banner

Oisterwijk wil slagvaardig afspraken nakomen


Het college van Oisterwijk heeft in haar vergadering van dinsdag 2 oktober de concept begroting 2019 vastgesteld. De ambities van het raadsprogramma zijn verwerkt in een concreet en grotendeels meetbaar pakket van activiteiten. De gemeente hierover:

Betrokken samenleving
De gemeente Oisterwijk kent een betrokken samenleving. Veel inwoners zetten zich individueel of in maatschappelijk verband in voor anderen. De gemeente is er voor de inwoners, maar is ook ván de inwoners. Luisteren, faciliteren, stimuleren en waar nodig regisseren. Ze luisteren naar de individuele belangen, maar hanteren het algemeen belang als belangrijk kompas.

Slagvaardige overheid

De eer was aan wethouder Dion Dankers om de nieuwe begroting voor 2019 te presenteren (Foto Gemeente Oisterwijk)

Langdurige onzekerheid over besluiten die genomen moeten worden, wekken ergernis op. Besluiten geven duidelijkheid, ook als dat wellicht niet voor iedereen de gewenste uitkomst geeft. Wethouder Dion Dankers: “Inwoners verwachten slagvaardigheid. We moeten gewoon onze afspraken nakomen. Zeggen wat we doen en doen wat we zeggen”.

Haaren bij Oisterwijk
Slagvaardigheid is ook nodig om Oisterwijk klaar te stomen voor de komst van de kern Haaren. Burgemeester Hans Janssen: “Continuïteit in de dienstverlening aan de Haarenaren is een belangrijk uitgangspunt. Dat vraagt om goede afspraken over voorzieningen die Oisterwijk straks biedt voor alle inwoners.”

Bouwen
Momenteel wordt letterlijk en figuurlijk hard gebouwd in Oisterwijk. Een zwembad en sporthal, een nieuw voetbalcomplex. De pi-school van de Hondsberg wordt vervangen door nieuwbouw.
De cultuurcentra vragen ook om verdere ontwikkeling als plaatsen van ontmoeting en maatschappelijke dienstverlening.
Goed wonen is de basis van een betrokken samenleving, in de nieuwe woonagenda wordt aangegeven welke impulsen nodig en mogelijk zijn. Wethouder Peter Smit: “De woningmarkt moet plaats bieden aan iedere doelgroep. Van starter tot senior, van alleenstaande tot woongroep.”
Ook aan de stevigheid van de sociale vangnetten wordt hard gebouwd. De zorg moet integraal zijn zodat de zorgvrager en de omgeving de beste ondersteuning krijgt.

Samenwerken
Samen leven is ook samen werken. Oisterwijk werkt nadrukkelijk samen met andere overheden. Voor de herindeling van Haaren met verschillende gemeenten, met Hilvarenbeek en Goirle, in regionaal verband, binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, met de Provincie. Samenwerking is ook nodig voor slagvaardigheid.

Financiën
2019 vraagt dus op vele terreinen om slagvaardigheid. Met die ambitie is het college volgens eigen zeggen aan de slag gegaan en gaat daar in 2019 mee verder. Transparant, concreet en navolgbaar. En voor de inwoners betaalbaar. Niet alleen in 2019 maar ook in de toekomst. Daar horen financiële buffers bij, gecombineerd met het goed managen van de risico’s.