banner

Opvang AZC Oisterwijk gaat goed en gemoedelijk


De opvang op AZC Oisterwijk gaat goed en gemoedelijk, een kleine groep verpest het voor de rest.

Zeven raddraaiers verpesten de sfeer van ruim vierhonderd willende AZC bewoners. Het Oisterwijkse AZC, een kleine samenleving in Oisterwijk, waar hulp zoekende medemensen en hun begeleiders dagelijks hun uiterste best doen zo prettig mogelijk met elkaar samen te leven. Op de locatie in de Oisterwijkse bossen heerst dan ook een rustige bijna serene sfeer; de onrust die de laatste maanden de media haalde, is alles behalve merkbaar. Een gesprek op locatie, geeft meer inzage in de achterliggende problematiek, en de (on)mogelijkheden de sfeer goed te houden.

door Joris van der Pijll

Na diverse incidenten, aanhoudingen, en een gebiedsverbod, is het aantal alleenstaande jeugdigen op AZC Oisterwijk de afgelopen weken teruggebracht van 80 naar 50. Aanleiding hiertoe waren diefstallen en berovingen, die werden veroorzaakt door een relatief klein groepje alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMV). Pubers van 13 tot 18 jaar die, passende bij hun leeftijd, de grenzen opzoeken, en vanuit een andere cultuur niet gewend zijn aan de vrijheden die wij in ons land bieden. Bovenal het gemis ervaren van ouderlijk gezag. ‘Deze kleine groep weet precies waar de grens ligt,’ aldus Caroline Rombouts.

Jonge AZC bewoners worden opgepakt in het centrum van Oisterwijk (Foto: Dirk Bullens).

Minderjarigen

Caroline is Manager Bijzonder Opvang en verantwoordelijk voor specifiek de minderjarige alleenstaande jongeren. ‘Wij zijn niet hun voogd, maar zorgen wel voor de opvang en begeleiding. We bieden de jeugd diverse activiteiten, scholing, en begeleiden hen in hun proces. We proberen hen een positieve ervaring mee te geven.’ Het gaat hier om jongeren van diverse afkomst, allen met een eigen verhaal. Een enkeling is door hun welgestelde ouders op een vliegtuig gezet; anderen hebben in hun vlucht hun ouders verloren; soms worden ze met de laatste centen van familie naar veiliger of betere oorden gezonden…

De begeleiding kan met de meeste goed praten, en komen met hen regelmatig tot diepgaande gesprekken, maar het werkelijke verhaal is niet altijd bekend. ‘Er werken hier in Oisterwijk ongeveer 25 medewerkers met deze groep, ze bieden een luisterend oor en proberen hen normen en waarden mee te geven en een zo goed mogelijke woonsituatie te bieden. We motiveren hen, en geven hen de mogelijkheid hun talenten te benutten.’ Luxe is het niet op het AZC, alles is netjes, maar sober. Met diverse activiteiten worden de bewoners geactiveerd; zo ook deze groep kwetsbare jeugd. ‘We organiseren sportactiviteiten, bezoeken samen het centrum, en gaan bijvoorbeeld ook samen naar de ijsbaan en kermis.’ In Oisterwijk worden deze activiteiten, die ook regelmatig worden uitgevoerd met lokale organisaties, altijd goed ontvangen. Ook op social media zijn er voor dergelijke initiatieven veel complimenten te lezen. De jongeren die een verblijfsvergunning krijgen, worden toegewezen aan een pleeggezin, en krijgen daar de welkome zorg en begeleiding die ze nodig hebben.

Overlast

Afgelopen maanden waren er ongeveer zeven van hen, die vallen onder een categorie die moeilijk stuurbaar is en crimineel gedrag vertonen. ‘Sommige daarvan zwerven van land naar land en zijn hier een korte tijd. De overlast die zij veroorzaken is veelal van korte duur en komt en gaat met vlagen.’ Omdat deze jongeren precies weten hoever ze kunnen gaan, en relatief kleine misdrijven plegen, worden ze wel opgepakt, maar net als autochtone jongeren in afwachting van hun eventuele straf weer vrij gelaten. Het recent door de burgemeester afgekondigde gebiedsverbod, gaf aan politie wel de mogelijkheid strenger op te treden, maar ook dat geeft het AZC geen handvat om overlast veroorzakende jongeren binnen de poort te houden.

Een aantal jongeren hebben een dagvaarding thuis gekregen en moeten zich voor de rechter verantwoorden. Een justitieel gevolg volgt later, maar is beperkt in relatie tot wat deze jongeren al meegemaakt, en te verliezen hebben. Alles is voor hen veelal beter dan wat ze thuis gewend zijn, in hun land van herkomst. De wet- en regelgeving laat niet toe dat deze jongeren op het AZC worden vast gehouden; het AZC is een woonopvang, geen justitiële inrichting.

Welkom

Een mooie voorbeeld waar activiteiten met inwoners goed en gemoedelijk gaat (Foto: Marijke Brocken).

Ondertussen mogen we benadrukken, dat het overgrote deel van de opvang goed en gemoedelijk gaat. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd, voor zowel asielzoekers als statushouders, jong en oud, samen met inwoners van Oisterwijk en lokale evenementen en bijvoorbeeld scholen en sportclubs. In die zin zijn de AZC bewoners over het algemeen van harte welkom in de Oisterwijkse samenleving. Veel gelezen reacties op social media, geven eenzelfde indruk: Nette mensen, die echt graag willen, en zich vriendelijk en sociaal opstellen, zijn van harte welkom.

Open dag

Betrokken inwoners kunnen zich aanmelden voor het regelmatige bewonersoverleg, waar vragen gesteld en problemen besproken kunnen worden. Ook kan de begeleiding daar individueel inzage geven in wat er kan en hoe men inzet op een goed contact met de omgeving. Voor een algemene indruk van het reilen en zeilen op het AZC in Oisterwijk, is iedere geïnteresseerde welkom op 22 september van 13.00 tot 16.00 uur. Die dag stellen inwoners en begeleiding hun ‘huis’ open.

Nieuwe aanpak met avondklok

Justitie en politie werken in overleg met gemeente en AZC aan een aanpak, die binnen de mogelijkheden van de wet, zorgt voor beperkingen voor de overlast veroorzakende jeugd. Ze maken daarbij sinds kort ook gebruik van een zogenaamde ‘gedragsmaatregel’. Het is een middel dat nog nauwelijks is toegepast, maar volgens justitie kan helpen bij dergelijke situaties, waar jongeren in herhaling crimineel gedrag vertonen. Het geeft rechtsgrond om in te grijpen, in afwachting van hun proces, nog voordat er een rechterlijke veroordeling heeft plaats gevonden.

Er worden aanwijzingen gegeven waaraan de jongere zich verplicht moet houden. Doet deze dat niet, dan geeft deze opgelegde maatregel de begeleiding en politie ‘gereedschap’ om direct in te grijpen. Het OM kan desgevraagd niet specifiek op de individuele personen ingaan, maar te denken valt aan het instellen van een avondklok. Ook het verplichten zich te houden aan huisregels, deelname aan activiteiten, meldplicht en vergelijkbare aanwijzingen kunnen onderdeel uitmaken van een gedragsmaatregel.