banner

Partij PrO: Burgemeester Oisterwijk heeft gelekt (Update)


Crisis in Oisterwijkse politiek, partij PrO zegt: Burgemeester Hans Janssen heeft gelekt!

Oisterwijkse regering breekt (nog) niet

De Rooie Roeptoeter, alias Ad van den Oord, maakte vorige week bekend dat Marjan Bastiaan, dit voorjaar tegelijk met hem uit onvrede uit de partij gestapt, de nieuwe wethouder van PrO Oisterwijk zou gaan worden, als opvolger voor de vertrokken Jan de Laat.

Zou gaan worden…

PrO leden stemden er mee in, hoewel daar formeel geen persbericht over kwam. De collega raadsleden in de Oisterwijkse regering konden deze keuze niet bekoren; het feest ging niet door. Alle partijen, behoudens de VVD, spraken eerder hun vertrouwen uit naar PrO om een juiste kandidaat te kiezen, maar hebben dit vertrouwen blijkbaar ingetrokken.

Gestenigd

Ruud van der Star (PrO) spreekt over een ‘bijna Middeleeuwse openbare terechtstelling’ en ‘nog nooit in de geschiedenis is het voorgekomen dat een wethouders kandidaat op deze wijze door de meerderheid van de raad wordt afgewezen’.  PrO is buitengewoon teleurgesteld. ‘We komen met een superkandidaat, die snel inzetbaar is, gedreven is om resultaten te boeken en die wil bijdragen om de bestuurlijke innovatie in Oisterwijk tot een succes te maken. Dat te weinig andere partijen haar benoeming steunen is een klap voor onze partij en fractie.’

PGB, AB en CDA hebben zich niet over het krantenartikel van mei dit jaar heen kunnen zetten, waarin de kandidaat zich kritisch uitliet over het gebrek aan ambities in het brede raadsakkoord. Ook zou mogelijk het beheren van een anoniem account op twitter meegespeeld kunnen hebben.

Carlo van Esch (PGB): ‘We hebben uitgebreid met de kandidaat gesproken, maar dat heeft onze twijfels niet kunnen wegnemen. Dit is erg vervelend voor de politiek in het algemeen, voor PrO in het bijzonder, maar vooral voor de kandidaat zelf. Ze heeft zich in een kwetsbare positie geplaatst en daar hebben wij respect voor.’

Verkiezingen

De VVD, die zichzelf als oppositie ziet, laat de overige partijen ‘hun eigen straatje schoon vegen’. Anne Cristien Spekle (VVD):  ‘Met hun afwijzing van deze kandidaat-wethouder loopt de stabiliteit en geloofwaardigheid van het gemeentebestuur opnieuw een flinke deuk op.’ Volgens de VVD waren bij de regeringsvorming  ‘voor met name PGB en PrO de poppetjes belangrijker dan overeenstemming over inhoud en raadsprogramma.’ De VVD is bezorgd maar voelt zich niet verantwoordelijk voor dit mislukte experiment en oppert om aan de inwoners van Oisterwijk te vragen zich opnieuw hierover uit te spreken. Nieuwe verkiezingen?

En nu?

AB, PGB en CDA hebben PrO gevraagd om bijvoorbeeld te kijken naar de 2e of 3e op de vacaturelijst, maar PrO ziet af van het werven van een andere kandidaat. In ieder geval willen deze drie partijen, bij een nieuwe kandidaat, rekening houden met de wensen van de anderen. ‘Het gaat om een kandidaat die voor iedereen aanvaardbaar is, inhoudelijk goed onderlegd, voortvarend aan de slag kan en qua aanpak prikkelend,’ aldus Guus Mulders (CDA).

Van Esch: ‘Omdat het voor het bestuur van onze gemeente wel van groot belang is dat er snel alsnog een kandidaat kan worden voorgedragen, gaan we daarover graag het gesprek aan met PrO en de andere partijen in de raad.’

Breuk?

Ontstaat hiermee een breuk in de regering? ‘Wat ons betreft kan het raadsprogramma ‘gewoon’ blijven bestaan. Daarin hebben we de belangrijkste onderwerpen en uitgangspunten benoemd. Elke partij heeft de vrijheid om in de raad zijn eigen afweging te maken,’ aldus Van Esch namens PGB. Ook CDA en AB zouden verder willen.

Crisis

Tot zover wat vooraf ging aan de raadsvergadering van donderdagavond. De mislukte wethouders-keuze hield daar de gemoederen goed bezig.  Iets wat gerust een crisis genoemd mag worden, en waarvoor een spoeddebat werd ingelast. Hoewel van een debat geen sprake was; alle partijen mochten een verklaring afleggen, maar geen vragen stellen en geen discussie voeren.

The Inside

Om te beginnen werd het bespreken van de te hanteren normen bij The Inside door PrO een maand opgeschoven, waarop Con van Beckhoven (VVD) de collega’s van PrO als aandachtstrekkers bestempelde. Guus Mulders (CDA) opperde dit onderwerp in de eerstkomende commissie Algemene Zaken te bespreken, met dan ook ruimte voor insprekers.

Hoe nu verder?

De vraag ‘Hoe nu verder’ werd tot het einde bewaard; de overige onderwerpen werden in net een uur ‘afgetikt’.

Jean Coumans, fractievoorzitter van PrO, herhaalde om te beginnen de eerder geuite afwegingen voor de kandidaat, en teleurstelling van de steun van de collega’s.  Inhoudelijk mist Coumans de onderbouwing van de andere partijen voor het afhouden van de kandidaat. ‘De andere partijen zijn niet transparant.’ Dat de partijen het selectiewerk van PrO over hebben gedaan vindt de partij ongepast. Ook andere wethouders werden immers zonder uitgebreid proces geaccepteerd.

PrO heeft destijds zelf gekozen voor een brede samenwerking, en daarop trekt PrO zich niet terug, en blijft achter het raadsbrede raadsprogramma staan. De ‘op een na beste kandidaat’ wil PrO niet aanbieden, en laat de verdere stappen om te komen tot een nieuwe wethouder over aan de overige partijen.

Burgemeester heeft gelekt!

Vervolgens viel uit de mond van Coumans, als een mokerslag, de bewering dat burgemeester Hans Janssen de naam van de kandidaat in het zorgvuldige proces heeft gelekt, en hij zich heeft bemoeid in het politieke proces, door het meegeven van negatieve framing, als zijnde controversieel. PrO sprak dan ook een integriteits-wantrouwen uit. Hierover is door PrO reeds contact gezocht met de Commissaris van de Koning. Welke informatie PrO heeft om tot deze beschuldiging te komen is nog niet bekend.

Op verzoek van Carlo van Esch (PGB) is de vergadering hierna geschorst, omdat dit nieuwe informatie betreft. Na de schorsing trok Burgemeester Hans Janssen zich tijdelijk terug als voorzitter, omdat hij zelf betrokkene is. Bianca Taapken (VVD) nam hem waar.

Ongepast

Carlo van Esch (PGB), Jan Jonkers (AB) en Guus Mulders (CDA) gaven samengevat aan dat allen afgesproken hebben respectvol met elkaar om te gaan, en ze het dus in de raad niet over mensen willen hebben. Dat doet PrO nu toch, en daar zijn de drie partijen in teleurgesteld. Mocht het handelen van de burgemeester ter discussie staan, dan hoort dat in het Presidium (overleg van fractievoorzitters – red.) besproken te worden, niet openbaar in de raad, zo vinden zij.

De schuld neerleggen bij de burgemeester vinden zij niet gepast; het is volgens hen aan partij PrO zelf te danken dat de naam is uitgelekt. Vooraf zouden deze partijen aan PrO hebben aangegeven twijfels te hebben over de kandidaat,  en gewaarschuwd hebben bij PrO, om de kandidaat niet in de Algemeen Ledenvergadering te bespreken. Het lek naar de buitenwereld kwam daar tot stand. op de door PrO geuite negatieve framing, die de burgemeester zou hebben veroorzaakt, gingen deze partijen niet in.

Anne Cristien Spekle (VVD),  namens deze zelf benoemde oppositiepartij, vroeg zich af of er bewijs is voor de beschuldiging aan het adres van de burgemeester. En de VVD maakt zich zorgen over de bestuurskracht van de gemeente Oisterwijk. Direct na de raadsvergadering spreekt de VVD over ‘een poppenkast, met een prominente hoofdrol voor PrO Oisterwijk’ en een ‘ongefundeerde beschuldiging’.

Wethouder Dion Dankers gaf tot slot aan, dat burgemeester Hans Janssen de kandidaat na een eerste kennismakingsgesprek in het college heeft genoemd aan beide wethouders, en deze hebben hierover de fractievoorzitters geïnformeerd. Deze personen hebben ook allen zoals afgesproken met de kandidaat gesproken, en wisten er in die vertrouwelijkheid dus van.

Verder zou er volgens betrokkenen niets gelekt zijn. Onbekend is of en hoe er een vervolg komt op deze beschuldiging…

Nieuwe wethouder

De bovengenoemde drie partijen willen zo snel mogelijk op zoek naar een wethouder. Bij voorkeur met vijf partijen. De VVD ziet voor zichzelf geen rol bij het zoeken naar een nieuwe wethouder.

Toelichting op beschuldiging burgemeester

Het betreft hier een stevige beschuldiging aan het adres van de burgemeester, openbaar met naam gedaan, die duidelijk een flinke impact heeft, niet alleen op deze vergadering, maar vast en zeker ook op de nog komende periode.

Als dit waar is, kan er een vertrouwensbreuk ontstaan tussen de raad en de burgemeester, en daarmee zou de burgemeester in een onhoudbare situatie terecht kunnen komen. Mochten ook de wethouders hierbij betrokken zijn, dan kan dit het einde van het huidige college (burgemeester en wethouders) betekenen.

Is dit niet waar, dan zal er bijna zeker een vertrouwensbreuk ontstaan tussen PrO en de overige partijen. Afhankelijk of dit de hele partij PrO of enkele leden aangaat, zou dat ook het opstappen van enkele raadsleden kunnen betekenen.