banner

Pastoor Joannes Oisterwijk ‘verbannen’


De spanningen lopen op in de Joanneskerk. Bestuur wil sluiten, kerkgangers en Rome vinden van niet, maar van een normale kerksituatie is geen sprake meer.

Een blik op de Joanneskerk en parochie. (foto Joris van der Pijll)

De activiteiten die door kerkgangers worden georganiseerd mogen volgens hen niet bij de kerkberichten in Nieuwsklok en op de parochiewebsite bekend worden gemaakt, en nu is ook hun pastoor verboden diensten voor te gaan!!

Onderstaande bericht van het team Joanneskerk Open:

1 Juli 2018 was de voorgenomen datum voor sluiting van de Joanneskerk. Daartegen is door een aantal leden van die Joannesgemeenschap met succes bezwaar gemaakt bij de Congregatie voor de Clerus in Rome. Kort voor de beoogde sluitingsdatum kwam bericht om het besluit op te schorten en in een tweetal decreten van de Congregatie en aanvullende brieven werd beslist dat de kerk voor tenminste een periode van vijf jaar open èn in bedrijf moet blijven. Vervolgens bleek een groot verschil van mening hoe de decreten uit Rome uitgevoerd zouden moeten worden tussen de Joannesgemeenschap en pastoraal team, bestuur en bisschop. Een werkgroep binnen de Joannesgemeenschap, het Team Joanneskerk Open, heeft zich beijverd om te proberen op een redelijke manier met pastoraal team, bestuur en bisschop tot overeenstemming te komen hoe invulling aan de decreten gegeven kan worden. Zowel pastoraal team en bestuur als bisschop bleven echter op het standpunt om het eerder ingezette beleid dat uitging van de St. Petruskerk als parochiekerk en sluiting van de Joanneskerk door te zetten, ondanks decreten uit Rome. De sloten op de Joanneskerk werden vervangen op 2 juli 2018.

Ook met de inzet van een bemiddelaar, aangesteld door het bisdom, bleek het niet mogelijk tot elkaar te komen.
De eigen pastor Ad Kennes werd verboden in de Joanneskerk voor te gaan in diensten. Er bleef één eucharistie op zaterdag om 17:00 uur. De Joannesgemeenschap is daarna – in eerste instantie zonder toestemming – begonnen met missen op werkdagen, voorgegaan door pastor Ad Kennes, wat door pastoraal team en bestuur uiteindelijk gedoogd werd.

Op 2 december, eerste zondag van de Advent en begin van het nieuwe kerkelijk jaar, werd besloten ook een mis op zondag te doen, wederom zonder toestemming. Toen bisdom, pastoraal team en bestuur hier zaterdag voorafgaand lucht van kregen werd het pastor Ad Kennes verboden voor te gaan in een eucharistie op zondag in de Joanneskerk. Daarom werd de dienst omgezet in woord en communiedienst. Met ruim 60 bezoekers, ondanks slecht weer en beperkte kennisgeving, bleek een grote behoefte aan een zondagsdienst in de Joanneskerk. Ook de bemoedigende opmerkingen en blijdschap dat er een zondagsdienst was, waren niet van de lucht.

Vervolgens werd pastor Ad Kennes bij de bisschop ontboden via de pastoor en werd hem duidelijk te verstaan gegeven dat hij in geen enkele dienst mocht voorgaan op zondag in de Joanneskerk. Verder werd van hem geëist loyaal te zijn aan het pastorale team en verboden met de Joannesgemeenschap contact te hebben.

Daarmee is de Joannesgemeenschap voor een onmogelijk dilemma geplaatst.
Voor komende zondag was een dienst voorzien, gezien de liefdeloze behandeling, door met name het pastorale team, van pastor Ad Kennes heeft het Team Joanneskerk Open besloten hier van af te zien. Ze kiezen voor rust en nemen hun pastor Ad Kennes in bescherming. De handelwijze van bisschop en pastoraal team is voorgelegd aan de Congregatie voor de Clerus met de vraag of dit in overeenstemming is met het decreet van 24 september.

Om verder escalatie te voorkomen, waar pastor Ad Kennes vooral het slachtoffer van zou, zijn kiest Team Joanneskerk Open nu voor rust. Ze zijn erg teleurgesteld dat het pastoraal team geen mis op zondag in de Joanneskerk toestaat, maar willen wel blijven proberen te zoeken naar oplossingen en willen wel proberen in gesprek te blijven. Dat is moeilijk, door de starre opstelling en handelwijze van pastoraal team en parochiebestuur is het vertrouwen in beide instanties volledig weg.