banner

Inspraak van Haaren bij Oisterwijk maar ook omgekeerd!


Wat volgens het Brabants Dagblad nog bij Lambert van den Bosch in de pen zit, is al twee weken klaar! Het voorstel van het CDA om nu al meer inspraak te organiseren van Haarense bevolking op de besluitvorming in Oisterwijk.

De Gemeente Haaren heeft besloten zichzelf op te splitsen en middels een gemeentelijke herindeling het Dorp Haaren aan Oisterwijk te voegen. Dit gaat eind 2020 plaats vinden. Besluiten die nu genomen worden door de Gemeenteraad, hebben vaak invloed op de periode na die datum. Volgens ambtenaren van beide gemeenten praten die al met elkaar zover het gaat om besluiten die gaan over of effect hebben op periode na 2020. Formeel is dat in het raadsproces echter niet geregeld, want beide gemeenten blijven vooralsnog onafhankelijk tot de herindeling.  CDA Oisterwijk komt hiertoe met een voorstel om vooruitlopend op de geplande herindeling inwoners van de kern Haaren te kunnen toelaten tot lid van een raadscommissie van de gemeenteraad in Oisterwijk.

Voorstel

De Verordening op de raadscommissies gemeente Oisterwijk regelt onder meer de samenstelling van de raadscommissie. Zowel raadsleden als niet-raadsleden kunnen lid zijn. Op commissieleden die geen raadslid zijn, zegt de gemeentewet: ‘Voor het lidmaatschap van de raad is vereist dat men ingezetene van de gemeente is…’ Deze bepaling verbiedt een niet inwoner van de gemeente Oisterwijk, bijvoorbeeld iemand uit Haaren, lid te worden van een raadscommissie. Om geïnteresseerde burgers woonachtig in de kern Haaren reeds nu te betrekken bij het bestuur van de gemeente Oisterwijk in het algemeen en de herindelingsoperatie en politieke besluitvorming in het bijzonder is het volgens het CDA gewenst hen met ingang van 1 januari 2019 toegang te geven tot de raadscommissie. Om dit te bereiken, moet  voor hen een uitzondering op het woonplaatsvereiste te worden gemaakt.

Het CDA legt in de eerstkomende raadsvergadering het volgende voor: ‘In afwijking van het bepaalde in artikel 4, lid 3 met betrekking tot het ingezetenschap als bedoeld in artikel 10 van de Gemeentewet kan de gemeenteraad een inwoner van de kern Haaren van de gemeente Haaren tot lid van een raadscommissie benoemen.’

Ook andersom?!

Een dergelijk voorstel, wat overigens geen invloed heeft of kan hebben op de gekozen raadsleden, zou ook in Haaren besproken kunnen worden. Zodat ook Oisterwijk bij besluiten in Haaren betrokken raakt, omdat daar ook besluiten worden genomen die gevolgen hebben op de periode na 2021, aldus voorgelegd aan Guus Mulders van CDA Oisterwijk: ‘Dat is een goede opmerking, en ik zie dit initiatiefvoorstel een eerste stap. Hierna volgt iets vergelijkbaars in Haaren hoop ik.’