinerende wereld van de evangeliën. De keuze is gevallen op wat Lucas, de auteur van het Lucasevangelie en van het boek Handelingen, te vertellen heeft over het avondmaal of de eucharistie. Een brandende kwestie in de hedendaagse kerken is of iedereen bij deze maaltijd welkom is, ongeacht haar of zijn levensstaat, seksuele geaardheid of maatschappelijke positie. Bij het zoeken naar een antwoord zet Wim verschillende stappen.

Hij begint bij Jezus zelf. Hij trok vrijelijk op met vrouwen en mannen die in de toenmalige samenleving een marginale positie innamen. Onder hen ook tollenaars en zondaars. Lucas heeft de herinnering daaraan vastgehouden door in zijn evangelie zes lange verhalen op te nemen over maaltijden van Jezus met mensen van allerlei slag. Aan tafel wordt niet alleen gegeten en gedronken maar ook intensief gediscussieerd over waarden en normen en over de vraag wie er wel en wie niet welkom is aan de tafel.

Deze verhalen hebben de vorm van een symposium. Dit genre was in de Oudheid wijd verbreid. Zou het zo kunnen zijn dat ook Lucas’ verhaal over de laatste maaltijd van Jezus met zijn apostelen (Lucas 22,14-38) dit patroon vertoont? Als dat zo is, dan geeft ons dat een nieuw zicht op de aard en de functie van ‘de maaltijd des Heren’.

Ook gaat Wim na welke rol deze maaltijd speelde in het leven van vroege christelijke geloofsgemeenschappen, en hij gebruikt daarvoor enkele passages uit het boek Handelingen. Hij besluit deze avond met een discussie over de vraag wat Lucas ons te zeggen heeft als het gaat om het vieren van het avondmaal of de eucharistie. Daartoe bespreekt hij pro’s en contra’s van vijf stellingen die daarop betrekking hebben.