banner

Dwangsom voor evenementenlocatie Insaid Oisterwijk definitief


De gemeente heeft haar voorgenomen ‘last tot dwangsom’ definitief gemaakt. Als vanuit het voormalige Insaid gebouw nogmaals een overtreding wordt geconstateerd, moet de organisatie per keer een boete van 3.500 euro betalen.

Inwoners hebben enkele meldingen gedaan van onder andere geluidsoverlast, die vervolgens onafhankelijk zijn gemeten en geconstateerd. Een van die metingen gaf aanleiding de evenementenorganisatie een ‘voornemen tot dwangsom’ op te leggen. Uit het schrijven van de gemeente, gericht aan de overtreders, blijkt nu dat er volgens de gemeente voldoende grond is definitief een ‘last tot dwangsom’ op te leggen. De evenementenorganisatie heeft haar zienswijze kenbaar gemaakt, maar alle argumenten zijn door de gemeente weerlegd.

De feitelijk geconstateerde overtreding, een normoverschrijding van 7 dB, hetgeen het viervoudige is van wat ter plaatse is toegestaan, zou volgens het laatste schrijven nog hoger zijn geweest.  Meetcorrecties voor onder andere windrichting en meethoogten, welke door de organisatie onder andere als verweer zijn benoemd, zouden indien juist toegepast, volgens gemeente zorgen voor hogere waarden. ‘Dit zou leiden tot grotere overschrijdingen van de grenswaarden dan nu gerapporteerd.’

Gemeente stelt als advies aan de organisatie: ‘dat het beter is dat u zelf een einde maakt aan de strijdige situatie’ en concludeert  ‘dat u geen maatregelen hoeft te treffen om te voorkomen dat u de geldende geluidnormen overschrijdt, maar slechts na hoeft te laten meer geluidvolume dan is toegestaan ten gehore te brengen…’

De gemeente legt de organisator in het voormalige Insaid gebouw een dwangsom op die per direct ingaat. Als tijdens een geluidsmeting blijkt dat de voor hen geldende geluidsnormen worden overschreden dan verbeurt de organisatie een dwangsom van € 3.500,-.

Het bezwaar tegen de eerder verleende vergunning loopt nog.